Ny sökning
FS0003

Foodscapes 2

Information från kursledaren

Hi everybody!

hope you all have had a great summer, me (Love) and Ingrid are really looking forward to meaning you all again.

Hope you found the reading list for the course, below you will find the links to the books that we will use in the course, and they will be avilible out side campus via the usage of vpn.

The schedual will be posted in the beginning of next week, we are just waiting on some late confirmations, the reasoning behind waiting to post is that we whanted to minimize the number of changes to avoid confusion. If this has coursed any inconvenience I apologize. This time I will also put the schedual in the canvas calendar before the course starts.

If you have any questions just send me an email, love.silow@slu.se

Links to the books

Routledge Handbook of Landscape and Food https://doi.org/10.4324/9781315647692

Routledge Handbook of Food as a commons https://doi.org/10.4324/9781315161495

Sustainable Landscape Planning, The Reconnection Agenda by Paul Selman https://doi.org/10.4324/9780203119860

Farmscape. The Design of Productive Landscapes https://doi.org/10.4324/9781315166513

The Routledge Handbook of Sustainable Food and Gastronomyhttps://doi.org/10.4324/9780203795699

kind regards Love & Ingrid

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för FS0003

Läsåret 2022/2023

Foodscapes 2 (FS0003-M1246)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan

FS0003 Foodscapes 2, 15,0 Hp

Foodscapes 2

Ämnen

Food Studies Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp inom något av följande:- naturvetenskap

- samhällsvetenskap

- teknologi

- mat- och måltidsvetenskapoch minst 15 hp i food studies på avancerad nivå

samt Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att utveckla och bredda förståelsen för relationer mellan mat, landskap, platser och människor ur ett globalt perspektiv. Matkultur och landskap används vidare som analytiska perspektiv för att söka efter tillämpbara lösningar för hållbar utveckling. Detta inkluderar perspektiv från Critical Food Studies. Progressionen från tidigare kurser ökar genom ytterligare problematisering av förhållandet mellan mat och den fysiska miljön i stads- och landsbygdssituationer. Innehållet är inspirerat av agendor på olika nivåer som rör livsmedel och miljö, såsom de sju prioriteringar som togs upp vid FN:s Food summit. Kursen behandlar också nyckelfrågor som hur mat signalerar särskilda identiteter; och matens roll i de globala flödena, inklusive globalisering, kolonisering, invandring och turism. Kursen tar också upp mat i form av produktion och konsumtion, bedömning av politik, matens roll i ekonomi och geografi. Den undersöker också matpolicys och produktionsmönster: via begrepp som food safety, security och justice. Djuretik, så kallade food deserts på landsbygd och i städer, frågor kring mat och kön, Food inequalities och Food empowerment hör också till de begrepp som behandlas på kursen.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  • visa, definiera och analysera sambanden mellan mat, platser/landskap och människor i olika skalor.

• utvärdera och kritisera matrelaterade planer, policys, vetenskapliga artiklar och projekt ur både ett Critical Food Studies och ett landskapsperspektiv.

• identifiera, beskriva och diskutera olika mat- och landskapsrelaterade aspekter och perspektiv inom ett projekt

• tillämpa teorier och begrepp för att analysera och diskutera globala utmaningar ur både ett landskaps- och matkulturellt perspektiv.

Innehåll

Foodscapes 2 fortsätter att bygga vidare på matkultur och landskap som perspektiv för att förstå och analysera matens roll i hållbar utveckling. Kursen utgår från globala agendor, såsom: FN:s mål för hållbar utveckling, FN:s Food summit och Planetariska gränser. Kursen kommer att bestå av olika temaveckor, dessa veckor kan härledas till olika utmaningar som presenterats i ovanstående agendor. Förståelsen och analyserna i kursen kommer att fördjupas genom tillägg av perspektiv från Critical Food Studies. De utvalda utmaningarna kommer att kopplas till fysiska landskap och platser genom fallstudier.

Kursen kommer att undervisas genom litteraturseminarier, föreläsningar och fältstudier. Bedömningar kommer att genomföras genom uppgifter (individuellt och i grupp) under hela kursen, med en skriftlig slutuppgift baserad på litteraturstudier och diskussioner under de olika temaveckorna.Hur väl studenten lyckas med att nå kursens målsättningar beror på förmågan att framställa och relatera nyckelkoncepten till den problemställning eller det ämne som studenten har intresse av att utforska. Det här betyder att det är centralt att lära sig att tänka på koncept som ett flexibelt verktyg för en kritisk analys och kreativt arbete, istället för någonting som enbart ska memoreras.Litteraturseminarier, fältstudier och uppsatsseminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt medverkande vid obligatoriska moment samt godkända arbeten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Reading list; Foodscape 2. 2022.

