Ny sökning
FÖ0472

Socialt hållbart ledarskap

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0472

Läsåret 2021/2022

Socialt hållbart ledarskap (FÖ0472-20147)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan

FÖ0472 Socialt hållbart ledarskap, 15,0 Hp

Socially sustainable leadership

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 30 hp inom ämnet företagsekonomi.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i ett socialt hållbart ledarskap. Detta förbereder studenten för en framtida ledarroll.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och förklara hur ett socialt hållbart ledarskap kan tillämpas

- beskriva och förklara hur ett företag eller en organisation kan organiseras för att möta kraven på social hållbarhet

- beskriva och förklara hur man genom ledarskap och organisering kan påverka beteenden för att uppnå socialt hållbara mål

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar, övningar, seminarier, eget arbete och inläsning av litteratur.

Obligatoriska moment i form av gästföreläsningar, projektarbete, seminarier och studiebesök kan förekomma.

Undervisningen kan genomföras på campus och/eller on-line.Kursen omfattar

- ledarskapets grunder

- organisationsteori

- att påverka beteenden genom ledarskap och organisation

- social hållbarhet, definition och tillämpning

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och/eller muntliga tentamina och redovisningar av projekt- och referatuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0370

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursböcker

  • Blomquist, C., & Röding, P. (2019). Ledarskap - personen, reflektionen. samtalet. Lund: Studentlitteratur.
  • Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008, 2019, 2021). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur. 3:e, 4.e eller 5.e utgåvan.

Övrigt

  • Kompendium Socialt hållbart ledarskap - tillgängligt på Canvas
  • Artiklar - tillgängliga på Canvas, via öppna källor eller via SLU:s bibliotek

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0472 Anmälningskod: SLU-20035 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%