Ny sökning
FÖ0481

Introduktionskurs i företagsekonomi och hållbar utveckling

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Introduktionskurs i företagsekonomi och hållbar utveckling!

Här kommer allmän information om kurslitteratur, studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Kurslitteratur

Under kursen kommer vi att läsa nedanstående två böcker:

1) Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende och teknik

Författare: Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren

ISBN: 9789144151458

Kommentar: Förlaget släppte en ny upplaga av boken 2021. Det går bra att läsa den nya upplagan, men också äldre upplagor tillbaka till 2011.

Länk till boken: https://www.bokus.com/bok/9789144151458/hallbar-utveckling-livskvalitet-beteende-och-teknik/

2) Fenomenet företagsekonomi

Författare: Lars Engwall

ISBN: 9789144141473

Länk till boken: https://www.bokus.com/bok/9789144141473/fenomenet-foretagsekonomi/

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs (VIKTIGT)

Du behöver delta i uppropet för programmet (ev. meddela förhinder) för att bli registrerad. Registreringen sker manuellt av administrationen. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Vänliga hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Kursplan

FÖ0481 Introduktionskurs i företagsekonomi och hållbar utveckling, 7,5 Hp

Introduction course in business administration and sustainable development

Ämnen

Hållbar utveckling Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuellt PM 5,0 0102
Seminarier och studiebesök 2,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande förståelse för företagets roll för en hållbar utveckling. Studenten ska utveckla kunskaper om företagsekonomiska begrepp, teorier och modeller som används för att beskriva och diskutera hur och varför företag och dess intressenter (kunder, leverantörer, politiker, intresseorganisationer, internationella aktörer etc.) påverkar och påverkas av hållbar utveckling. Kursen ska dessutom ge en introduktion till utbildningsprogrammet och ge övning i generiska färdigheter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva hur företag och dess intressenter påverkar och påverkas av varandra med hjälp av begrepp och modeller från företagsekonomin.

- Beskriva hur företag tar samhällsansvar för en hållbar utveckling.

- Beskriva miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv.

- Diskutera sambandet mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.

- Redovisa akademiskt arbete, såväl skriftligt som muntligt.

- Diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.

- Översiktligt beskriva grundläggande vetenskapsteori (deskriptiv/förklarande/normativ).

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar, gästföreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatoriska studiebesök.Kursen ger en introduktion till företagsekonomi och hållbar utveckling. Studenten utvecklar grundläggande förståelse för hur företaget och dess intressenter påverkar en hållbar utveckling och hur hållbar utveckling påverkar företaget och dess intressenter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända PM.

Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och obligatoriska studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0455

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Under kursen kommer vi att läsa nedanstående två böcker.

1) Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende och teknik

**Författare: **Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren

**ISBN: **9789144151458

**Kommentar: **Förlaget släppte en ny upplaga av boken 2021. Det går bra att läsa den nya upplagan, men också äldre upplagor tillbaka till 2011.

Länk till boken: https://www.bokus.com/bok/9789144151458/hallbar-utveckling-livskvalitet-beteende-och-teknik/

2) Fenomenet företagsekonomi

Författare: Lars Engwall

ISBN: 9789144141473

Länk till boken:https://www.bokus.com/bok/9789144141473/fenomenet-foretagsekonomi/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hållbar utveckling Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0481 Anmälningskod: SLU-10344 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%