Ny sökning
HO0104

Hippologisk baskurs

I föreläsningsform ges en överblick ges av hästens historia, raser och användningsområden samt hästens betydelse i ett samhällsperspektiv. Hästsektorns organisationer och aktörer presenteras genom föreläsningar bl a av organisationernas representanter. En introduktion ges till bibliotekets resurser och informationssökning, vetenskaplighet och studieteknik i form av föreläsningar, demonstrationer och grupparbeten. Genom föreläsningar och övningar introduceras studenten till kvalitativa och kvantitativa analysmetoder samt biologisk variation och statistik såsom normalvariation, sannolikhet, medelvärde och signifikanstester. Genom studiebesök och övningar får studenten kontakt med andra discipliner inom hästsporten. Studenterna tränar att säkert och korrekt hantera hästar. Demokratiska arbetsformer och mötestekniker beskrivs och tränas. Sammankoppling av hippologiska frågeställningar övas genom projektarbete omfattande ett eller flera ämnesområden

Information från kursledaren

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0104-10145 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0104

Läsåret 2021/2022

Hippologisk baskurs (HO0104-10144)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hippologisk baskurs (HO0104-10106)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Hippologisk baskurs (HO0104-10107)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Hippologisk baskurs (HO0104-10252)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Hippologisk baskurs (HO0104-10262)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Hippologisk baskurs (HO0104-10175)

2018-09-03 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Hippologisk baskurs (HO0104-10188)

2018-09-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Hippologisk baskurs (HO0104-10226)

2017-08-28 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Hippologisk baskurs (HO0104-10241)

2017-08-28 - 2018-06-03

Kursplan

HO0104 Hippologisk baskurs, 10,0 Hp

Basic course in equine science

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 10,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)

Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Godkänt Antagningsprov

Mål

Syftet med kursen är att ge introduktion till vetenskapligt förhållningssätt och metodik samt ge en breddad inblick i hästnäringen.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- översiktligt beskriva vetenskapsteoretisk grund samt översiktligt förklara principer för kvalitativ och kvantitativ metodik,

- sammanfatta en internationell vetenskaplig publikation såväl med vetenskapligt som populärvetenskapligt skrivsätt

- redogöra översiktligt för den svenska hästnäringens organisation

- beskriva hästens ekonomiska, historiska och sociala betydelse i samhället samt de etiska värderingar som styr människans användande av hästen,

- beskriva hälso- och arbetsmiljöfaktorer som påverkar yrkeslivet inom hästnäringen

- analysera arbetsmiljö i en hästverksamhet och tillämpa kunskaper om arbetssätt och ergonomi samt uppvisa säker och korrekt hästhantering.

- diskutera drift av hästanläggning i ett hållbarhetsperspektiv

Innehåll

Studenten introduceras till bibliotekets resurser och värdering av källors trovärdighet genom föreläsning och demonstration. Studenterna tränar sin färdighet i att söka, samla och skriva vetenskapliga texter. Definiera sökord och att söka internationella publikationer i SLU bibliotekets databaser. Genom diskussioner och obligatoriska övningar i grupp tränar studenten sin förståelse i hur en vetenskaplig studies försökdesign (kvalitativa eller kvantitativa metoder) påverkar studiens resultat, analys och slutsats. Studenterna ges introduktion till studieteknik, demokratiska arbetsformer och mötestekniker samt tränar detta under kursens gång i samband med bearbetning av lärandemålen. Genom studiebesök (obligatoriska) och/eller föreläsningar får studenten kontakt med andra betydande discipliner inom hästsporten. I föreläsningsform ges en överblick av hästens historia, och användningsområden samt hästens betydelse i ett samhällsperspektiv. Studenterna tränar, i obligatoriska övningar, säkra och ergonomiska stallrutiner. Studenten tränar även att hantera hästar på ett korrekt sätt, att analysera uppkomna situationer ur ett arbetsmiljöperspektiv och att identifiera åtgärder för en hållbar hästhållning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, övnings- och inlämningsuppgifter. Godkänt deltagande i obligatoriska övningar och studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen avsätts hälften av tiden till träning i vetenskapsteoretisk studieteknik och hälften av tiden till hästsport och tillämpad träning av säker hästhantering utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrustning, stall och närmiljö åligger studenten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0100

Betygskriterier

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0104 Anmälningskod: SLU-10145 Plats: Flyinge Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 65%