Ny sökning
HO0110

Företagsekonomi för hästverksamhet I

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HO0110

Läsåret 2021/2022

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-30157)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-30175)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-30107)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-30108)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-30247)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-30251)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-10179)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi för hästverksamhet I (HO0110-10192)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

HO0110 Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5,0 Hp

Business administration in the horse sector I

Ämnen

Företagsekonomi Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0001

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Hippologisk baskurs 10 hp

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande företagsekonomiska perspektiv på begrepp, teori, samband, juridik och marknadsföring inom ekonomi kopplat till hästnäringen.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- förklara företagsekonomiska begrepp på grundläggande nivå,- ge exempel på ekonomiska teorier och modeller, och genom dessa beskriva och förklara olika företagsekonomiska situationer/tillstånd med exempel från svensk hästnäring,- beskriva hur interna samband inom små hästföretag påverkas av olika beslut, och med grundläggande begrepp redogöra för detta ur ett företagsekonomiskt perspektiv med tillämpning i svensk hästnäring,- beskriva grundläggande juridiskt ramverk för företagande,- redogöra för marknadsföring på en grundläggande nivå och dess förutsättningar i svensk hästnäring.

Innehåll

I kursen studeras grunderna inom redovisning, ekonomistyrning, organisationsteori, marknadsföring och affärsjuridik med tillämpning inom svensk hästnäring. Studenten arbetar med grundläggande bokföring och redovisning vilket är grunden för att förstå ekonomin i ett företag och utgör den företagsekonomiska kunskapsbasen för studenten att bygga vidare på. Studenten tränar analys av ekonomisk redovisning och övar förståelsen för företagsekonomiska samband och hur dessa påverkar den ekonomiska företagsbilden. Studenten studerar planering av ekonomisk framtid med fokus på hur ett företag kan förebygga de eventuella svårigheter som kan uppstå. I föreläsningsform tar studenten del av marknadsföringens och juridikens villkor kopplade till små hästföretag. Studiebesök och grupparbete är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter, rapporter och godkänd tentamen.- Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Medansvariga:

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0055

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Hippologi
Kurskod: HO0110 Anmälningskod: SLU-30149 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%