Ny sökning
FÖ0475

Redovisning och ekonomistyrning

FÖ0475 Redovisning och ekonomistyrning, 15,0 Hp

Accounting and management accounting

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Redovisning 7,50 1002
Ekonomistyrning 7,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i extern redovisning och ekonomistyrning innefattandes bl a budgetering och kalkylering. Efter genomgången kurs ska studenten ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med grundläggande ekonomiska frågeställningar i företag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Uppvisa förståelse för den dubbla bokföringens logik och principer samt självständigt kunna bokföra olika affärshändelser.
- Redogöra för sambanden mellan ett företags resultat, balans och kassaflöde.
- Redogöra för grundläggande redovisningsprinciper.
- Visa förmåga att använda redovisningsprogram som stöd i ekonomistyrningsuppgifter.
- Utifrån redovisningsrapporter kunna beräkna och tolka finansiella nyckeltal som belyser centrala företagsekonomiska aspekter såsom t.ex. lönsamhet, finansiell styrka och likviditet.
- Genomföra grundläggande räkenskapsanalyser.
- Redogöra för sambandet mellan redovisningen, ekonomistyrningen och företagets övergripande strategi och målformulering.
- Redogöra för och tillämpa olika produktkalkyleringsmetoder. - Redogöra för och tillämpa olika investeringskalkyleringsmetoder.
- Visa förmåga att ta fram och tolka kalkyler som informationsverktyg för ekonomiska bedömningar och beslut i företag, inklusive grundläggande kostnads-, bidrags- och investeringskalkyler, samt budget.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar, övningar och seminarier samt ett projektarbete i grupp.

Kursen utvecklar deltagarnas kunskap i redovisning och kalkylering. Följande delmoment ingår:
- grundläggande rapporter och principer för externredovisning,
- dubbel bokföring,
- bokslut och bokslutsanalys,
- företags- och räkenskapsanalys,
- budgetering,
- internredovisning,
- produktkalkylering ,
- investeringsbedömning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamina.
Godkänd skriftlig redovisning av projektarbete.
Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0419
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - mark/växt Ekonomi - hållbar utveckling Skogsekonomi (kandidat) Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0475 Anmälningskod: SLU-40073 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%