Ny sökning
HO0105

Hästens biologi och handhavande

Kursen behandlar hästens anatomi, fysiologi, avel, beteende, miljö, utfodring och vård såväl genom föreläsningar som övningar. Vidare behandlas hästens evolution, domesticering, beteende och beteendestörningar. Studenterna studerar såväl teoretiskt som praktiskt hästens när- och utemiljö och detta sätts i relation till hästens biologiska förutsättningar, dess användning och skötsel. Interaktionen mellan häst och miljö belyses. Genom föreläsningar ger kursen grunderna i hästavel, reproduktion och fölning samt genetik. Kursen innehåller principerna för utformning av avelsmål och avelsmetoder liksom metoder för egenskapsprövning, identifiering och registrering. Kursen behandlar förebyggande hälsovård, förhindrande av smittspridning och viss sjukdomslära. Akut omhändertagande av den sjuka eller skadade hästen studeras i teori och praktik. Hästens benställningar, hovformer och grundläggande hovvård studeras såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen behandlar genom föreläsningar och demonstrationer grundläggande träningsfysiologi, olika träningsformer samt hästens rörelsemekanik. Hästens ämnesomsättning, kunskap om för hästen relevanta fodermedel, inklusive bete, samt olika hästkategoriers näringsbehov behandlas i kursen. Studenten tränar foderstatsberäkningar liksom dess tillämpning inom praktisk utfodring med fokus på hästens biologiska förutsättningar och användning. Kursen innehåller författningskunskap samt djurskydds- och etiska aspekter på hästhållning och hästens handhavande. Tillämpning av kunskaperna i hästens biologi följs kontinuerligt upp genom praktiska kontroller av hästarnas hälsa samt skötsel av hästar, utrustning, stall och kringområden. Förutom föreläsningar ges undervisningen i form av dissektioner, demonstrationer, övningar, projektarbeten och studiebesök.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för HO0105

Läsåret 2021/2022

Hästens biologi och handhavande (HO0105-20073) 2021-11-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Hästens biologi och handhavande (HO0105-20055) 2020-11-02 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hästens biologi och handhavande (HO0105-20056) 2020-11-02 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Hästens biologi och handhavande (HO0105-20139) 2019-11-01 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Hästens biologi och handhavande (HO0105-20144) 2019-11-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Hästens biologi och handhavande (HO0105-10176) 2018-09-03 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Hästens biologi och handhavande (HO0105-10189) 2018-09-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Hästens biologi och handhavande (HO0105-10227) 2017-08-28 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Hästens biologi och handhavande (HO0105-10242) 2017-08-28 - 2018-06-03

HO0105 Hästens biologi och handhavande, 20,0 Hp

The biology and management of the horse

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
HAV 2,00 1002
Anatomi och fysiologi 3,00 1003
Hästens beteende 2,00 1004
Avel och reproduktion 2,50 1005
Hästens närmiljö 3,00 1006
Hästens ämnesomsättning 4,00 1007
Sjukdomar och skador 3,50 1008

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
Godkänt Antagningsprov

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om hästen som biologisk varelse och dess krav på närmiljö och skötsel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för den friska hästens anatomi och fysiologi under hela dess livscykel, i såväl vila som under olika typer av arbete samt identifiera faktorer som påverkar hästens hållbarhet och prestation,
-redogöra för hästens naturliga beteende och behov kopplat till evolutionära principer samt diskutera hur dessa biologiska faktorer påverkar hästen i dess närmiljö och i samverkan med människan samt under träning,
- redogöra för grunderna i hästens genetik, avel och reproduktion samt beskriva principerna för utformning av avelsmål och metoder som används inom hästaveln,
- beskriva hästens närmiljö och dess effekter på hästen och omgivningen med särskilt fokus på ett hållbarhetsperspektiv,
- beskriva hästens ämnesomsättning och näringsbehov, redogöra för relevanta fodermedel, bedöma deras användbarhet och kvalitet, behärska foderstatsberäkningar samt tillämpa dessa kunskaper vid praktisk utfodring,
- redogöra för hästens vanligaste sjukdomar och skador samt diskutera smittskydd och andra förebyggande åtgärder,
- redogöra för de regelverk som reglerar hästhållning, avel och sport,
- tillämpa sina teoretiska kunskaper inom det hippologiska området och arbeta under handledning med hästar, utrustning samt stall med kringområden med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, djurskydd, smittskydd, hygien, etik samt hållbar hästhållning.

Innehåll

Kursen behandlar hästens evolution, domesticering, anatomi, fysiologi, träningsfysiologi och biomekanik, avel, reproduktion, beteende, miljö, utfodring och vård genom föreläsningar och övningar. Studenterna studerar såväl teoretiskt som praktiskt hästens när- och utemiljö och detta sätts i relation till hästens biologiska förutsättningar, dess användning och skötsel samt parametrar ur ett hållbarhetsperspektiv. Interaktionen mellan häst och miljö belyses. Kursen behandlar förebyggande hälsovård, förhindrande av smittspridning och viss sjukdomslära samt akut omhändertagande. Hästens benställningar, hovformer och grundläggande hovvård studeras såväl teoretiskt som praktiskt Kursen innehåller författningskunskap samt djurskydds- och etiska aspekter på hästhållning och hästens handhavande. Tillämpning av kunskaperna i hästens biologi följs kontinuerligt upp genom praktiska kontroller av hästarnas hälsa samt skötsel av hästar, utrustning, stall och kringområden. Förutom föreläsningar ges undervisningen i form av dissektioner av djurmaterial, demonstrationer, övningar, projektarbeten och studiebesök. I kursen ingår obligatoriska övningar, seminarier och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov, projekt- och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrusning, stall och närmiljö åligger studenten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0095

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Hippologprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 50738 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0105 Anmälningskod: SLU-20074 Plats: Flyinge Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 45%