Ny sökning
FÖ0474

Introduktionskurs i agrar ekonomi

Welcome to "Introduction to Agricultural Business and Economics"!

A preliminary schedule has been posted. Please note, the listed "rooms/forum" are dependent upon a continued positive development of the pandemic situation. Be sure to check for updates prior to course start.

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Introduktionskurs i agrar ekonomi!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Du behöver delta i uppropet för programmet (ev. meddela förhinder) för att bli registrerad. Registreringen sker manuellt av administrationen. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du kontakta econ-edu@slu.se tillsammans med ditt intyg från Nais. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0474-10243 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

FÖ0474 Introduktionskurs i agrar ekonomi, 7,5 Hp

Introduction to Agricultural Business and Economics

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna en grundläggande förståelse för det agrara livsmedelssystemet. Med utgångspunkt i ekonomisk teori och praktiska exempel ger kursen en akademisk grund för hur olika aktörer i den svenska livsmedelskedjan (från jordbruksproduktion till konsumtion) samverkar med varandra och andra intressenter (politiker, intresseorganisationer, internationella aktörer etc.) för att producera mat och andra värden.

Kursen ska dessutom ge en introduktion till utbildningsprogrammet och ge övning i generiska färdigheter.

Specifika lärandemål:

- Beskriva det agrara livsmedelssystemet från primärproduktion fram till slutkonsument utifrån ett företagsekonomiskt värdekedjeperspektiv.
- Översiktligt beskriva jordbruk och djurskötsel och dess betydelse i samhället utifrån ett lantbruksvetenskapligt perspektiv.
- Redogöra för ekonomiska-, miljömässiga- och sociala aspekter som är förknippade med hållbar lantbruk- och livsmedelproduktion.
- Diskutera hur företags- respektive nationalekonomi bidrar till förståelse av det agrara livsmedelssystemet.

Generella lärandemål:
- Diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.
- Redovisa akademiskt arbete, såväl skriftligt som muntligt.
- Översiktligt beskriva grundläggande vetenskapsteori (deskriptiv/förklarande/normativ).

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar och gästföreläsningar, seminarier och studiebesök, samt ett projektarbete i grupp.

Kursen ger en introduktion till hur det agrara livsmedelssystemet fungerar, samspelet mellan olika aktörer, samt de ekonomiska-, miljömässiga- och sociala utmaningar som finns. Deltagare utvecklar grundläggande förståelse för agronomi och agronomens roll i samhället och få en överblick över relevanta kompetenser och kunskaper.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Närvaro vid gästföreläsningar.
Närvaro vid studiebesök.
Godkända seminarier.
Godkänt projekt.
Godkänd tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Agriculture: A very short introduction (Vol. 473)
Författare: Paul Brassley
ISBN: 9780198725961
2) Hållbara livsmedelssystem – Definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder
Författare: Jordbruksverket
ISBN: ISSN 1102-3007 · ISRN SJV-R-21/3-SE
Kommentar: Rapport 2021:3

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0474 Anmälningskod: SLU-10243 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%