Ny sökning
HO0110

Företagsekonomi för hästverksamhet I

2020-11-11
Översiktsplan FEKI, VT2021


2020-11-09
Kursstart 21 januari 09:00
Denna kurs startar torsdagen 21 januari 09:00.

Kursvärderingen är avslutad

HO0110-30108 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0110

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-30107) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-30247) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-30251) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-10179) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-10192) 2018-09-03 - 2018-11-05

HO0110 Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5,0 Hp

Business administration in the horse sector I

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Företagsekonomi Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Hippologisk baskurs 10 hp

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande företagsekonomiska perspektiv på begrepp, teori, samband, juridik och marknadsföring inom ekonomi kopplat till hästnäringen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara företagsekonomiska begrepp på grundläggande nivå,

- ge exempel på ekonomiska teorier och modeller, och genom dessa beskriva och förklara olika företagsekonomiska situationer/tillstånd med exempel från svensk hästnäring,

- beskriva hur interna samband inom små hästföretag påverkas av olika beslut, och med grundläggande begrepp redogöra för detta ur ett företagsekonomiskt perspektiv med tillämpning i svensk hästnäring,

- beskriva grundläggande juridiskt ramverk för företagande,

- redogöra för marknadsföring på en grundläggande nivå och dess förutsättningar i svensk hästnäring.

Innehåll

I kursen studeras grunderna inom redovisning, ekonomistyrning, organisationsteori, marknadsföring och affärsjuridik med tillämpning inom svensk hästnäring. Studenten arbetar med grundläggande bokföring och redovisning vilket är grunden för att förstå ekonomin i ett företag och utgör den företagsekonomiska kunskapsbasen för studenten att bygga vidare på. Studenten tränar analys av ekonomisk redovisning och övar förståelsen för företagsekonomiska samband och hur dessa påverkar den ekonomiska företagsbilden. Studenten studerar planering av ekonomisk framtid med fokus på hur ett företag kan förebygga de eventuella svårigheter som kan uppstå. I föreläsningsform tar studenten del av marknadsföringens och juridikens villkor kopplade till små hästföretag. Studiebesök och grupparbete är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter, rapporter och godkänd tentamen.

- Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Medansvariga:
Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0055

https://slunik.slu.se/kursfiler/HO0110/30108.2021/Betygskriterier_FEK1_2020-2021.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Hippologi
Kurskod: HO0110 Anmälningskod: SLU-30108 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 35%