Ny sökning
FÖ0469

Ledning av människor och organisationer under förändring

Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, möjligheter och fallgropar finns längs vägen? I denna kurs får du kunskap och praktiska verktyg inom förändringsarbete, förändringsstrategier och lärprocesser så att du efter genomgången kurs självständigt ska kunna planera och leda förändringsprojekt i en organisation. Ledarskapets roll vid förändringar, orsaker till förändringsmotstånd och motivationsteorier är andra begrepp som tas upp på kursen. Du får möjlighet att reflektera över dig själv som förändringsagent i din nuvarande eller kommande professionella roll. Undervisningen sker i form av seminarier, arbeten i grupp och individuellt, med stöd av en interaktiv lärplattform. Du genomför ett mindre projektarbete i en organisation.

Information från kursledaren

Kursen ges på distans utan fysiska träffar.

Kursstart 2022-01-18 kl 09.15-12.00, därefter Zoom-lektion varannan tisdag samma tid under hela kursen (med 1 undantag).

Omfattningen är 25%, d.v.s. kvartsfart, så du får räkna med ca 10 timmars studier per vecka.

Under Zoom-lektionerna förväntas du ha din kamera påslagen.

Det finns bara 1 obligatorisk lektion och det är uppropet 2022-01-18 kl 09.15. I schemat ser du när obligatoriska uppgifter och hemtentamen ska lämnas in.

Formellt kan du följa kursen utan att vara med på lektionerna. Du måste läsa litteraturen och lämna in tre obligatoriska skrivuppgifter, vara med i en fallstudie i grupp där ni också skriver en rapport samt göra en hemtentamen. Men om du inte kan vara med på lektionerna, så tror jag att kursen ger väldigt lite mer än att bara läsa en bok om förändringsledning.

Välkommen!

/Torbjörn Jonasson, kursledare

torbjorn.jonasson@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0469-30278 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

FÖ0469 Ledning av människor och organisationer under förändring, 7,5 Hp

Leading humans and organizations during change

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Omvärlden är i ständig förändring vilket är något alla organisationer på något sätt måste förhålla sig till. I denna kurs får du kunskap om förändringsprocesser i organisationer och du får redskap att leda och hantera förändringar i praktiken. Förändring leder ofta till oro och motstånd och som förändringsledare behöver du skapa motivation, delaktighet och kunna förklara nyttan med förändringen. En organisations förändring och utveckling hänger nära samman med dess förmåga att lära och kursen kommer att ge dig kunskap om lärprocesser och hur du som ledare kan utveckla en lärande organisation. Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna planera och leda förändringsprojekt i organisationer.Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

- förklara grundläggande teorier och frågeställningar inom förändringsledarskap,

- förklara betydelsen av lärande i utvecklingen av en organisation och kunna beskriva individuella och organisatoriska lärprocesser,

- förstå komplexiteten i förändringar med hänsyn till individens behov ,

- tillämpa olika verktyg som är lämpliga vid praktiskt förändringsarbete,

- ta fram en plan för att initiera, genomföra och följa upp ett förändringsarbete i en organisation.

Innehåll

Kursen ger särskild insikt och tillämpning inom förändringsarbete, förändringsstrategier och lärprocesser. Vidare diskuteras ledarskapets roll vid förändringar, orsaker till förändringsmotstånd och motivationsteorier. Kursen tar upp och diskuterar verkliga exempel på förändringsprocesser i organisationer.Kursen bygger på föreläsningar on-line, övningar individuellt och i grupp samt inläsning av litteratur. Undervisningen stöds av en interaktiv lärplattform. Studenten genomför ett mindre obligatoriskt projektarbete i en organisation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom en skriftlig hemtentamen, samt inlämningsuppgifter och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TN0344

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Tredje upplagan, 2019 Författare: Dag Ingvar Jacobsen ISBN: 978-91-44-12927-3 [Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Tredje upplagan, 2019] (https://www.bokus.com/bok/9789144129273/organisationsforandringar-och-forandringsledarskap/) Kommentar: Länken går till Bokus, men priset kan variera mellan olika leverantörer
  2. Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer. Andra upplagan, 2014. Författare: Mats Alvesson , Stefan Sveningsson ISBN: 9789147111688 [Förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer. Andra upplagan, 2014.] (https://www.bokus.com/bok/9789147111688/forandringsarbete-i-organisationer-om-att-utveckla-foretagskulturer/) Kommentar: Länken går till Bokus, men priset kan variera mellan olika leverantörer

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0469 Anmälningskod: SLU-30278 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 25%