Ny sökning
FÖ0465

Trädgårdsföretaget

Andra kursvärderingar för FÖ0465

Läsåret 2021/2022

Trädgårdsföretaget (FÖ0465-20083) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Trädgårdsföretaget (FÖ0465-20071) 2020-11-02 - 2021-01-17

FÖ0465 Trädgårdsföretaget, 15,0 Hp

The Horticultural firm

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 11,00 1002
Affärsplan 4,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursen syftar till att ge förståelse för företagande och företagsledning inom den gröna sektorn, med särskilt fokus på företag i trädgårdsnäringen. Kursen ger studenterna kunskap om och förståelse för grundläggande företagsekonomi, företagsledning och företagsstyrning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- upprätta och bedöma en affärsplan med utgångspunkt i affärsidé, ett marknadsorienterat synsätt, grundläggande strategiska perspektiv och företagsekonomiska modeller.
- beskriva, förklara och tillämpa olika verktyg inom ekonomistyrning: produktkalkylering, investeringskalkylering, extern redovisning, likviditetsbudget och ekonomiska nyckeltal.
- redogöra för och tillämpa grundläggande teorier om ledarskap och organisation med tyngdpunkt på gruppers sätt att fungera.
- Känna till och förklara grundläggande affärsrättsliga begrepp och regler med tyngdpunkt på avtal.

Innehåll

Kursen fokuserar på upprättande av affärsplan och grundläggande företagsekonomi med tillämpning inom trädgårdsföretaget samt strategier för hållbart företagande:
- organisation och ledarskap
- ekonomistyrning, likviditetsplanering, kostnads- och intäktsanalys, produktkalkylering och prissättning, investeringskalkylering och finansiering
-externredovisning, bokslut och beskattning
-rättsliga begrepp och regler inom företagande med fokus på avtal

Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkända skriftliga och muntliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges i Trädgårdsingenjör: odling-kandidatprogrammet. Vissa kursmoment samläses med studenter på andra program.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: FÖ0465 Anmälningskod: SLU-20181 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%