Ny sökning
FÖ0474

Introduktionskurs i agrar ekonomi

Andra kursvärderingar för FÖ0474

Läsåret 2021/2022

Introduktionskurs i agrar ekonomi (FÖ0474-10243) 2021-08-30 - 2021-09-29

FÖ0474 Introduktionskurs i agrar ekonomi, 7,5 Hp

Introduction to Agricultural Business and Economics

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna en grundläggande förståelse för det agrara livsmedelssystemet. Med utgångspunkt i ekonomisk teori och praktiska exempel ger kursen en akademisk grund för hur olika aktörer i den svenska livsmedelskedjan (från jordbruksproduktion till konsumtion) samverkar med varandra och andra intressenter (politiker, intresseorganisationer, internationella aktörer etc.) för att producera mat och andra värden.

Kursen ska dessutom ge en introduktion till utbildningsprogrammet och ge övning i generiska färdigheter.

Specifika lärandemål:

- Beskriva det agrara livsmedelssystemet från primärproduktion fram till slutkonsument utifrån ett företagsekonomiskt värdekedjeperspektiv.
- Översiktligt beskriva jordbruk och djurskötsel och dess betydelse i samhället utifrån ett lantbruksvetenskapligt perspektiv.
- Redogöra för ekonomiska-, miljömässiga- och sociala aspekter som är förknippade med hållbar lantbruk- och livsmedelproduktion.
- Diskutera hur företags- respektive nationalekonomi bidrar till förståelse av det agrara livsmedelssystemet.

Generella lärandemål:
- Diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.
- Redovisa akademiskt arbete, såväl skriftligt som muntligt.
- Översiktligt beskriva grundläggande vetenskapsteori (deskriptiv/förklarande/normativ).

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar och gästföreläsningar, seminarier och studiebesök, samt ett projektarbete i grupp.

Kursen ger en introduktion till hur det agrara livsmedelssystemet fungerar, samspelet mellan olika aktörer, samt de ekonomiska-, miljömässiga- och sociala utmaningar som finns. Deltagare utvecklar grundläggande förståelse för agronomi och agronomens roll i samhället och få en överblick över relevanta kompetenser och kunskaper.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Närvaro vid gästföreläsningar.
Närvaro vid studiebesök.
Godkända seminarier.
Godkänt projekt.
Godkänd tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0474 Anmälningskod: SLU-10121 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%