Ny sökning
FÖ0480

Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring

Kursplan

FÖ0480 Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring, 15,0 Hp

Quality and Environmental Management - Continued Organization Theory and Marketing

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp företagsekonomi varav 10 hp organisationsteori och 10 hp marknadsföring.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten fördjupade kunskaper i organisationsteori, marknadsföring och hållbar utveckling. Dessa perspektiv tillämpas på kvalitets- och miljörelaterade problem i företag och andra organisationer. Kursen ska dessutom bidra till att utveckla akademiska färdigheter, inklusive kritiskt tänkande, diskussion, muntlig såväl som skriftlig redovisning samt förmåga att samverka i grupp.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- Tillämpa organisationsteori för att diskutera och kritiskt reflektera kring kvalitets- och miljörelaterade problem i företag och andra organisationer. Studenten ska även kunna föreslå och argumentera för hållbara lösningar på dessa problem.

- Tillämpa marknadsföringsteori för att diskutera och kritiskt reflektera kring kvalitets- och miljörelaterade problem i företag och andra organisationer. Studenten ska även kunna föreslå och argumentera för hållbara lösningar på dessa problem.

- Diskutera sambanden mellan kvalitets- och miljöproblem utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv.

- Redogöra för uppbyggnad, tillämpning och revision av ledningssystem inom kvalitet och miljö, samt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljöledning.

- Diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva ett hållbart kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbete. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp.Kursen utgår ifrån:

- Organisationsteori såsom ledarskap, motivation, kultur och organisationsförändring.

- Marknadsföringsteori såsom kommunikation, varumärkeshantering och relationsbyggande.

- Miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.Utifrån detta får studenten diskutera och kritiskt reflektera kring:

- Organisationers kvalitets- och miljöproblem.

- Praktiska exempel på kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer och intressenter för detta arbete.

- Ledningsstandarder, med fokus på uppbyggnad, tillämpning och revision av kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

- Metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för kvalitets- och miljöledning inom olika organisationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.

Godkänt deltagande på obligatoriska gästföreläsningar, obligatoriska övningar och obligatoriska seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0393

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0480 Anmälningskod: SLU-30183 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%