Ny sökning
FÖ0476

Produktionsekonomi

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Production economics!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information:

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-10-18 and 2021-11-02. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review them and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays at 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0476-20119 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0476

Läsåret 2021/2022

Produktionsekonomi (FÖ0476-M2119)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan

FÖ0476 Produktionsekonomi, 15,0 Hp

Production economics

Ämnen

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 10,0 0102
Inlämningsuppgift 5,0 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi. 15hp mikroekonomi ska ingå samt 15 hp statistik, alternativt 5 hp matematik och 5 hp statistik eller en kombination av matematik, ekonometri och statistik motsvarande 15 hp. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper och färdigheter i avancerad produktionsekonomi.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:– Redogöra för i kursen behandlade modeller i avancerad produktions- och kostnadsteori,

– Identifiera och redogöra för väl anpassade modeller för att analysera och kritiskt granska problemområden i det fall att pris- och/eller produktionsrisk föreligger,

– Redogöra för begreppen resiliens och hållbarhet och analysera dess implikationer för lantbruksekonomiska problem och utfall,

– Tillämpa i kursen behandlade modeller för att analysera relationen mellan ny teknik och produktionsekonomiska förutsättningar i livsmedelskedjans primär- och sekundärled, och dess inverkan på utbudsförhållanden i lantbruksnäringen samt förväntade effekter på omgivande miljö.

– Tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter i produktions- och kostnadsteori och operationsanalytiska metoder för att lösa avancerade ekonomiska problem i lantbruksföretag och förädlingsindustri,

– Tillämpa ekonometriska metoder för att analysera i kursen behandlade modeller och analysera problem i en planeringsmiljö som karakteriseras av risk och osäkerhet,

– Syntetisera kring hållbarhetsaspekter i en avancerad produktionsekonomisk kontext och demonstrera hur dessa aspekter kan inkluderas i produktionsekonomiska modeller.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar samt obligatoriskt projektarbete i grupp.I kursen analyseras produktionsekonomiska modeller i en såväl statisk deterministisk som stokastisk miljö med fokus på jordbrukssektorn. Modellerna kan omfatta exempel på bl.a. effekter av ny innovativ teknik, förändrade bestämmelser gällande exempelvis miljö- och djurvälfärd, jordbrukspolitiska interventioner samt förändrade förädlingsmönster i den råvarubaserade industrin.Kursen innefattar följande delmoment:

– Fördjupad produktions- och kostnadsteori och dess anknytning till mikroteori vilket omfattar optimering med hänsyn tagen till olika restriktioner.

– Analyser av resiliens- och hållbarhetsbegreppen och dess implikationer för ekonomiska analyser i livsmedelskedjans primär- och sekundärled

– Analyser av beslutsfattande under risk och metoder för riskanalys.

– Tillämpning av ekonometrisk metod för att analysera produktionsrelaterade utfall.

– Analyser och synteser av hållbarhetsaspekter med anknytning till produktionsekonomiska problem i livsmedelskedjans primär- och sekundärled.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom fyra års avslutade studier på jägmästarprogrammet med fördjupning inom företagsekonomi.Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom att studenter som är antagna till agronomprogrammet har kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå varav minst 60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi samt har läst antingen kurserna FÖ0449 (Företagsbeslut & mikroekonomi) och FÖ0373 (Lantbruksekonomi och driftsplanering) eller kursen NA0179 (Econometrics and programming). Kunskaper motsvarande Engelska 6.För studenter som antagits ht 2015 eller tidigare kan kravet på FÖ0449 ersättas av kursen FÖ0395 och kravet på NA0179 kan ersättas med NA0161.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0456, FÖ0362

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Agricultural Production Economics Författare: David Debertin ISBN: 978-1475244342 1) Coping with risk in agriculture Författare: Hardaker, J. B., Huirne, R. B. M., Anderson, J. R. and G. Lien ISBN: 978-0851998312 1) Sustainable Agricultural Development An Economic Perspective Författare: John M Antle, Srabashi Ray ISBN: 9783030345983 [Sustainable Agricultural Development An Economic Perspective] (https://www.bokus.com/bok/9783030345983/sustainable-agricultural-development/)1) The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe. Författare: Van der Ploeg, J. D et al. [The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe. ] (https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003) Kommentar: Journal of Rural Studies

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0476 Anmälningskod: SLU-20119 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%