Ny sökning
FÖ0477

Industriell ekonomi och hållbar innovation

Andra kursvärderingar för FÖ0477

Läsåret 2021/2022

Industriell ekonomi och hållbar innovation (FÖ0477-10244) 2021-08-30 - 2021-10-27

FÖ0477 Industriell ekonomi och hållbar innovation, 5,0 Hp

Industrial management and sustainable innovation

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp avslutade högskolestudier.

Mål

Omställning till mer hållbara system kräver innovationer som bidrar till ekonomisk tillväxt samt medverkar till att skapa social och miljömässig hållbarhet. Företag, investerare och entreprenörer är centrala aktörer som utvecklar och implementerar innovationer. Ekonomiska underlag spelar en viktig roll för beslut om innovationer. Kursen kombinerar kvantitativa verktyg för ekonomiska beslutsunderlag med konceptuella perspektiv på innovation och hållbar utveckling med ett särskilt fokus på företagande inom energi- och miljöbranschen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Tillämpa och kritiskt utvärdera grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag,
- redogöra och kritiskt reflektera över centrala begrepp inom innovation och hållbar utveckling ur ett företagsekonomiskt perspektiv,
- diskutera ekonomiska förutsättningar och begränsningar inom energi- och miljöbranschen för hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen är indelad i 2 avsnitt:

1. Grundläggande koncept för innovation och hållbar utveckling ur ett företagsekonomiskt perspektiv behandlar innovation och innovationsprocesser samt hur de kan bidra till mer hållbar utveckling.

2. Grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag behandlar centrala begrepp och ekonomiska verktyg för budgetering, finansiering, volymanalys, finansiell analys, prissättning och investeringskalkylering. Den ekonomiska informationens nytta och begränsningar samt begrepp särskilt kopplat till investeringar inom energi- och miljöbranschen.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier och projektarbete. Kursen inleds med en genomgång av konceptuella perspektiv på innovation och hållbart företagande samt grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag. Därefter arbetar studenterna självständigt i seminarieform och med projektarbeten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
Deltagande i obligatoriska seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0450
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0477 Anmälningskod: SLU-10088 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 33%