Ny sökning
FÖ0473

Organisationsteori I

Andra kursvärderingar för FÖ0473

Läsåret 2021/2022

Organisationsteori I (FÖ0473-10242) 2021-09-30 - 2021-11-01

FÖ0473 Organisationsteori I, 7,5 Hp

Organizational theory I

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,00 1002
Seminarier 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande förståelse för organisationsteori och kunskaper kring olika perspektiv, begrepp och modeller som används för att beskriva och diskutera företags organisering. Kursen ska dessutom bidra till utveckling av deltagarnas akademiska färdigheter, inklusive kritiskt tänkande, diskussion, muntlig såväl som skriftlig redovisning samt förmåga att samverka i grupp.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av begrepp och modeller från organisationsteorin.
- Redogöra för organisationens förändringsprocesser och beslutsfattande.
- Redogöra för organisationens samspel med omvärlden och roll i hållbar användning av biobaserade naturresurser.
- Visa förmåga att använda organisationsteoretiskt grundade begrepp och modeller.
- Tillämpa och diskutera olika organisationsteoretiska perspektiv.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och övningar. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp.

Kursen ger en introduktion till teorier och modeller som förklarar hur man organiserar verksamheter och hur ett företag är en del av sin omvärld. Olika perspektiv introduceras med hjälp av exempel från deltagarnas intresseområden såsom agrart, skogligt och hållbart företagande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Närvaro vid obligatoriska gästföreläsningar.
Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier.
Godkända inlämningsuppgifter.
Godkänd tentamen
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: Delar av FÖ0453
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Skogsekonomi (kandidat) Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0473 Anmälningskod: SLU-10122 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%