Updates may occur. You will get very different reading instructions for different types of publications. More info about accessibility will follow; the aim is that most publications will be accessible via SLU library.

Week 35. INTRODUCTION; critical food studies and current global scope.

Research articles;

Kaiser, M. 2021, What is wrong with the EAT Lancet report? In Justice and food security in a changing climate, Editors Hanna Schübel and Ivo Wallimann-Helmer. Pages: 374 – 380, https://doi.org/10.3920/978-90-8686-915-2_58

Steffen, W., K. Richardson, J. Rockström, S.E. Cornell, I. Fetzer, E.M. Bennett, R. Biggs, S.R. Carpenter, W. De Vries, C.A. De Wit, C. Folke, D. Gerten, J. Heinke, G.M. Mace, L.M. Persson, V. Ramanathan, B. Reyers, S. Sörlin. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347: 736. SCIENCE Vol 347, Issue 6223 https://www.science.org/doi/10.1126/science.1259855

Von Braun J., Afsana K., Fresco L.O., Hassan M. 2021, Food systems: seven priorities to end hunger and protect the planet. Nature. Sep; 597(7874):28-30. https://www.nature.com/articles/d41586-021-02331-x

Reports;

The EAT-Lancet Commission. 2019. Healthy Diets From Sustainable Food Systems. Food Planet Health.

Summary Report of the EAT-Lancet Commission. https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/ The entire The EAT-Lancet report can be found online at https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext

*Encyclopaedia; *

Shugart H. A. 2017, Critical Food Studies. Oxford research encyclopedias. 1 page.

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.654

**Week 36. Food, landscape architecture and planning; scales and contexts.

**

Research articles;

Marcello Magoni & Angela Colucci (2017) Protection of Peri-Urban Open Spaces and Food-System Strategies. The Case of Parco delle Risaie in Milan, Planning Practice & Research, 32:1, 40-54, DOI: 10.1080/02697459.2015.1028251

Book chapters;

Kelly, M. and Jackson. R., 2018. Connecting landscapes and food in Africa: case studies from Ethiopia and Uganda. . In Zeunert, J.; Waterman. T. (Eds.). Routledge handbook of landscape and food. Routledge: Oxon, UK.

Books. (Selected parts of the books)
Selman, P., 2012. Sustainable Landscape Planning. The Reconnection Agenda. Imprint Routledge. 176.p. https://doi.org/10.4324/9780203119860


Lickwar, P., Thoren, R., 2020. Farmscape. The Design of Productive Landscapes

by Routledge, 290 p.

Week 37. De-risk food systems.

**
**Research articles;

Béné, C. 2022. Why the Great Food Transformation may not happen – A deep-dive into our food systems’ political economy, controversies and politics of evidence, World Development,

Volume 154, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105881.

O’Donoghue, T.; Minasny, B.; McBratney, A. 2022. Regenerative Agriculture and Its Potential to Improve Farmscape Function. Sustainability 2022, 14, 5815. Academic Editors: Lucia Rocchi and Luisa Paolotti https://doi.org/10.3390/su14105815

*Book chapters; *

Zeunert, J. 2018. Challenges in agricultural sustainability and resilience: towards regenerative practice. . In Zeunert, J.; Waterman. T. (Eds.). Routledge handbook of landscape and food. Routledge: Oxon, UK.

*Report; *

Cabannes, Y. and Marocchino, C. (eds). 2018. Integrating Food into Urban Planning.

FAO, Rome, Italy. 349 p. https://www.fao.org/documents/card/fr/c/CA2260EN/

**Week 38. Protect equality and rights. **

Research articles;

Mercado, G., Hjortsø, C.N. & Honig, B. Decoupling from international food safety standards: how small-scale indigenous farmers cope with conflicting institutions to ensure market participation. Agric Hum Values 35, 651–669 (2018). https://link.springer.com/article/10.1007/s10460-018-9860-x

Raj Patel Guest Editor (2009) Food sovereignty, The Journal of Peasant Studies, 36:3, 663-706, DOI: 10.1080/03066150903143079

Lewis, D. 2015. Gender, feminism and food studies. African Security Review, 24(4): 414-429. http://dx.doi.org/10.1080/10246029.2015.1090115

*Book chapters; *

Vivero-Pol. J.L. 2020. The idea of food as a commons: multiple understandings for multiple dimensions of food. In Routledge Handbook of Food as a Commons. Edited by. Vivero-Pol, J.L. Ferrando, T., De Schutter,O., Mattei U. pp. 25-41.

