Ny sökning
HO0111

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet

Information från kursledaren

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0111-10201 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0111

Läsåret 2021/2022

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet (HO0111-10165)

2021-08-30 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet (HO0111-10111)

2020-08-31 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet (HO0111-10112)

2020-08-31 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet (HO0111-10254)

2019-09-02 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet (HO0111-10271)

2019-09-02 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet (HO0111-10180)

2018-09-03 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet (HO0111-10214)

2018-09-03 - 2019-03-25

Kursplan

HO0111 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet, 15,0 Hp

Pedagogics and leadership in horse business

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Undervisningsmetodik I 3,0 0302
Lärarrollen 2,0 0303
Ridskoleverksamhet 3,0 0304
Ledarskap teori 2,0 0305
Barn och ungdom 2,0 0306
Undervisningsmetodik II 1,0 0307
Ledarskap praktik 2,0 0308

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande, 20 hp, Hippologisk baskurs, 10 hp och Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom pedagogik och didaktik med tillämpning i praktisk ridskoleverksamhet. Därtill syftar kursen till att ge insikt i ledarrollen och ledarskapets betydelse i hästverksamhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- förklara olika teoretiska perspektiv inom pedagogik och ledarskap,- formulera en egen pedagogisk grundsyn utifrån etiska och moraliska ställningstaganden och sätta den i relation till en framtida lärarroll,- diskutera barns och ungdomars motoriska, psykiska och sociala utveckling i relation till den verksamhet som finns på ridskolor,- beskriva betydelsen av att vara en god förebild i hästverksamhet med utgångspunkt i säkerhetsaspekter och självkännedom i ledarrollen,- redogöra för innebörden av ledarrollen samt kunna reflektera och diskutera över eget och andras ledarskap i hästnära verksamhet,- planera, genomföra och utvärdera undervisning i ridning och hästkunskap såväl individuellt som i grupp samt individuellt i grupp,- redogöra för grunderna i ridskoleverksamhet med utgångspunkt från en human elevsyn, samt en funktionell och hållbar hästhållning och arbetsmiljö,- identifiera olika elevers och gruppers önskemål om, behov av och förutsättningar för utveckling samt under handledning anpassa praktisk och teoretisk undervisning till detta med hänsyn taget till hästarnas förutsättningar.

Innehåll

Genom föreläsningar belyses pedagogiska teorier samt pedagogikens utveckling ur ett historiskt perspektiv. Studenterna studerar teorier om ledarskap, gruppsykologi och lärande och omsätter dessa i praktiska situationer som exempelvis konflikthantering.Studenterna studerar teoretiskt och praktiskt barns och ungdomars motoriska, psykiska och sociala utveckling i relation till den verksamhet som finns på ridskolor. Studenten får inblick i olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt hur man anpassar undervisning efter dessa.Studenten planerar, genomför och utvärderar gruppundervisning. Studenten övar även att anpassa sin undervisning efter olika individer i en grupp. Vid upprepade tillfällen under kursen övar studenten att planera och genomföra praktisk arbetsledning och handledning i hästhållning och hästhantering med god säkerhet och god hästhållning som utgångspunkt. Studenten reflekterar över och värderar den egna insatsen som lärare och ledare.Studenten får formulera en individuell pedagogisk grundsyn utifrån etiska och moraliska ställningstaganden. Studenten studerar hur ridskoleverksamhet bedrivs utifrån en medveten syn på elev och häst, hästsyn och säkerhetsaspekter samt även översiktlig kunskap i krishantering.I kursen studerar studenten översiktligt idrottspsykologi och idrottsfysiologi samt kosthållning med målet att kunna förmedla betydelsen av god hälsa i samband med ridskole- och hästverksamhet. Studenten genomför ett obligatoriskt grupparbete med tillhörande redovisning inom området ledarskap. I kursen är moment i undervisningsmetodik och arbetsledning obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd muntlig och skriftlig tentamen.- Godkända inlämningsuppgifter och praktiska prov.- Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0058

Betygskriterier

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0111 Anmälningskod: SLU-10201 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%