Ny sökning
FÖ0473

Organisationsteori I

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Organisationsteori I!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-09-15 till 2022-09-29. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0473

Läsåret 2021/2022

Organisationsteori I (FÖ0473-10242)

2021-09-30 - 2021-11-01

Kursplan

FÖ0473 Organisationsteori I, 7,5 Hp

Organizational theory I

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,0 0102
Seminarier 2,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande förståelse för organisationsteori och kunskaper kring olika perspektiv, begrepp och modeller som används för att beskriva och diskutera företags organisering. Kursen ska dessutom bidra till utveckling av deltagarnas akademiska färdigheter, inklusive kritiskt tänkande, diskussion, muntlig såväl som skriftlig redovisning samt förmåga att samverka i grupp.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Beskriva ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av begrepp och modeller från organisationsteorin.

- Redogöra för organisationens förändringsprocesser och beslutsfattande.

- Redogöra för organisationens samspel med omvärlden och roll i hållbar användning av biobaserade naturresurser.

- Visa förmåga att använda organisationsteoretiskt grundade begrepp och modeller.

- Tillämpa och diskutera olika organisationsteoretiska perspektiv.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och övningar. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp.Kursen ger en introduktion till teorier och modeller som förklarar hur man organiserar verksamheter och hur ett företag är en del av sin omvärld. Olika perspektiv introduceras med hjälp av exempel från deltagarnas intresseområden såsom agrart, skogligt och hållbart företagande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Närvaro vid obligatoriska gästföreläsningar.

Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier.

Godkända inlämningsuppgifter.

Godkänd tentamen
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: Delar av FÖ0453

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteratur

Kurslitteraturen består framför allt av en kursbok som heter Organiastionsteori: struktur, kultur, processer och är skriven av Lindqvist, Bakka och Fivelsdal (2014). Här nedan hittar du en fullständig referens, samt en länk till Bokus. Boken kan även köpas på många andra ställen, eller begagnad från tidigare studenter. På Ultunabiblioteket finns även exemplar för utlåning, varav några exemplar endast får läsas på plats.

Utöver kursboken tillkommer en del annat material under kursens gång, vilket då meddelas i Canvas.

**Kursbok: **

Lindqvist, L., Bakka, J. F. och Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori : struktur, kultur, processer. Upplaga 6. Liber, Stockholm. https://www.bokus.com/bok/9789147111275/organisationsteori-struktur-kultur-processer/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0473 Anmälningskod: SLU-10122 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%