Ny sökning
HI0026

Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000

HI0026 Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000, 15,0 Hp

Economic history A/Global transformation and globalisation 1700-2000

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Historia

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och Ma C, Sh A.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- analysera hur resursanvändning, teknologi, institutionella förutsättningar och handel påverkat länders/regioners utveckling och underutveckling under perioden ca 1700-2000.

- analysera hur globalisering, kolonialism, ekonomiska kriser och internationella konflikter påverkat länders/regioners ömsesidiga beroende, utveckling och underutveckling.

- redogöra för centrala utvecklings- och tillväxtteorier samt kritiskt diskutera hur dessa påverkar utvecklingspolitik.

- redogöra för begreppet samt företeelsen globalisering i relation till kursens övriga innehåll.

- kritiskt diskutera argument för och emot frihandel.

- självständigt behandla en avgränsad vetenskaplig fråga gällande utvecklingsfrågor under 1900-talet i en kortare pm.

Innehåll

Kursen behandlar ekonomisk omvandling och ömsesidigt beroende mellan olika världsdelar och regioner genom exempelvis handel, kolonialism och globalisering. Ett historiskt perspektiv används för att förstå Asiens, Afrikas och Latinamerikas utveckling i relation till Västvärldens. Tyngdpunkten ligger på perioden från 1800 och framåt, men kursen behandlar översiktligt utvecklingen från cirka 1650. De centrala ekonomisk-historiska frågeställningarna rörande globalisering problematiseras och de viktigaste teoretiska redskapen för hur man beskriver och kritiskt analyserar ekonomisk tillväxt och utveckling i ett långsiktigt internationellt perspektiv introduceras. Användandet av resurser och dess konsekvenser för utveckling behandlas i relation till frågor om integration och hållbar tillväxt. Både utvecklingsländernas utvecklingsproblem och de nyligen industrialiserade ländernas väg till välstånd behandlas.

Moment 1. Handel, kolonialism och globalisering – ca 1700-2000

Beroendeförhållanden mellan olika länder och regioner är i fokus för momentet och inledningsvis behandlas tidiga handelsrelationer. Momentets tyngdpunkt ligger på förhållandena från cirka 1800. Orsaker till och effekter av Västeuropas industrialisering och ekonomiska utveckling ses i ett globalt perspektiv. Krig, kolonialisering och avkolonialisering liksom protektionism och frihandel samt ekonomisk integration och den globala kapitalismens tillväxt är några centrala aspekter som behandlas. Samspelet mellan teknikutveckling och institutionella förhållanden för Asiens, Afrikas och Latinamerikas ekonomiska utveckling lyfts fram och problematiseras. Centrala utgångspunkter är tillgången på naturresurser, kapital och arbetskraft under olika historiska perioder. Momentet examineras genom ett obligatoriskt seminarium samt en skriftlig tentamen.

Moment 2. Utvecklingsfrågor under 1900-talet 7.5 hp

Utvecklingsfrågor under 1900-talet är i fokus för moment 2. Tyngdpunkten ligger på avkolonialiseringen efter andra världskriget. Liksom i moment 1 lyfts handeln och den kraftigt expanderande globala kapitalismen fram. Centrala utvecklings- och tillväxtteorier diskuteras. Speciell vikt läggs vid institutionella teorier som avser att förklara tillväxt, inkomstfördelning och fattigdom i Asien, Afrika och Latinamerika samt hur dessa teorier påverkat utvecklingspolitiken under nittonhundratalets andra hälft. Momentet behandlar också frågan om ekonomisk tillväxt i relation till hållbar utveckling. Momentet examineras genom obligatoriska seminarier samt en kortare pm som skall behandla någon aspekt av 1900-talets utvecklingsfrågor.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftlig tentamen och PM-skrivande.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Historia
Kurskod: HI0026 Anmälningskod: SLU-40110 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%