Pettenati, G., Toldo, A., Ferrando, T. 2020. The food system as a commons. In Routledge Handbook of Food as a Commons. Edited by. Vivero-Pol, J.L. Ferrando, T., De Schutter,O., Mattei U. pp. 42-56.

Week 39. Food futures: ethics, science and culture

Research articles;

Mackenzie, John S, and Martyn Jeggo. 2019. "The One Health Approach—Why Is It So Important?" Tropical Medicine and Infectious Disease 4, no. 2: 88. https://doi.org/10.3390/tropicalmed4020088

Dawkins M., 2021. Does smart farming improve or damage animal welfare? Technology and what animals want. In Frontiers in Animal Science Volume:2,

Stetkiewicz S., Norman R.A., Allison E. H., Andrew N. L., Ara G., Banner-Stevens G., Belton B., Beveridge M., Bogard J.. R., Bush S. R., Coffee P., Crumlish M., Edwards P., Eltholth M., Falconer L., Ferreira J. G., Garrett A., Gatward I., Islam .F. U., Kaminski A. M., Kjellevold ., Kruijssen F, Leschen W., Mamun A. McAdam B., Newton R., Krogh-Poulsen B., Pounds ., Richardson.B, Roos N., Röös E., Schapper .A, Spence-McConnell T., Suri Sharon K., Thilsted S. H., Thompson K.D., Tlusty .M F., Troell M.F, Vignola R., Young J. A., Zhang ., Little D.C. 2022. Seafood in Food Security: A Call for Bridging the Terrestrial-Aquatic Divide. In Frontiers in Sustainable Food Systems, Vol. 5.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2021.703152

*Book chapters; *

Food innovation future. Part 5. in Sloan, p., Legrand, W. Hindley C., (editors) The Routledge Handbook of Sustainable Food and Gastronomy- pp. 197-241 (easy text; brief reading)

and chapter 1, part 6. A sustainable restaurant system. by. E. Cavagnaro. pp. 245-252.

Week 40. End hunger and improve diets.

Research articles;

Bellina, L. 2016. Feeding cities sustainably: the contribution of a ‘zerofoodwaste-city’ to sustainable development goal 2, ‘zero hunger’. In Food futures: ethics, science and culture. Conference Proceedings, Wageningen Academic Publishers Pages: pp. 113 - 118 https://doi.org/10.3920/978-90-8686-834-6_16

Chiara Tornaghi, 2014, Critical geography of urban agriculture, Progress in Human Geography, Volume: 38 issue: 4, page(s): 551-567. https://doi.org/10.1177/0309132513512542

Jan Amcoff (2017) Food deserts in Sweden? Access to food retail in 1998 and 2008, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 99:1, 94-105, DOI: 10.1080/04353684.2016.1277076

Book chapters;

Hanjra, M.A., Lydecker, M.,* *P. Drechsel and J. Paul 2018. Rural-urban food and nutrient dynamics and nutrient recovery from waste in developing countries .In; Routledge Handbook of Landscape and Food. Edited by Joshua Zeunert, Tim Waterman. Routledge London

**Week 41. Protect resources. **

Book chapters;

Ghahramani A., and Seneweera S. 2018. Food systems and climate change: impact and adaptation in cropping and livestock . In Zeunert, J.; Waterman. T. (Eds.). Routledge handbook of landscape and food. Routledge: Oxon, UK.

Hanjra, Munir A.; Wichelns, D.; Drechsel, Pay. 2018. Investing in water management in rural and urban landscapes to achieve and sustain global food security. In Zeunert, J.; Waterman. T. (Eds.). Routledge handbook of landscape and food. Routledge: Oxon, UK. pp.278-295

Speak S., Food security, landscape, urban change, and poverty in the developing world . In Zeunert, J.; Waterman. T. (Eds.). Routledge handbook of landscape and food. Routledge: Oxon, UK.

Reports;

IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio, H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579

**Inspirational reading; Not compulsory. **

*Books; *

Charas, L. 2017. Recipes for a healthy planet. Feeling Good, Utrecht, 384 pp

Ying, C. (editor) 2018. You and I eat the same. On the countless ways food and cooking connects us to one another. Artisan, New York. 214 pp.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Food Studies Landskapsarkitektur
Kurskod: FS0003 Anmälningskod: SLU-10246 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%