Ny sökning
FÖ0481

Introduktionskurs i företagsekonomi och hållbar utveckling

FÖ0481 Introduktionskurs i företagsekonomi och hållbar utveckling, 7,5 Hp

Introduction course in business administration and sustainable development

Kursplan fastställd

2021-12-17

Ämnen

Företagsekonomi Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande förståelse för företagets roll för en hållbar utveckling. Studenten ska utveckla kunskaper om företagsekonomiska begrepp, teorier och modeller som används för att beskriva och diskutera hur och varför företag och dess intressenter (kunder, leverantörer, politiker, intresseorganisationer, internationella aktörer etc.) påverkar och påverkas av hållbar utveckling. Kursen ska dessutom ge en introduktion till utbildningsprogrammet och ge övning i generiska färdigheter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva hur företag och dess intressenter påverkar och påverkas av varandra med hjälp av begrepp och modeller från företagsekonomin.
- Beskriva hur företag tar samhällsansvar för en hållbar utveckling.
- Beskriva miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv.
- Diskutera sambandet mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.
- Redovisa akademiskt arbete, såväl skriftligt som muntligt.
- Diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.
- Översiktligt beskriva grundläggande vetenskapsteori (deskriptiv/förklarande/normativ).

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar, gästföreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatoriska studiebesök.

Kursen ger en introduktion till företagsekonomi och hållbar utveckling. Studenten utvecklar grundläggande förståelse för hur företaget och dess intressenter påverkar en hållbar utveckling och hur hållbar utveckling påverkar företaget och dess intressenter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända PM.
Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och obligatoriska studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0455
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Hållbar utveckling
Kurskod: FÖ0481 Anmälningskod: SLU-10344 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%