Ny sökning
FS0001

Foodscapes 1

Kursen är till för dig som brinner för mat och hållbar utveckling, och vill förstå sambandet mellan mat och landskap i staden och på landsbygden. Den utgår från att våra kulturella matval påverkar den fysiska miljön, och ger genom olika teman kunskap om mötet mellan ämnena food studies och landskapsarkitektur.Mat är en av de mest brännande frågorna när det gäller hållbarhet idag, och den är oumbärlig i våra dagliga liv. Hur vår mat produceras, transporteras, säljs och konsumeras har stark koppling till hur våra omgivande landskap ser ut och fungerar. Detta gäller både i staden, det stadsnära landskapet och på landsbygden. Att förstå denna koppling och hur kulturella idéer om mat och landskap har utvecklats genom historien, gör skillnad för ett hållbart samhällsbyggande.De som läser kursen får ett brett perspektiv på hållbar utveckling, miljömässigt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Samband mellan maten och den omgivande miljön behandlas ur många aspekter och granskas kritiskt. Bidrar kortare kedjor mellan producent och konsument att mat värderas bättre och att det stadsnära landskapet gynnas? Efter kursen kommer studenterna ha tillägnat sig skillnader mellan olika produktionsformer och vilka mervärden eller värdekonflikter olika matval kan skapa.Kursen utgår från människan som en tänkande och kulturellt skapande omformare av det landskap hon lever i, som använder värderingar om mat och dryck för att bygga gemenskap och nyttja landskapet som en resurs.

Information från kursledaren

Hi everyone

First of all welcome, we are really looking forward to meeting you all and taking on and discussing the important and urgent relations between food, people and landscapes.

The reading list is now available in Ladok, just some quick info regarding the literature, the articles from both Routledge International Handbook of Food Studies and Routledge Handbook of Landscape and Food will be available online, but we strongly recommend you too buy the Routledge Handbook of Landscape and Food because this book will be a central part of the entire programme. It is available at Routledge Handbook of Landscape and Food - Landskapsarkitektur - häftad (9780367502126) | Adlibris Bokhandel

All articles with DOI-nr are available via the search engine at SLU library

The book Sitopia How food can save the world. ISBN: 9780099590132 is available in paperback for 108 kr Adlibris at https://www.adlibris.com/se/bok/sitopia-9780099590132

The chapter in the book The taste of place. A cultural journal into terroir is available via this link https://content.ucpress.edu/pages/10672/10672.ch01.pdf

That's all for now, the schedual will be posted in a couple of weeks, but if any of you have any questions regarding that, the literature or anything else for that matter, don't hesitate to send me or Anna an email (addresses below)

Love Silow: love.silow@slu.se

Anna Peterson: anna.peterson@slu.se

Kind regards Love & Anna

Hi everyone, I just wanted to say that the schedual is uploaded in the system, I have been told that it could take up to 24 hours for it to become visible... I will double check that this happens, and I apologize for the delay and any inconvenience this might've course any of you.

We really looking forward to get started kind regards Love & Anna

Hi again, the schedual is now up, a few lectures are marked with yellow, this means that me and Anna are avaiting the final confirmation from the people responsible for these lectures.

Kind regards Love

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för FS0001

Läsåret 2022/2023

Foodscapes 1 (FS0001-M1245)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Foodscapes 1 (FS0001-10281)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Foodscapes 1 (FS0001-M1281)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

FS0001 Foodscapes 1, 15,0 Hp

Foodscapes 1

Ämnen

Landskapsarkitektur Food Studies

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Litteraturseminarier 5,0 0102
Exkursioner 3,0 0103
Grupparbete 3,0 0104
Slutinlämning individuell skrivuppgift 4,0 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp inom något av följande:

- naturvetenskap

- samhällsvetenskap

- teknologi

- mat- och måltidsvetenskap

samt Engelska 6.

Mål

Målsättningen med kursen är att en kunskap byggs upp om ämnet food studies, ekonomi, politik, vetenskap, teknologi, kulturella och etiska värderingar. Detta sker parallellt med kunskapsuppbyggnad i ämnet landskapsarkitektur, som behandlar relationen till den fysiska miljön, i staden och på landsbygden.Kunskapen utgör en bas för att se helheter och en utgångspunkt för att förstå matkulturens betydelse för samhällets och landskapets utveckling, och kunna relatera detta till FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.Kursdeltagaren ska uppnå kunskap om mat som ett analytiskt verktyg och utifrån olika perspektiv utveckla en förståelse för den komplexitet som ryms i olika matlandskap.

