Ny sökning
FÖ0470

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder

Med utgångspunkt i ett systemperspektiv handlar den här kursen om management i livsmedelsrelaterade system. Den grundas på tre värdedimensioner, sociala, miljömässiga och finansiella värden i en cirkulär ekonomi. I kursen blandas teoretiska föreläsningar med empiriska presentationer i en studentaktiv ansats. Denna ansats kommer till uttryck i grupprojekt och seminariedialoger för att fördjupa förståelsen om utmaningar för hållbar utveckling i livsmedelskopplade system.

Andra kursvärderingar för FÖ0470

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-10075) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-10076) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-10077) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-M1075) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-M1076) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (FÖ0470-M1077) 2021-08-30 - 2021-11-01

FÖ0470 Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, 15,0 Hp

Research methods in social sciences

Kursplan fastställd

2020-11-17

Ämnen

Företagsekonomi Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 120 hp på grundnivå
samt
- Engelska 6.

Mål

Kursens övergripande syfte är att fördjupa kunskaper i metodologiska aspekter av projekt och forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen, med speciellt fokus på såväl induktiva som deduktiva ansatser. Metodinsikten utgör både kompetens att göra metodval, genomföra studier, värdera forskning och forskningsetik och ta rollen som konstruktiv dialogpartner i multidisciplinära problemområden som är kopplade till samhällsvetenskapliga frågeställningar, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra och diskutera olika dimensioner av hållbar utveckling (miljömässiga, ekonomiska och sociala), speciellt med fokus på hur forskningsmål och etiska aspekter påverkar ansatsval
- redogöra för och diskutera begränsningar i några vanliga ansatser, inklusive begränsningar med kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla och analysera data
- diskutera och kritiskt tolka metodvalens påverkan på forskningsresultat
- presentera, analysera och diskutera en forskningsplan med fokus på metodbeskrivning.

Innehåll

Kursen bygger litteraturstudier, diskussionsseminarier, och skrivuppgifter. Kursen inleds med en genomgång av olika filosofiska grunder som påverkar val av ansatser i ett forskningsprojekt, och följs av en genomgång av vanliga metoder för att samla, analysera, presentera och kvalitetssäkra data i olika ansatser. Kursen fokuserar specifikt på hur hållbarhet och dess samverkan påverkar hur forskningsmål och etiska aspekter realiseras i olika ansatsval. Med utgångspunkt i kunskap om att metod innebär ett antal subjektiva och/eller filosofiska val, möter studenten i nästa del av kursen ett antal moduler där olika teman behandlas.

Kursen innehåller följande teman

- forskarens roll och ansvar,
- delar och presentation av akademisk studier ("logical fit" och retorik),
- relevans och teorins roll i forskningsprojekt,
- hållbar utveckling och dess påverkan på forskningsprojekts utformning,
- metoder för att samla data i olika forskningsansatser (till exempel intervjuer, fokusgrupper, frågeformulär, arkivdokument och experiment),
- olika metoder för att analysera data (till exempel innehållsanalys, diskursanalys, regressionsanalys, faktoranalys och metaanalys).

I den sista delen av kursen ska deltagarna individuellt formulera ett förslag till ett genomförbart forskningsprojekt, med anknytning till hållbarhet. Förslaget ska innehålla en utvecklad design som speglar ett kritiskt reflektivt förhållningsätt.

Kursen innehåller obligatoriska moment i form av seminarier och workshops.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkända inlämningsuppgifter och projektarbete. Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Hållbar utveckling
Kurskod: FÖ0470 Anmälningskod: SLU-10204 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%