Ny sökning
FÖ0468

Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0468

Läsåret 2021/2022

Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption (FÖ0468-40077)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption (FÖ0468-M4077)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption (FÖ0468-40139)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption (FÖ0468-M4139)

2021-03-24 - 2021-06-06

Kursplan

FÖ0468 Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption, 15,0 Hp

Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption

Ämnen

Företagsekonomi Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

15 hp Företagsekonomi på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupning i konsumentbeteende, konsumenters matval och matkultur, och upplevelser av mat. Vidare syftar kursen till att ge insikt i forskningsmetodik avseende konsumentstudier och marknadsundersökningar, såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för sensorisk analys.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva, förklara och tillämpa teorier över konsumentbeteende, val och upplevd kvalitet av livsmedel.

- Relatera hållbar livsmedelskonsumtion till existerande teorier och modeller, och visa förmåga att kunna utveckla lösningar (exempelvis genom produktutformning, kommunikation eller "nudging") för hållbar livsmedelskonsumtion.

- Förstå, beskriva och tillämpa olika marknadsundersökningsverktyg och undersökningsmetoder både av kvalitativ och kvantitativ karaktär, samt metoder för sensorisk analys.

- Uppskatta och förhålla sig till etiska och lagliga perspektiv i marknadsundersökningar och marknadsföring av livsmedel.

- Visa förmåga att planera och genomföra en konsumentstudie genom hela processen (planera, genomföra, analysera, presentera och utvärdera)

- Förstå hur nya konsumentbeteenden påverkar värdekedjan för livsmedel och interaktioner utifrån ett hållbarhetsperspektiv

- Utifrån kursens innehåll, diskutera och förhålla sig till de globala hållbarhetsmålen och begreppen cirkulär ekonomi och den biobaserade ekonomin

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, övningar, workshops och projektarbete.Kursen omfattar teoretisk fördjupning med olika tematiska inriktningar (konsumentbeteende, kvalitetsupplevelser, lärande, motivation, värderingar och drivkrafter i konsumentens val och beteenden. Ett särskilt tema rör konsumentundersökningar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, vilket även inkluderar metoder för sensorisk analys.

Kursen beaktar genomgående hållbarhetsperspektiv, vilket även omfattar hur nya konsumentbeteenden och hållbar konsumtion påverkar aktörer i värdekedjan för livsmedel och hur interaktioner i denna kedja förändras genom exempelvis nya distributionskanaler, kommunikationsmetoder, processer för gemensamt värdeskapande och nya vägar för möten mellan producent och konsument.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs

- närvaro på obligatoriska moment (seminarier, workshops, presentationer, handledning och tillfällen för examinationer)

- genomförda och godkända examinationer i form av presentationer och inlämningsuppgifter såsom rapporter, reflektioner och uppsatser.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenten bör ha läst 30hp på avancerad nivå, förslagsvis: "Project management for innovation in sustainable food systems" samt " Management perspectives for sustainable food systems".

Kursen genomförs med möjlighet till distansundervisning vid SLU:s campus. Kursen hålls av institutionen för Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi och använder särskilda undervisningslokaler för campusöverskridande undervisning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Livsmedelsvetenskap
Kurskod: FÖ0468 Anmälningskod: SLU-40035 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%