Ny sökning
FÖ0465

Trädgårdsföretaget

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Trädgårdsföretaget!

Kursen startar tisdagen den 2 november då vi börjar med en kursintroduktion klockan 10.15 i Crafoord. Klockan 13.15 fortsätter dagen med grundläggande företagsekonomi. Schema för kursen hittar ni på kurshemsidan och på lärplattformen Canvas. Observera att kursen hålls på campus Alnarp och att det inte är möjligt att delta i kursen på distans. Utgångsläget är alltså att undervisningen sker på plats i Alnarp med reservation för hastiga ändringar p.g.a. pandemins utveckling. Det kommer dock att vara möjligt att i viss utsträckning följa undervisning via zoom, beroende på momentets art och hur det praktiskt är genomförbart för respektive lärare eller gästföreläsare.

Jag, som är kursledare, heter Boel Rönnblom och är lärare i marknadsföring och företagsekonomi på institutionen för Människa och Samhälle(IMS). Mitt rum finns på 4:e våningen på slottet och jag kan nås på email boel.ronnblom@slu.se.

Vänliga hälsningar

Boel Rönnblom

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0465-20083 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0465

Läsåret 2020/2021

Trädgårdsföretaget (FÖ0465-20071)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan

FÖ0465 Trädgårdsföretaget, 15,0 Hp

The Horticultural firm

Ämnen

Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 11,0 0102
Affärsplan 4,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:

- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursen syftar till att ge förståelse för företagande och företagsledning inom den gröna sektorn, med särskilt fokus på företag i trädgårdsnäringen. Kursen ger studenterna kunskap om och förståelse för grundläggande företagsekonomi, företagsledning och företagsstyrning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- upprätta och bedöma en affärsplan med utgångspunkt i affärsidé, ett marknadsorienterat synsätt, grundläggande strategiska perspektiv och företagsekonomiska modeller.

- beskriva, förklara och tillämpa olika verktyg inom ekonomistyrning: produktkalkylering, investeringskalkylering, extern redovisning, likviditetsbudget och ekonomiska nyckeltal.

- redogöra för och tillämpa grundläggande teorier om ledarskap och organisation med tyngdpunkt på gruppers sätt att fungera.

- Känna till och förklara grundläggande affärsrättsliga begrepp och regler med tyngdpunkt på avtal.

Innehåll

Kursen fokuserar på upprättande av affärsplan och grundläggande företagsekonomi med tillämpning inom trädgårdsföretaget samt strategier för hållbart företagande:

- organisation och ledarskap

- ekonomistyrning, likviditetsplanering, kostnads- och intäktsanalys, produktkalkylering och prissättning, investeringskalkylering och finansiering

-externredovisning, bokslut och beskattning

-rättsliga begrepp och regler inom företagande med fokus på avtalSchemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkända skriftliga och muntliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges i Trädgårdsingenjör: odling-kandidatprogrammet. Vissa kursmoment samläses med studenter på andra program.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Företagsekonomi:från begrepp till beslut Författare: Jeanette Berggård ISBN: 9789152343876 Kommentar: Det går även att använda en tidigare upplaga av boken Företagsekonomi: från begrepp till beslut av Nancy Holmström och Gunnar Lindholm

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: FÖ0465 Anmälningskod: SLU-20083 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%