Ny sökning
HO0109

Travsport och hästhantering I

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0109-10148 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0109

Läsåret 2020/2021

Travsport och hästhantering I (HO0109-10110)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Travsport och hästhantering I (HO0109-10263)

2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Travsport och hästhantering I (HO0109-10190)

2018-09-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Travsport och hästhantering I (HO0109-10243)

2017-08-28 - 2018-06-03

Kursplan

HO0109 Travsport och hästhantering I, 25,0 Hp

Harness racing and horse management I

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Travsport 1A 7,5 0302
Travsport 1B 10,5 0303
Travsport 1C 7,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)

Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Godkänt Antagningsprov

Mål

Syftet med kursen är att ge färdighet i och förståelse för förutsättningar för att köra, hantera och sköta hästar samt skötsel av hästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- köra travhästar av olika ålder och träningsstatus samt analysera och reflektera över den egna färdigheten i körning av travhäst,

- genomföra de grundläggande momenten vid inkörning av travhäst,

- redogöra för och tillämpa de vanligaste träningsmetoderna för travhästar och diskutera hästars fysiska och psykiska reaktioner i samband med dessa,

- välja och handha lämplig utrustning för träning och tävling med travhäst samt anpassa utrustningen utifrån den enskilda hästens behov,

- beskriva olika typer av hovbeslag som används inom travsporten samt faktorer kopplade till hovbeslag som påverkar friska hästars rörelsemönster,

- diskutera hur stallmiljö, utfodring och skötsel kan påverka travhästar i träning ur ett etologiskt perspektiv,

- redogöra för Svensk Travsports organisation, historik, finansiering och egenkontrollprogram,

- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och arbeta under handledning med hästar och stall med kringområden med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, djurskydd, smittskydd, hygien, etik samt kunna identifiera åtgärder för en hållbar hästhållning.

Innehåll

Studenten tränar det kommunikativa samspelet mellan häst och människa. Studenten tränar körning av travhäst med klocka och genomgår utbildning för körlicens. I samband med detta studerar studenten grundläggande idrottspsykologiska teorier. Hästens svar på arbete studeras genom tillämpning av de vanligaste träningsmetoderna och detta används vid träningsplanering. Studenten deltar vid inkörning av unghästar. Olika typer av hovbeslag studeras och studenterna diskuterar hur dessa påverkar olika hästars rörelsemönster i olika övningar. Studenten studerar hästars beteende och diskuterar träning och hästhållning ur ett etologiskt perspektiv. Studenterna studerar foder och parasiter samt tränar på hullbedömning av travhästar i träning. Studenten får i praktiska situationer utrusta, lasta och transportera hästar i samband med träning och tävling. Studier av vilka krav som ställs på fordon, hästtransport och transportör ingår i kursen. I föreläsningsform belyses svensk travsports förutsättningar ekonomiskt, historiskt och organisatoriskt. Studenten studerar enskilt och i grupp travsportens historia, reglemente, licensbestämmelser och propositioner. Studenten tränar att samarbeta i grupp och att tillämpa teoretiska kunskaper i olika praktiska situationer. Projektarbete genomförs tillsammans med islandsinriktningen inom hästens gångarter och är obligatoriskt. I kursen ingår dokumentation av träning av travhäst i en sk. träningsdagbok, detta moment är obligatoriskt. I kursen ingår daglig skötsel och vård av hästar, utrustning och tillhörande anläggning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov, projekt- och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av, i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrusning, stall och närmiljö åvilar studenten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0087

Betygskriterier

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 63423 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0109 Anmälningskod: SLU-10148 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 40%