Ny sökning
FS0003

Foodscapes 2

FS0003 Foodscapes 2, 15,0 Hp

Foodscapes 2

Kursplan fastställd

2021-11-15

Ämnen

Food studies Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp inom något av följande:

- naturvetenskap
- samhällsvetenskap
- teknologi
- mat- och måltidsvetenskap

och minst 15 hp i food studies på avancerad nivå
samt Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att utveckla och bredda förståelsen för relationer mellan mat, landskap, platser och människor ur ett globalt perspektiv. Matkultur och landskap används vidare som analytiska perspektiv för att söka efter tillämpbara lösningar för hållbar utveckling. Detta inkluderar perspektiv från Critical Food Studies. Progressionen från tidigare kurser ökar genom ytterligare problematisering av förhållandet mellan mat och den fysiska miljön i stads- och landsbygdssituationer. Innehållet är inspirerat av agendor på olika nivåer som rör livsmedel och miljö, såsom de sju prioriteringar som togs upp vid FN:s Food summit. Kursen behandlar också nyckelfrågor som hur mat signalerar särskilda identiteter; och matens roll i de globala flödena, inklusive globalisering, kolonisering, invandring och turism. Kursen tar också upp mat i form av produktion och konsumtion, bedömning av politik, matens roll i ekonomi och geografi. Den undersöker också matpolicys och produktionsmönster: via begrepp som food safety, security och justice. Djuretik, så kallade food deserts på landsbygd och i städer, frågor kring mat och kön, Food inequalities och Food empowerment hör också till de begrepp som behandlas på kursen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  

• visa, definiera och analysera sambanden mellan mat, platser/landskap och människor i olika skalor.
• utvärdera och kritisera matrelaterade planer, policys, vetenskapliga artiklar och projekt ur både ett Critical Food Studies och ett landskapsperspektiv.
• identifiera, beskriva och diskutera olika mat- och landskapsrelaterade aspekter och perspektiv inom ett projekt
• tillämpa teorier och begrepp för att analysera och diskutera globala utmaningar ur både ett landskaps- och matkulturellt perspektiv.

Innehåll

Foodscapes 2 fortsätter att bygga vidare på matkultur och landskap som perspektiv för att förstå och analysera matens roll i hållbar utveckling. Kursen utgår från globala agendor, såsom: FN:s mål för hållbar utveckling, FN:s Food summit och Planetariska gränser. Kursen kommer att bestå av olika temaveckor, dessa veckor kan härledas till olika utmaningar som presenterats i ovanstående agendor. Förståelsen och analyserna i kursen kommer att fördjupas genom tillägg av perspektiv från Critical Food Studies. De utvalda utmaningarna kommer att kopplas till fysiska landskap och platser genom fallstudier.
Kursen kommer att undervisas genom litteraturseminarier, föreläsningar och fältstudier. Bedömningar kommer att genomföras genom uppgifter (individuellt och i grupp) under hela kursen, med en skriftlig slutuppgift baserad på litteraturstudier och diskussioner under de olika temaveckorna.

Hur väl studenten lyckas med att nå kursens målsättningar beror på förmågan att framställa och relatera nyckelkoncepten till den problemställning eller det ämne som studenten har intresse av att utforska. Det här betyder att det är centralt att lära sig att tänka på koncept som ett flexibelt verktyg för en kritisk analys och kreativt arbete, istället för någonting som enbart ska memoreras.

Litteraturseminarier, fältstudier och uppsatsseminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt medverkande vid obligatoriska moment samt godkända arbeten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Food and Landscape Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Food studies Landskapsarkitektur
Kurskod: FS0003 Anmälningskod: SLU-10246 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%