Ny sökning
FS0001

Foodscapes 1

Kursen är till för dig som brinner för mat och hållbar utveckling, och vill förstå sambandet mellan mat och landskap i staden och på landsbygden. Den utgår från att våra kulturella matval påverkar den fysiska miljön, och ger genom olika teman kunskap om mötet mellan ämnena food studies och landskapsarkitektur.

Mat är en av de mest brännande frågorna när det gäller hållbarhet idag, och den är oumbärlig i våra dagliga liv. Hur vår mat produceras, transporteras, säljs och konsumeras har stark koppling till hur våra omgivande landskap ser ut och fungerar. Detta gäller både i staden, det stadsnära landskapet och på landsbygden. Att förstå denna koppling och hur kulturella idéer om mat och landskap har utvecklats genom historien, gör skillnad för ett hållbart samhällsbyggande.

De som läser kursen får ett brett perspektiv på hållbar utveckling, miljömässigt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Samband mellan maten och den omgivande miljön behandlas ur många aspekter och granskas kritiskt. Bidrar kortare kedjor mellan producent och konsument att mat värderas bättre och att det stadsnära landskapet gynnas? Efter kursen kommer studenterna ha tillägnat sig skillnader mellan olika produktionsformer och vilka mervärden eller värdekonflikter olika matval kan skapa.

Kursen utgår från människan som en tänkande och kulturellt skapande omformare av det landskap hon lever i, som använder värderingar om mat och dryck för att bygga gemenskap och nyttja landskapet som en resurs.

Dear all

Here you also find the preliminary schedule- the main timelines will be kept but some minor changes may occur. Sorry for some delay.

As you can see , a majority of the teaching will take place on distance, but there will also be campus based teaching particularly on the literature seminars and some lectures. We will also carry out a full day excursion and a walking excursion. We will take great caution to prevention of Covid-19 infection, during these occasions, to make sure that distances is kept, ventilation is good and maybe also use face masks on some occasions. We don't know how the situation may turn out yet, so we have to be open for adjusting to the ongoing pandemic situation.

Please feel free to contact me if you have concerns about this or other questions ingrid.sarlov-herlin@slu.se or 004640415407

Looking much forward to seeing you on the course and programme!

Welcome

Ingrid and Love (course team)

PS;
(You may find some updates in the programme on the 13th of August)

Update regarding litterature

The articles from both Routledge International Handbook of Food Studies and Routledge Handbook of Landscape and Food will be available online, but we strongly recommend you too buy the Routledge Handbook of Landscape and Food because this book will be a central part of the entire programme. It is available at Routledge Handbook of Landscape and Food - Landskapsarkitektur - häftad (9780367502126) | Adlibris Bokhandel

All articles with DOI-nr are available via the search engine at SLU library

The book Ancient Foodways, Gastronomy in Egypt, Greece, Rome, Luristan and the Muslim World will be available to buy at campus for about 55 SEK

The book Sitopia How food can save the world. ISBN: 9780099590132 is available in paperback for 108 kr Adlibris at https://www.adlibris.com/se/bok/sitopia-9780099590132

The chapter in the book The taste of place. A cultural journal into terroir is available via this link https://content.ucpress.edu/pages/10672/10672.ch01.pdf

The article Food Culture as a Political Tool – Meal Construction during the Swedish EU-chairmanship will be sent out as a pdf at the start of the course

In the Canvas room for the course there will be a list of further reading recommendations and more inspirational information in form of pods and/or Ted talks

Hi everyone

Here is the zoom-link for the introduction on Monday and this will be the link we use through the whole course

.https://slu-se.zoom.us/j/66919983844

Passcode: foodscape

Kind Regards Love & Ingrid

Hi everyone I put some information on Canvas under files on how to get to the right place on campus on Thursday, see you there.

Kind regards Love & Ingrid

Kursvärderingen är avslutad

FS0001-10281 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FS0001

Läsåret 2021/2022

Foodscapes 1 (FS0001-M1281) 2021-08-30 - 2021-11-01

FS0001 Foodscapes 1, 15,0 Hp

Foodscapes 1

Kursplan fastställd

2020-11-20

Ämnen

Food studies Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Litteraturseminarier 5,00 1002
Exkursioner 3,00 1003
Grupparbete 3,00 1004
Slutinlämning individuell skrivuppgift 4,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp inom något av följande:
- naturvetenskap
- samhällsvetenskap
- teknologi
- mat- och måltidsvetenskap
samt Engelska 6.

Mål

Målsättningen med kursen är att en kunskap byggs upp om ämnet food studies, ekonomi, politik, vetenskap, teknologi, kulturella och etiska värderingar. Detta sker parallellt med kunskapsuppbyggnad i ämnet landskapsarkitektur, som behandlar relationen till den fysiska miljön, i staden och på landsbygden.

Kunskapen utgör en bas för att se helheter och en utgångspunkt för att förstå matkulturens betydelse för samhällets och landskapets utveckling, och kunna relatera detta till FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Kursdeltagaren ska uppnå kunskap om mat som ett analytiskt verktyg och utifrån olika perspektiv utveckla en förståelse för den komplexitet som ryms i olika matlandskap.
Kursen syftar även till att ge en översiktlig kunskap kring olika aspekter och perspektiv som präglar matlandskap. Den tar ett historiskt perspektiv, och behandlar begrepp som urbanitet och ruralitet, konsumtion och marknad, råvaro- och livsmedelsproduktion, identitet, kulturarv, mervärden på livsmedel och platser, miljö och ekosystemtjänster, samt målkonflikter.

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:
- klargöra och diskutera ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, den komplexitet som präglar matlandskap, relationerna mellan mat, människa och plats ,
- kunna demonstrera, genom presentationer i kartbilder och text, en förståelse för hur matlandskap existerar och samverkar i olika skalor ,
- kunna redogöra för och analytiskt diskutera, hur de olika perspektiven på matlandskap från kursens temaveckor kan knytas samman.

Innehåll

Detta är en introduktionskurs som skapar en förståelse kring relationer mellan landskap, mat och människa/matkultur och hur maten formar vår fysiska och kulturella livsvärld. Kursen består av temaveckor som översiktligt behandlar kursens ämnen, exempelvis relationer mellan stad och land, mervärden knutna till matproduktion och landskapshistoria parallellt med måltidshistoria. Detta syftar till att lyfta fram många olika perspektiv som ibland kan stå i konflikt med varandra. Kursens avser också ge studenterna insikt i hur teoretiska koncept kan användas på ett kritiskt vis.

Litteraturseminarier föreläsningar och fältstudier utgör grunden för kursen. Studenterna examineras genom arbetsuppgifter (individuellt och i grupp) genom kursen samt en skriftlig slutuppgift, som skrivs utifrån genomförd läsning och diskussioner under de olika temaveckorna.

Hur väl studenten lyckas med att nå kursens målsättningar beror på förmågan att framställa och relatera nyckelkoncepten till den problemställning eller det ämne som studenten har intresse av att utforska. Det här betyder att det är centralt att lära sig att tänka på koncept som ett flexibelt verktyg för en kritisk analys och kreativt arbete, istället för någonting som enbart ska memoreras.

Litteraturseminarier, fältstudier och uppsatsseminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt medverkande vid obligatoriska moment samt godkända arbeten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Food and Landscape Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Food studies Landskapsarkitektur
Kurskod: FS0001 Anmälningskod: SLU-10281 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%