Ny sökning
FÖ0466

Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0466

Läsåret 2021/2022

Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi (FÖ0466-20070)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi (FÖ0466-M2070)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi (FÖ0466-20085)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi (FÖ0466-20169)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan

FÖ0466 Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi, 15,0 Hp

Sustainable agri-food value chains and bioeconomy

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Företaget och marknaden 1,5 0202
Strategi 3,0 0203
Styrning 3,5 0204
Nätverk 1,5 0205
Tillämpningar 5,5 0206

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp samhällsvetenskap eller 90 hp naturvetenskap, samt engelska 6.

Mål

Efter kursen ska studenterna ha utvecklat en förståelse för de gröna näringarna, värdekedjor inom hortikultur och andra sektorer inom bioekonomin. Kursen omfattar såväl inhemska som globala kedjor, samt hantverksmässig och industriellt företagande i den gröna sektorn. Praktiska exempel från svenska, europeiska och internationella hortikulturella värdekedjor används.

Teorier och konceptuella ramverk används från en rik litteratur inom marknadsföring, strategi och beteende, transaktionskostnadsteori, agentteori, nyinstitutionell ekonomi, nätverksanalys och industriell ekonomi.Vid avslutad kurs ska studenten kunna:

-kartlägga och analysera en hortikulturell värdekedja i Sverige, Europa och utvecklingsländer,

-analysera kopplingar mellan noder i nätverk och förstå organisationsformer för styrning i värdekedjan,

-analysera nätverk inom trädgårds-, jordbruks- och livsmedelssektorn,

-tillämpa metoder för analys av värdekedjans styrning och logistik,

-tillämpa kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Innehåll

Teori och metoder baseras på vetenskaplig litteratur och branschspecifikt material.Undervisningsmetoder bygger på såväl föreläsningar som praktiskt arbete av studenterna. Kursen omfattar gästföreläsningar, företagsbesök, uppgifter, projektarbete och skriftlig tentamen.Kursmoduler:

• Organisation och styrning i hortikulturella värdekedjor

• Organisation i de gröna näringarna och ledning/management i trädgårdsföretag

• Ledning i värdekedjan och logistik

• Nätverk inom trädgårds-, jordbruks- och livsmedelssektorn

• Från jord till bord: kvalitet och konsumenten

Innovation, kvalitet och standarder

• Koordinering i värdekedjor och detaljhandel

• Globala värdekedjor, globalisering, klimatförändringar och utvecklingObligatoriska kursmoment omfattar företagsbesök, uppgifter och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkänt resultat på projektarbete/-n och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: FÖ0457

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0466 Anmälningskod: SLU-20142 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%