Ny sökning
FÖ0479

Skogsekonomi

Kursplan

FÖ0479 Skogsekonomi, 7,5 Hp

Forest Economics

Ämnen

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt- Matematik 3

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i företagsekonomi och nationalekonomi, och utveckla förståelse för deras tillämpning i förvaltning av skogsresursen.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- beskriva och förstå prisbildningen på en marknad enligt marknadsmodellen

- beskriva och förstå hur och varför priserna på en marknad förändras enligt marknadsmodellen

- beskriva och förstå hur man kan mäta icke-marknadsprissatta nyttigheter, sk ekosystemtjänster

- beskriva och förklara rationellt beslutsfattande kring skogsbruksåtgärder och utnyttjande och hur avvägningar mellan olika skogliga ekosystemtjänster påverkar det optimala beslutet

- beskriva och diskutera design, uppföljning och analys av företagsekonomiska rapporter inklusive etiska avvägningar och hållbarhet

- uppvisa förmåga att muntligt presentera och diskutera skogsekonomiska problemställningar.

Innehåll

Kursen består av tre huvudsakliga teoribildningar: nationalekonomi, skogsekonomi och företagsekonomi.Nationalekonomi fokuserar på prisbildningen i en marknadsekonomi enligt mikroekonomins marknadsmodell, men ger även en orientering i makroekonomi. Centrala begrepp som marknad, efterfrågan, utbud, jämviktspris och komparativ statik behandlas. Momentet innehåller även en introduktion till teorier och empiriska metoder för att mäta skogens ekosystemtjänster, samt en beskrivning av centrala begrepp i nationalekonomin som BNP, inflation och arbetslöshet.Skogsekonomi fokuserar på ekonomiska teorier om optimal skötsel och utnyttjande av skogsresurser samt metoder för att hitta det optimala handlingsalternativet. Momentet omfattar såväl det traditionella skogsbruket som är inriktade på virkesproduktionen som mångbruk av skog. I momentet ingår även en introduktion till ekonomiska modeller för att jämföra olika skogsbrukssätt.Företagsekonomi ger en orientering i företagsekonomisk teori med huvudsyfte att utveckla förståelse för processer och funktioner i företag. I momentet ingår att förstå företagsekonomiska rapporter och hållbarhetsrapporter tillsammans med förståelse för företagens målsättning och riskplanering.I kursen kombineras föreläsningar av teorier och metoder, med färdighetsträning med hjälp av numeriska exempel, grupparbeten och fallstudier med målet att träna studenten i att utveckla kunskap och förståelse för vanligt förekommande beslutsproblem i hushåll, företag och samhälle och hur dessa påverkar varandra. Stor vikt läggs vid färdighetsträning genom att utveckla förståelse för beslutsproblem, med korrekta begrepp och metoder, för att kunna förklara skogens roll i hållbar bioekonomi.Inom kursen utvecklar studenten färdigheter i att hantera vanligt förekommande datorprogram (såsom Excel), och förmåga att muntligt presentera och diskutera ekonomiska problemställningar. Kursen innehåller också obligatoriska gästföresläsningar och seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga inlämningsuppgifter och godkänd muntlig presentation samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är certifierad enligt PRIME-principerna (Principels for Responsible Management Education (http://www.unprme.org/). SLU är också miljöcertifierad enligt ISO14001. En stor del av våra kurser täcker kunskaper och färdigheter som positivt bidrar till "the tripple bottom line", miljömässiga, sociala och ekonomiskt värdeskapande. För att ytterligare stärka detta har vi specifika hållbarhetsmål för utbildningen. Studenter är välkomna att föreslå åtgärder angående kursens innehåll och genomförande som leder till hållbarhetsförbättringar för miljön. För mer information, se webbsidan www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG00246

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0479 Anmälningskod: SLU-20066 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%