Kursen syftar även till att ge en översiktlig kunskap kring olika aspekter och perspektiv som präglar matlandskap. Den tar ett historiskt perspektiv, och behandlar begrepp som urbanitet och ruralitet, konsumtion och marknad, råvaro- och livsmedelsproduktion, identitet, kulturarv, mervärden på livsmedel och platser, miljö och ekosystemtjänster, samt målkonflikter.Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:

- klargöra och diskutera ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, den komplexitet som präglar matlandskap, relationerna mellan mat, människa och plats ,

- kunna demonstrera, genom presentationer i kartbilder och text, en förståelse för hur matlandskap existerar och samverkar i olika skalor ,

- kunna redogöra för och analytiskt diskutera, hur de olika perspektiven på matlandskap från kursens temaveckor kan knytas samman.

Innehåll

Detta är en introduktionskurs som skapar en förståelse kring relationer mellan landskap, mat och människa/matkultur och hur maten formar vår fysiska och kulturella livsvärld. Kursen består av temaveckor som översiktligt behandlar kursens ämnen, exempelvis relationer mellan stad och land, mervärden knutna till matproduktion och landskapshistoria parallellt med måltidshistoria. Detta syftar till att lyfta fram många olika perspektiv som ibland kan stå i konflikt med varandra. Kursens avser också ge studenterna insikt i hur teoretiska koncept kan användas på ett kritiskt vis.Litteraturseminarier föreläsningar och fältstudier utgör grunden för kursen. Studenterna examineras genom arbetsuppgifter (individuellt och i grupp) genom kursen samt en skriftlig slutuppgift, som skrivs utifrån genomförd läsning och diskussioner under de olika temaveckorna.Hur väl studenten lyckas med att nå kursens målsättningar beror på förmågan att framställa och relatera nyckelkoncepten till den problemställning eller det ämne som studenten har intresse av att utforska. Det här betyder att det är centralt att lära sig att tänka på koncept som ett flexibelt verktyg för en kritisk analys och kreativt arbete, istället för någonting som enbart ska memoreras.Litteraturseminarier, fältstudier och uppsatsseminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt medverkande vid obligatoriska moment samt godkända arbeten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Reading list, Foodscape 1

Ingrid Sarlöv Herlin July 2021

FS0001 (15 credits), autumn 2021

Theme 1 – FOOD, LANDSCAPE, PEOPLE AND PLACE; AN INTRODUCTION

Cloke, P. and Jones, O. 2001. Dwelling, place, and landscape: an orchard in Somerset. Environment and Planning A 33, pp. 649–666. https://doi.org/10.1068/a3383

Dupuis, Melanie David Goodman. 2005. Should We Go ‘Home’ to Eat? Toward a Reflexive Politics of Localism. Journal of Rural Studies 21(3):359-371. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2005.05.011

Selman Paul. 2008.What do we mean by sustainable landscape? Sustainability: Science, Practice and Policy, 4:2, 23-28, DOI: 10.1080/15487733.2008.11908019

Fairclough Graham. 2019. Landscape and heritage: ideas from Europe for culturally based solutions in rural environments, Journal of Environmental Planning and Management, 62:7, 1149-

1165, DOI: 10.1080/09640568.2018.1476026

Granvik, M.; Joosse, S.; Hunt, A.; Hallberg, I. 2017. Confusion and Misunderstanding—Interpretations and Definitions of Local Food. Sustainability 2017, 9, 1981. https://doi.org/10.3390/su9111981

Theme 2 – FOOD CULTURE AND LANDSCAPE

Dirks, Robert and Gina Hunter (2013). The anthropology of food. In: Routledge International Handbook of Food Studies (ed. Ken Albala). London and New York.

Parasecoli, Fabio (2013). Food, cultural studies and popular culture. In: Routledge International Handbook of Food Studies (ed. Ken Albala). London and New York: Routledge.

Jönsson, Håkan, Michaud, Maxime and Nicklas Neuman.(2021). What Is Commensality? A Critical Discussion of an Expanding Research Field, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol,18, issue 12. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/12/6235/htm

Steel, Carolyn., Sitopia How food can save the world. First chapter *Food, *p 7-35. ISBN: 9780099590132 (in paperback 2021-04- 08, vintage.)

