Ny sökning
FÖ0477

Industriell ekonomi och hållbar innovation

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Industriell ekonomi och hållbar innovation!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2021-08-16 till 2021-08-30. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du kontakta econ-edu@slu.se tillsammans med ditt intyg från Nais. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-20 och 2021-11-10

FÖ0477 Industriell ekonomi och hållbar innovation, 5,0 Hp

Industrial management and sustainable innovation

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp avslutade högskolestudier.

Mål

Omställning till mer hållbara system kräver innovationer som bidrar till ekonomisk tillväxt samt medverkar till att skapa social och miljömässig hållbarhet. Företag, investerare och entreprenörer är centrala aktörer som utvecklar och implementerar innovationer. Ekonomiska underlag spelar en viktig roll för beslut om innovationer. Kursen kombinerar kvantitativa verktyg för ekonomiska beslutsunderlag med konceptuella perspektiv på innovation och hållbar utveckling med ett särskilt fokus på företagande inom energi- och miljöbranschen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Tillämpa och kritiskt utvärdera grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag,
- redogöra och kritiskt reflektera över centrala begrepp inom innovation och hållbar utveckling ur ett företagsekonomiskt perspektiv,
- diskutera ekonomiska förutsättningar och begränsningar inom energi- och miljöbranschen för hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen är indelad i 2 avsnitt:

1. Grundläggande koncept för innovation och hållbar utveckling ur ett företagsekonomiskt perspektiv behandlar innovation och innovationsprocesser samt hur de kan bidra till mer hållbar utveckling.

2. Grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag behandlar centrala begrepp och ekonomiska verktyg för budgetering, finansiering, volymanalys, finansiell analys, prissättning och investeringskalkylering. Den ekonomiska informationens nytta och begränsningar samt begrepp särskilt kopplat till investeringar inom energi- och miljöbranschen.

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier och projektarbete. Kursen inleds med en genomgång av konceptuella perspektiv på innovation och hållbart företagande samt grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag. Därefter arbetar studenterna självständigt i seminarieform och med projektarbeten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
Deltagande i obligatoriska seminarier.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0450

Betyg

Tentamen

Projektarbete

5

Förutom kriterierna för betygsnivå 3 och 4

 • Uppnå minst 90 % på tentamen

Studenten kan, genom projektarbete (eller motsvarande uppgift):

Redogöra och kritiskt reflektera över centrala koncept inom innovation ur ett företagsekonomiskt perspektiv; samt diskutera ekonomiska förutsättningar och begränsningar inom energi- och miljöbranschen för hållbar utveckling.

Godkänd projektrapport, presentation och opponering av ett annat projektarbete

4

Förutom kriterierna för betygsnivå 3

 • Kan visa god förmåga att lösa företagsekonomiska problem samt motivera metodval som leder till en välgrundad lösning
 • Uppnå minst 80 % på tentamen

3

Studenten kan

 • Sammanställa och redogöra för grundläggande kalkyler och andra informationsverktyg inom företagsekonomi;
 • analysera ekonomiska beslutsunderlag;
 • redogöra för centrala begrepp inom innovation och hållbar utveckling ur ett företagsekonomiskt perspektiv;
 • uppnå minst 60% på tentamen.

U

Uppnår inte 60% på tentamen

Ej genomfört godkänt projektarbete (eller motsvarande uppgift)

1) Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb
Författare: Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén
ISBN: 9789147110957
Kommentar: Rekommenderad litteratur: Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén ISBN: 9789147110964

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 8721 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0477 Anmälningskod: SLU-10244 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 35%