Ny sökning
HO0106

Pedagogik i hästverksamhet

Den här kursen är nedlagd enligt beslut i programnämnden 2021-09-13. Enligt övergångsreglerna kommer det att erbjudas tre omprov (omtentor) under två år efter nedläggningsdatum, samt en förnyad möjlighet att uppfylla obligatoriekrav. Kontakta programstudierektor Åsa Gelinder Viklund (asa.gelinder.viklund@slu.se) eller föreståndare Anna-Lena Holgersson (anna-lena.holgersson@slu.se) för mer information om omprovsdatum, anmälan m.m.

Kursvärderingen är avslutad

HO0106-20058 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0106

Läsåret 2020/2021

Pedagogik i hästverksamhet (HO0106-20057) 2020-11-02 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Pedagogik i hästverksamhet (HO0106-20140) 2019-11-01 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Pedagogik i hästverksamhet (HO0106-20145) 2019-11-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Pedagogik i hästverksamhet (HO0106-10178) 2018-09-03 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Pedagogik i hästverksamhet (HO0106-10191) 2018-09-03 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Pedagogik i hästverksamhet (HO0106-10230) 2017-08-28 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Pedagogik i hästverksamhet (HO0106-10244) 2017-08-28 - 2018-03-20

HO0106 Pedagogik i hästverksamhet, 5,0 Hp

Pedagogics in horse business

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
Godkänt Antagningsprov


Mål

Syftet med kursen är att ge grunder i pedagogik och didaktisk förmåga applicerat i hästverksamhet.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp inom pedagogic,
- beskriva hur lärande sker samt kunna sätta detta i relation till sin egen lärstil i samband med undervisning inom hästverksamhet,
- redogöra för grunderna i kommunikation,
- muntligt presentera och diskutera en hippologisk frågeställning,
- förklara grupprocesser på en grundläggande nivå samt redogöra för hur människor fungerar och utvecklas i grupp,
- beskriva grunderna i undervisningsmetodik samt planera och under handledning genomföra praktisk och teoretisk undervisning inom verksamhet med häst.

Innehåll

I föreläsningsform ger kursen en introduktion i pedagogikämnet som vetenskap och ger en översikt i pedagogiska modeller och metoder. Genom föreläsningar belyses pedagogiska teorier samt pedagogikens utveckling ur ett historiskt perspektiv inkluderat utbildningshistoria inom hästsektorn. Studenten studerar begrepp såsom lärstilar, mål, motivation, självkännedom och ledarrollen och kopplar detta till situationer i hästverksamhet. Kursen innehåller teori och övningar i grundläggande kommunikation och återkoppling i anknytning till hästverksamhet. Studenten tränar att välja lämplig presentationsteknik utifrån hippologiämne och tänkt målgrupp i en hästverksamhet. I övningsform studerar studenten olika grupprocesser. Kursen innehåller grunder i undervisningsmetodik och studenten övar under handledning att undervisa elever i praktiska och teoretiska moment i hästverksamhet med beaktande av säkerhets- och djurskyddsaspekter. I kursen ingår obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, godkänt praktiskt prov samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av, i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrusning, stall och närmiljö åligger studenten .Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0045

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0106 Anmälningskod: SLU-20058 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 10%