Ny sökning
FÖ0464

Landskapsföretaget – från marknad till affärsidé

Andra kursvärderingar för FÖ0464

FÖ0464 Landskapsföretaget – från marknad till affärsidé, 15,0 Hp

The Landscape Firm – From Market to Business Idea

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Företagsekonomi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursen syftar till att ge förståelse för företagande och företagsledning inom den gröna sektorn, med särskilt fokus på företag som arbetar med anläggning och landskap. Kursen ger studenterna kunskap om och förståelse för grundläggande marknadsföring, företagsekonomi, företagsledning och företagsstyrning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- upprätta och bedöma en affärsplan med utgångspunkt i affärsidé, ett marknadsorienterat synsätt, grundläggande strategiska perspektiv och företagsekonomiska modeller
- beskriva, förklara och tillämpa olika verktyg inom ekonomistyrning; produktkalkylering, investeringskalkylering, extern redovisning, likviditetsbudget och ekonomiska nyckeltal
- redogöra för och tillämpa grundläggande teorier om ledarskap och organisation med tyngdpunkt på gruppers sätt att fungera
- känna till och förklara grundläggande affärsrättsliga begrepp och regler med tyngdpunkt på avtal
- känna till och kunna förklara centrala begrepp inom marknadsföring och kunna tillämpa grundläggande marknadsföringsverktyg och marknadsundersökningsmetoder med syfte att förstå användarnas behov, önskemål och efterfrågan.

Innehåll

Kursen fokuserar på upprättande av affärsplan, grundläggande företagsekonomi och marknadsföring med tillämpning inom landskapsföretaget: marknadsföring och strategier för hållbart företagande, omvärldsanalys, organisation och ledarskap, ekonomistyrning, likviditetsplanering, kostnads- och intäktsanalys, extern redovisning, bokslut och beskattning, produktkalkylering och prissättning inom tjänsteföretag, investeringskalkylering och finansiering samt avtalsregler.

Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkända skriftliga och muntliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: FÖ0432
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Landskapsarkitektur
Kurskod: FÖ0464 Anmälningskod: SLU-20185 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%