Ny sökning
FÖ0475

Redovisning och ekonomistyrning

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Redovisning och ekonomistyrning!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-03-01 till 2022-03-24. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut sin tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar
Administrationen

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

FÖ0475 Redovisning och ekonomistyrning, 15,0 Hp

Accounting and management accounting

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Redovisning 7,50 1002
Ekonomistyrning 7,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i extern redovisning och ekonomistyrning innefattandes bl a budgetering och kalkylering. Efter genomgången kurs ska studenten ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med grundläggande ekonomiska frågeställningar i företag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Uppvisa förståelse för den dubbla bokföringens logik och principer samt självständigt kunna bokföra olika affärshändelser.
- Redogöra för sambanden mellan ett företags resultat, balans och kassaflöde.
- Redogöra för grundläggande redovisningsprinciper.
- Visa förmåga att använda redovisningsprogram som stöd i ekonomistyrningsuppgifter.
- Utifrån redovisningsrapporter kunna beräkna och tolka finansiella nyckeltal som belyser centrala företagsekonomiska aspekter såsom t.ex. lönsamhet, finansiell styrka och likviditet.
- Genomföra grundläggande räkenskapsanalyser.
- Redogöra för sambandet mellan redovisningen, ekonomistyrningen och företagets övergripande strategi och målformulering.
- Redogöra för och tillämpa olika produktkalkyleringsmetoder. - Redogöra för och tillämpa olika investeringskalkyleringsmetoder.
- Visa förmåga att ta fram och tolka kalkyler som informationsverktyg för ekonomiska bedömningar och beslut i företag, inklusive grundläggande kostnads-, bidrags- och investeringskalkyler, samt budget.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar, övningar och seminarier samt ett projektarbete i grupp.

Kursen utvecklar deltagarnas kunskap i redovisning och kalkylering. Följande delmoment ingår:
- grundläggande rapporter och principer för externredovisning,
- dubbel bokföring,
- bokslut och bokslutsanalys,
- företags- och räkenskapsanalys,
- budgetering,
- internredovisning,
- produktkalkylering ,
- investeringsbedömning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamina.
Godkänd skriftlig redovisning av projektarbete.
Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0419

Betygskriterier, FÖ0475 Redovisning och ekonomistyrning I

Vårterminen 2022

OBSERVERA att betyg 4 respektive 5, dvs sk 'överbetyg', endast kan ges antingen efter den ordinarie tentan eller efter den sk 'ordinarie omtentan'. Mer information om detta, samt tillfälle att ställa frågor om betygskriterierna, ges under kursintroduktionen den 25 mars.

Redovisning (7,5 hp)

Betygsnivå

Bokföring

RR, BR & kassaflöde

Redovisningsprinciper

Finansiella nyckeltal

Räkenskapsanalys

Överbetyg

Kunna analysera & diskutera för vad som händer i resultat- respektive balansräkningen, beroende på vilken transaktion som bokförts.

Kunna tillämpa grund- läggande redovisnings- principer.

Kunna analysera & disku- tera betydelsen av olika nyckeltal.

Kunna analysera & disku- tera för hur och varför räkenskapsanalyser görs i företag.

Grundnivå

Uppvisa förståelse för den dubbla bokföringens logik och principer samt själv- ständigt bokföra olika

affärshändelser.

Redogöra för sambanden mellan företags resultat, balans och kassaflöde.

Redogöra för grundlägg- ande redovisningsprinciper.

Utifrån redovisningsrapport- er kunna beräkna & tolka finansiella nyckeltal, t ex lönsamhet, finansiell styrka

& likviditet.

Genomföra grundläggande räkenskapsanalyser.

Delbetyg för redovisningsavsnittet i kursen:

 • Betyg 3: grundnivån nådd i alla fem kriterierna
 • Betyg 4: grundnivån nådd i alla fem kriterierna, samt två överbetyg nådda
 • Betyg 5: grundnivån nådd i alla fem kriterierna, samt tre överbetyg nådda

Det erhållna delbetyget i redovisningsdelen motsvarar 50% av det totala kursbetyget, dvs 7,5 hp.

Ekonomistyrning (7,5 hp)

Betygsnivå

Redovisningsprogram & ekonomistyrning

Samband redovisning, ekonomi- styrning& övergripande strategier

& mål

Produktkalkylering & invester- ingskalkylering

Kalkyler som informationsverktyg

Överbetyg

Kunna analysera och diskutera kring de resultat som ekonomistyrnings- uppgifterna genererat

Kunna analysera och diskutera kring sambandet mellan redovisningen, ekonomistyrningen och företagets övergripande strategi & målformulering.

Kunna analysera och diskutera kring olika produktkalkyleringsmetoder.

Kunna analysera och diskutera kring olika investeringskalkylerings- metoder.

Kunna analysera och diskutera kring kalkyler som informationsverktyg för ekonomiska bedömningar och beslut i företag, inklusive grundläggande kostnads-, bidrags- och investerings-

kalkyler, samt budget.

Grundnivå

Visa förmåga att använda redovis- ningsprogram som stöd i ekonomi- styrningsuppgifter.

Redogöra för sambandet mellan redovisningen, ekonomistyrningen och företagets övergripande strategi & målformulering.

Redogöra för och tillämpa olika produktkalkyleringsmetoder.

Redogöra för och tillämpa olika investeringskalkyleringsmetoder.

Visa förmåga att ta fram & tolka kalkyler som informationsverktyg för ekonomiska bedömningar och beslut i företag, inklusive grundläggande kostnads-, bidrags- och investerings-

kalkyler, samt budget.

Delbetyg för ekonomistyrningsavsnittet i kursen:

 • Betyg 3: grundnivån nådd i alla fyra kriterierna
 • Betyg 4: grundnivån nådd i alla fyra kriterierna, samt två överbetyg nådda
 • Betyg 5: grundnivån nådd i alla fyra kriterierna, samt tre överbetyg nådda

Det erhållna delbetyget i ekonomistyrningsdelen motsvarar 50% av det totala kursbetyget, dvs 7,5 hp.

1) Redovisning: från bokföring till analys
Författare: Marton, Jan; Sandell, Niklas & Stockenstrand, Anna-Karin
ISBN: 9789144138596
Kommentar: Fjärde upplagan.
2) Redovisning: från bokföring till analys. Övningsbok med fullständiga lösningar
Författare: Marton, Jan; Sandell, Niklas & Stockenstrand, Anna-Karin
ISBN: 9789144138602
Kommentar: Fjärde upplagan.
3) Den nya ekonomistyrningen
Författare: Ax, Christian; Kullvén, Håkan & Johansson, Christer
ISBN: 978-91-47-14397-9
Kommentar: Sjätte upplagan.
4) Den nya ekonomistyrningen: övningsbok med lösningar
Författare: Ax, Christian & Kullvén, Håkan
ISBN: 978-91-47-14400-6
Kommentar: Sjätte upplagan.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - mark/växt Ekonomi - hållbar utveckling Skogsekonomi (kandidat) Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0475 Anmälningskod: SLU-40109 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%