Ny sökning
FÖ0478

Marknadsföring av trädgård och landskap

En upplevelse? En tjänst? En vara? Den växande marknaden för trädgård och landskap är variationsrik, samtidigt som det ställs allt högre krav på både företag och offentliga verksamheter att förstå hur denna marknad fungerar och hur man skall kunna möta användarnas behov, önskemål och efterfrågan med attraktiva lösningar.

Kursen ger en inblick i både marknadsföringens teori och hur marknadsföring konkret kan användas för att kunna svara på frågor som: Vilka är användarna och konsumenterna av trädgårds- och landskapsrelaterade tjänster och varor? Hur kan vi undersöka hur marknaden för trädgårds- och landskapsprodukter (upplevelser, tjänster och varor) ser ut? Hur gör man en marknadsanalys? Vad innebär differentiering, segmentering och positionering för ett företag eller annan aktör i trädgårdsbranschen? Hur kan vi förklara konsumentens/användarens beteende och val? Hur utformar vi ett unikt erbjudande utifrån marknadsföringsmixens fyra P: Produkt, Pris, Plats och Påverkan? Hur utformar man en kampanj för att exempelvis sälja in en trädgårdsdesigntjänst i ett småhusområde, för att lansera en ny mikropark i urban miljö, positionera en trädgårdsbutik i förhållande till konkurrenterna, eller för att nå de tilltänkta besökarna till ett naturreservat?

Kursen ger insikt i marknadsföringens centrala begrepp och verktyg, samt kombinerar teori med praktiska uppgifter. Kursen är en introduktionskurs i marknadsföring med unik tillämpning särskilt på trädgård och landskap.

FÖ0478 Marknadsföring av trädgård och landskap, 7,5 Hp

Marketing gardens and landscapes

Kursplan fastställd

2021-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursen syftar till att ge förståelse för marknaden för trädgårdstjänster och relaterade produkter. Bilden av marknaden omfattar värdekedjan från konsumtion till produktion. Kursen skall bidra med grundläggande kunskap om marknadsföring och förståelse för hur marknadsföring är en förutsättning för att kunna möta konsumenter och användares behov i privat såväl som i offentlig sektor

Efter genomgången kurs skall studenten:

- känna till och kunna förklara centrala begrepp inom marknads- och marknadsföringsområdet och kunna tillämpa de grundläggande marknadsföringsverktygen
- kunna identifiera och relatera olika funktioner och aktörer i värdekedjorna för trädgårdstjänster och trädgårdsprodukter
- kunna beskriva och redogöra för konsumentens köpbeslutsprocess och de faktorer som påverkar denna, samt ha kännedom om olika marknadsundersökningsmetoder som kan användas för att förstå användarnas behov, önskemål och efterfrågan
- kunna identifiera och förklara hur förändringar i omvärlden påverkar aktörerna i värdekedjan, och hur resonera kring hur företag och andra aktörer kan förhålla sig till dessa förändringar
- ha utvecklat sin förmåga till muntlig och skriftlig presentation, samt kunna värdera och på ett konstruktivt sätt bidra med synpunkter på andras arbeten

Innehåll

Utgångspunkten i kursen är marknadsföringsmixens 4P; produkt, pris, plats och påverkan, och kursen innehåller centrala områden som konsumentbeteende, omvärldsanalys och strategisk marknadsföring för företag och verksamheter som arbetar med trädgårdsdesign och relaterade områden. En särskild utgångspunkt är produktbegreppet såsom det kan omfatta trädgårdstjänster, exempelvis trädgårdsdesign och landskapsplanering, upplevelser, rådgivning och anläggning.

Med praktiska fall och uppgifter, exempelvis en egen marknadsundersökning eller kampanjplanering för ett verkligt eller fiktivt företag, ger kursen en inblick i hur marknadsföringsverktygen konkret kan användas. Presentationsteknik, muntligt och skriftligt, ingår som ett generiskt kunskapsmoment i kursen.

Studiebesök, redovisningar och seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten och uppgifter. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkända redovisningar av projektarbete och seminarieuppgifter, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: FÖ0352, FÖ0424
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Landskapsarkitektur
Kurskod: FÖ0478 Anmälningskod: SLU-10354 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%