Ny sökning
HO0107

Ridkonst och hästhantering - islandshäst I

Information från kursledaren

https://slunik.slu.se/kursfiler/HO0107/10146.2122/Oversiktsplan_for_kurs_i_hippolog-kandidatprogrammet_rev_B_Rik_1_2021_22.pdf

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0107-10146 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0107

Läsåret 2020/2021

Ridkonst och hästhantering - islandshäst I (HO0107-10108)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Ridkonst och hästhantering - islandshäst I (HO0107-10270)

2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Ridkonst och hästhantering - islandshäst I (HO0107-10210)

2018-09-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Ridkonst och hästhantering - islandshäst I (HO0107-10253)

2017-08-28 - 2018-06-03

Kursplan

HO0107 Ridkonst och hästhantering - islandshäst I, 25,0 Hp

Equestrian riding and horse management - Icelandic horse I

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Unghäst I 7,0 0302
Gångartslära IA 4,0 0303
Sits och balans 6,0 0304
Arbete från marken 2,0 0305
Ridlära 1A 4,0 0306
Ridlära IIB 2,0 0307

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)

Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Godkänt Antagningsprov

Mål

Syftet med kursen är att ge färdighet i och förståelse för förutsättningar för att rida, köra, hantera och sköta hästar samt skötsel av hästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- rida en utbildad islandshäst med ändamålsenlig sits och balans och inverka korrekt på

grundläggande nivå i fyra gångarter samt analysera och reflektera över den egna ridförmågan, samt under handledning rida i flygande pass,

- arbeta islandshästar i olika åldrar vid hand och i longering samt genomföra grunderna i sadeltämjning och inridning av unghäst,

- redogöra för grunderna i rid- och gångartslära och vilken effekt ryttarens hjälper har på

hästen,

- beskriva hästens beteende och samspelet mellan människa och häst i olika

hanteringssituationer,

- redogöra för olika typer av hovbeslag och dessas effekt på hov och gångarter,

- lasta och hantera hästar vid transport, kunna redogöra för faktorer som påverkar hästar

under transport samt för gällande bestämmelser för transport av hast,

- redogöra för islandshästens historiska ursprung och användning samt islandshästssektorns

organisation,

- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och arbeta under handledning med hästar, utrustning samt stall med kringområden med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, djurskydd, smittskydd, hygien, etik samt kunna identifiera åtgärder för en hållbar hästhållning.

Innehåll

Studenten studerar teoretiskt grundläggande rid- och gångartslära samt tränar sin färdighet i skol- och gångartsridning. Genom föreläsningar studeras grundläggande idrottspsykologiska teorier. Särskild vikt läggs vid ändamålsenlig sits samt inverkansridning på en grundläggande nivå. Moment ingår såsom longering, tömkörning, löshoppning och lastning av skolad häst och unghäst. I kursen ingår hästhantering, daglig skötsel och vård av hästar i olika åldrar, utrustning och tillhörande anläggning med fokus på säkerhet och samspelet mellan människa och häst samt hållbar hästhållning. Hovens funktion samt belastning på hoven studeras vid träning. Påverkan av olika typer av beslag samt effekten därav på olika typer av hästar och i olika situationer studeras. Studenten studerar hur transport påverkar hästar och tränar säker lastning av olika typer av hästar Vid sadeltämjning och inridning av unghäst deltar studenten, under handledning, i en oskolad unghästs tillvänjning till hantering, utrustning och ryttare Genom föreläsningar studeras islandshästens ursprung och historia samt islandshästverksamhetens organisation. Projektarbete görs inom området gångartsridning och är obligatoriskt. I kursen ingår obligatoriska övningar och seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov, godkända projekt- och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av, i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrusning, stall och närmiljö åvilar studenten .

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0086

Betygskriterier

https://slunik.slu.se/kursfiler/HO0107/10146.2122/Betyg_RIK_I_Rev_G.pdf

Betygskriterier

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 63423 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0107 Anmälningskod: SLU-10146 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 40%