Trubek, Amy. B (2008). The taste of place. A cultural journal into terroir. Berkley: University of California Press. To read: Chapter 1. Place matters. Pp 18-53. https://content.ucpress.edu/pages/10672/10672.ch01.pdf

Theme 3 – FOODSCAPES AND FOODWAYS -THE BIGGER PICTURE

Brook, I. 2018. Ethics of agricultural landscapes and food production. In; Routledge Handbook of landscape and food, Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, pp.369-381.

Isendahl, C. Barthel S. 2018. Archaeology, history, and urban food security. Integrating cross-cultural and long-term perspectives. In; Routledge Handbook of landscape and food, Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, Pp. 61-72.

Olwig, K.R. 2018. Eating’s the Common of Landscape. Sacrificial food for thought concerning the meaning of landscape. In; Routledge Handbook of landscape and food, Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, pp.435-444.

Steel, Carolyn., Sitopia How food can save the world. Chapter 7, *Time.*p 285-317. ISBN: 9780099590132 (in paperback 2021-04- 08, vintage.)

Theme 4 – GRAZED AND CULTIVATED FOODSCAPES

Austin, G. 2018. Conservation and ecology. In ;Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, pp. 253-271.

Lindborg, Regina, Jan Bengtsson, Åke Berg, Sara A.O. Cousins, Ove Eriksson, Tomas Gustafsson, Knut Per Hasund, Lisette Lenoir, Aina Pihlgren, Erik Sjödin, Marie Stenseke, 2008, A landscape perspective on conservation of semi-natural grasslands, Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 125, Issues 1–4, Pages 213-222, https://doi.org/10.1016/j.agee.2008.01.006

Olsson, Gunilla, 2018. The shaping of food landscapes from the Neolithic to Industrial period: changing agro-ecosystems between three agrarian revolutions,

Wästfelt, Anders: 2018. Shifts in agriculture praxis: Farm modernisation and global integration. In; Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, pp 117-126.

Theme 5 - FOOD FROM FOREST AND WATER

Beveridge, MCM., DC Little. 2002. The history of aquaculture in traditional societies. In; Ecological Aquaculture: The Evolution of the Blue Revolution. Edited by Barry A. Costa-Pierce, Blackwell Publishing Ltd. Pp 3-29.

Butler, Andrew, Elin Ångman, Åsa Ode Sang, Ingrid Sarlöv-Herlin, A. Åkerskog, Igor Knez, 2021,“There will be mushrooms again” – Foraging, landscape and forest fire, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Volume 33, https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100358.

Lupp, Gerd, Simon Tangerding and Valerie Kantelberg. 2018. Venison from the Bavarian forest: linking hunters, forest diversity, and consumer through regional marketing. In; Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, pp. 81-91.

Roe Maggie. 2018. Seascapes: food from the marine landscape. In; In; Routledge Handbook of landscape and food, Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, pp. 140-159.

Strong Jeremy. Foraging,2018. In; Routledge Handbook of landscape and food, Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, PP. 73-80.

Theme 6 -THE URBAN FOODSCAPE

Coles, Richard, Sandra Costa, 2018. Food growing in the city: Exploring the productive urban landscape as a new paradigm for inclusive approaches to the design and planning of future urban open spaces, Landscape and Urban Planning, Volume 170, Pages 1-5, ISSN 0169-2046, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.10.003.

Parham, Susan 2018. From the agora to the modern marketplace: food markets as landscapes of buisiness and pleasure. In; Routledge Handbook of landscape and food, Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, 445-461.

Parham Susan and Jacques Abelman. Food, landscape and urban design. In; Routledge Handbook of landscape and food, Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge pp. 409-432.

Roe, Maggie, Ingrid Sarlöv Herlin & Suzanne Speak. 2016. Identity, food and landscape character in the urban context, Landscape Research, 41:7, 757-772, DOI: 10.1080/01426397.2016.1212324

Theme 7 –FOODSCAPE VISIONS.

Beck, Jody 2018. food utopia. In Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, Pp 585-596.

Steel, Carolyn., Sitopia How food can save the world. ISBN: 9780099590132 (in paperback 2021-04- 08, vintage.) (selected chapters) In paperback 108 kr Adlibris . https://www.adlibris.com/se/bok/sitopia-9780099590132

Waterman, Tim. 2018. Taste, foodways, and everyday life. In; Routledge Handbook of landscape and food, Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited By Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge, pp. 517-530.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur Food Studies
Kurskod: FS0001 Anmälningskod: SLU-10245 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%