Ny sökning
FS0002

Food Planning

Andra kursvärderingar för FS0002

Läsåret 2021/2022

Food Planning (FS0002-30245) 2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Food Planning (FS0002-M3245) 2022-01-17 - 2022-03-23

FS0002 Food Planning, 15,0 Hp

Food Planning

Kursplan fastställd

2020-11-20

Ämnen

Food studies Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp inom något av följande:
- naturvetenskap
- samhällsvetenskap
- teknologi
- mat- och måltidsvetenskap
samt Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att bygga upp kunskap och förståelse för sambandet mellan matens landskap, planering, marknad och samhälle. Genom tillämpningen av olika verktyg ges grund för att analysera komplexa samband mellan matlandskap på olika nivåer (individers mikronivå, lokal och regional makronivå och nationell och internationell mesonivå) och beteende, kultur och konsumentrörelser, företagande och politik. Vidare skall kursen ge färdigheter i att kunna utvärdera, jämföra och kritisk granska exempelvis strategier relaterade till matens produktion, konsumtion och planering i olika sammanhang (i.e. på mikro-, makro- och mesonivå). Med maten som analytisk lins skall kursen ge förståelse för hur rumslig respektive strategisk planering kan bidra till hållbar utveckling utifrån flera olika dimensioner (sociala, ekonomiska och miljömässiga) genom väl underbyggda och realistiska åtgärdsförslag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Använda och utveckla strategier och tillämpa planverktyg som kan bidra till hållbara landskap på olika nivåer.
- Förstå och utvärdera hur individers och organisationers beteenden påverkar och påverkas av matlandskap.
- Identifiera hur olika incitament kan påverka och bidra till hållbara matlandskap och samhällen.

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, workshops och litteraturseminarier, studiebesök, gruppuppgifter och projektarbeten.

Kursen behandlar olika aspekter av beteenden i matlandskap. Som utgångspunkt används olika nivåer, från individen (mikronivå) till lokala och regionala (makronivå), nationella och internationella landskap (mesonivå). Kursen ger verktyg till att förstå och analysera konsumentbeteenden och konsumentrörelser (exempelvis medborgarengagemang i mat och utvecklingen av alternativa matnätverk) och hur dessa påverkar matlandskap. Vidare ger kursen verktyg till att analysera och utvärdera matlandskap och hur maten kan användas som utgångspunkt i lokal och regional planering. Genom projektarbeten tillämpas kunskap och verktyg för landskapsanalys med maten som lins. Dessa analyser ligger till grund för att upprätta strategier, planer och åtgärdsförslag för utvecklingen av hållbara matlandskap. Kursen problematiserar de komplexa och dynamiska förhållandena mellan individ, matkonsumtion och -produktion, entreprenörskap, planering och politik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända obligatoriska presentationer och inlämningar i grupp- och projektarbeten.
Deltagande i seminarier och godkända seminarierapporter.
Deltagande i obligatoriska workshops och studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen Foodscapes 1 är rekommenderat förkunskapskrav.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Food and Landscape Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Food studies Landskapsarkitektur
Kurskod: FS0002 Anmälningskod: SLU-30208 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%