Ny sökning
FÖ0470

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder

Denna kurs fokuserar på att utveckla metodfärdigheter för studenter inom samhällsvetenskap, genom tilldelade litteratur, diskussionsseminarier och i skriftliga inlämningsuppgifter. Praktiska empiriska exempel på tillvägagångssätt diskuteras och utvärderar etiska aspekter och konsekvenser av metodval utvärderas. Kursen är uppdelad i delkurser som bedöms i uppgifter löpande under hela kurstiden. I ett avslutande projekt ingår att ta rollen som diskutant, som en del av att utveckla färdigheter i metodval.

Information från kursledaren

Welcome to our digital social science method course (FÖ0470)!

The course starts Tuesday August 30th at 09-12 in Zoom. A link and a code will be sent to you by e-mail to the e-mail you have provided when you registered for the course. This course is offered as a distance learning course, with access to library resources at the SLU campuses in Alnarp, at Ultuna and in Umeå.

A preliminary detailed schedule will be available by early August (2022)

It is good if you make sure that you have access to the course book at the start of the course.

Robson, Colin & McCartan, Kieran (2015) Real World Research (4th ed.) John Wiley & Sons, Chichester, the UK, ISBN: 978-1-118-74523-6

You can find the course book digitally at GU's link here: https://canvas.gu.se/courses/36126/files/3328133?module_item_id=229244

Additional materials (articles etc.) are made available for you when the course starts.

The course is geared towards developing methodological skills and awareness. A short presentation of the course is provided in the following text. The main objective in this course is to support the development of understanding of methodological choices and issues in social sciences with special focus on business administration perspectives. Insights in method includes both capabilities to carry out research, evaluate research and take the role as a constructive dialogue partner in multi-disciplinary problem areas related to sustainable development.

We meet in Zoom for interactive lectures, seminars and workshops.The course also has a shared domain, a Canvas page where materials are shared and where submissions are submitted (tasks and reflections related to seminars and feedback when you take a role as a discussant for the last task in the course). Tasks are carried out in small groups, but reflections and the final task is carried out individually.

We look forward to meeting you - after the summer.

All the best,

from the teachers in the course through Cilla Mark-Herbert (course leader)

cecilia.mark-herbert@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för FÖ0470

Läsåret 2022/2023

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-M1204)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-10075)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-10076)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-10077)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-M1075)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-M1076)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-M1077)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

FÖ0470 Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, 15,0 Hp

Research methods in social sciences

Ämnen

Hållbar utveckling Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

- 120 hp på grundnivå

samt

- Engelska 6.

Mål

Kursens övergripande syfte är att fördjupa kunskaper i metodologiska aspekter av projekt och forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen, med speciellt fokus på såväl induktiva som deduktiva ansatser. Metodinsikten utgör både kompetens att göra metodval, genomföra studier, värdera forskning och forskningsetik och ta rollen som konstruktiv dialogpartner i multidisciplinära problemområden som är kopplade till samhällsvetenskapliga frågeställningar, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra och diskutera olika dimensioner av hållbar utveckling (miljömässiga, ekonomiska och sociala), speciellt med fokus på hur forskningsmål och etiska aspekter påverkar ansatsval

- redogöra för och diskutera begränsningar i några vanliga ansatser, inklusive begränsningar med kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla och analysera data

- diskutera och kritiskt tolka metodvalens påverkan på forskningsresultat

- presentera, analysera och diskutera en forskningsplan med fokus på metodbeskrivning.

Innehåll

Kursen bygger litteraturstudier, diskussionsseminarier, och skrivuppgifter. Kursen inleds med en genomgång av olika filosofiska grunder som påverkar val av ansatser i ett forskningsprojekt, och följs av en genomgång av vanliga metoder för att samla, analysera, presentera och kvalitetssäkra data i olika ansatser. Kursen fokuserar specifikt på hur hållbarhet och dess samverkan påverkar hur forskningsmål och etiska aspekter realiseras i olika ansatsval. Med utgångspunkt i kunskap om att metod innebär ett antal subjektiva och/eller filosofiska val, möter studenten i nästa del av kursen ett antal moduler där olika teman behandlas.Kursen innehåller följande teman- forskarens roll och ansvar,

- delar och presentation av akademisk studier ("logical fit" och retorik),

- relevans och teorins roll i forskningsprojekt,

- hållbar utveckling och dess påverkan på forskningsprojekts utformning,

- metoder för att samla data i olika forskningsansatser (till exempel intervjuer, fokusgrupper, frågeformulär, arkivdokument och experiment),

- olika metoder för att analysera data (till exempel innehållsanalys, diskursanalys, regressionsanalys, faktoranalys och metaanalys).I den sista delen av kursen ska deltagarna individuellt formulera ett förslag till ett genomförbart forskningsprojekt, med anknytning till hållbarhet. Förslaget ska innehålla en utvecklad design som speglar ett kritiskt reflektivt förhållningsätt.Kursen innehåller obligatoriska moment i form av seminarier och workshops.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkända inlämningsuppgifter och projektarbete. Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Real World Research (4th ed.) Författare: Robson, C & McCartan K ISBN: 978-1-118-74523-6 [Real World Research (4th ed.)] (https://www.wiley.com/en-se/Real+World+Research%2C+4th+Edition-p-9781118745236) Kommentar: This book serves as the back-bone for the course. We will use additional materials (foremost articles). Please make sure you have this book at the start of the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Hållbar utveckling Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0470 Anmälningskod: SLU-10204 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%