Ny sökning
HO0113

Ridkonst och hästhantering – ridhäst II

Information från kursledaren

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0113-10168 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0113

Läsåret 2020/2021

Ridkonst och hästhantering – ridhäst II (HO0113-10114)

2020-08-31 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Ridkonst och hästhantering – ridhäst II (HO0113-10255)

2019-09-02 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Ridkonst och hästhantering – ridhäst II (HO0113-10181)

2018-09-03 - 2019-03-25

Kursplan

HO0113 Ridkonst och hästhantering – ridhäst II, 15,0 Hp

Equestrian riding and horse management - riding horse II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ridkonst o HH 1 5,0 0302
Ridkonst o HH 2 5,0 0303
Ridkonst o HH 3 5,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

50 hp hippologi varav kurserna Ridkonst och hästhantering I, 25 hp och Pedagogik i hästverksamhet 5 hp, och Hästens biologi och handhavande, 20 hp

Mål

Kursen syftar till att, på en fördjupad nivå och med en ökad grad av självständighet, ge färdighet i och förståelse för att rida, hantera och sköta hästar i olika åldrar. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om och skötsel av hästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- rida utbildad häst, på högre nivå, i dressyr och hoppning samt på grundläggande nivå i terrängritt, allt med ändamålsenlig sits, inverkan och balans som främjar hästens långsiktiga hållbarhet,- integrera ridlära i praktisk ridning samt reflektera och diskutera kring sin egen färdighetsutveckling samt diskutera och applicera grundläggande idrottspsykologiska teorier vid prestation,- hantera inridna unghästar i arbete från marken och under ridning på grundläggande nivå samt beskriva principer och övningar för hästens grundutbildning i ridning,- beskriva hästens inlärning av de olika hjälperna som leder fram till en ändamålsenlig form, förbereda den för visning och genomföra momenten i unghästbedömning samt analysera motiven för momenten i unghästbedömningen med hänsyn till framtida hållbarhet och prestation,- planera, genomföra och utvärdera tävlingsarrangemang i under handledning i disciplinerna dressyr och hoppning enligt gällande tävlingsreglemente samt ha kännedom om svensk ridsport satt i ett internationellt perspektiv,- hantera, sköta och utrusta hästar av olika ålder, kön och temperament på ett etiskt och säkerhetsmässigt sätt samt på en fördjupad nivå diskutera djurskydd, etik och säkerhet inom ridsport,- diskutera och analysera biologiska, etiska och djurskyddsmässiga frågeställningar, i relation till hästens skötsel, arbete, inlärning, utveckling och hållbarhet samt reflektera över hästhantering och -hållning med ett hållbarhetsperspektiv,- tillämpa och kritiskt bearbeta sina kunskaper inom det hippologiska området och med en ökad grad av självständighet arbeta mot uppsatta mål med hästar, utrustning samt stall och kringområden med hänsyn tagen till säkerhet, djurskydd och etik.

Innehåll

Stora delar av kursen ägnar studenten åt fördjupad färdighetsträning i dressyr med mål motsvarande kraven för Svenska Ridsportförbundets (SvRF) tävlingsklasser i dressyr Lätt A (LA) – Medelsvår C (MsvC) nivå gällande hästens lösgjordhet och form, programridning på LA – nivå, hoppning av hinder av olika utseende och karaktär upp till SvRF:s tävlingsklass i hoppning 120-nivå, banhoppning motsvarande 110-nivå enligt SvRF:s "anvisningar för stilhoppning" samt terrängridning motsvarande debutantnivå på utbildade skolhästar. Studenten hanterar och rider unghästar mot ett uppsatt utbildningsmål. Vikt läggs vid studentens förståelse för unghästens inlärningsprocess.Ridlära motsvarande MsvB - nivå studeras med fokus på ryttarens sits, inverkan samt hjälpgivning och lösningar av uppkomna situationer diskuteras. Studenten tränar i att relatera hästens arbete och skötsel i ett integrerat biologiskt perspektiv. Studenten analyserar och värderar olika ridövningar i dressyr, hoppning, terrängridning och unghästridning samt presenterar analysen och värderingen i muntlig och skriftlig form. Som ett obligatoriskt moment deltar studenten aktivt i förberedelser, genomförande och efterarbete i samband med tävling enligt SvRF:s tävlingsreglemente (TR) för dressyr och hoppning.Studenten genomför ett projektarbete med fokus på unghästens utbildning, träning och utveckling med hänsyn till framtida hållbarhet och prestation. Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning med ett problematiserande förhållningssätt till olika skötselrutiner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig tentamen.- Godkända praktiska prov, projekt- och inlämningsuppgifter.- Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Studenten är ansvarig för skötseln av tilldelad skolhäst.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0062

Betygskriterier

Litteraturlista

 1. SvRFs Utbildningspaket Kommentar: Obligatorisk litteratur. Ridhandboken 1-vidareutbildning för ryttare och häst. Hess, C. Kaspareit, T. Miesner, S. Plewa, M. Putz, M. (2020) Prima tryck, Sverige. ISBN: 978-91-519-5686-2 Ridhandboken 2, Ridinstruktion, Plan för ridutbildning, Ridning-lektionshandledning, Ryttarmärken bestämmelser, Säker med häst, Säkerhetsregler vid hästhantering samt definition av begreppet god hästhållning, Anvisningar för ridlektion, Anvisningar för Ryttartest & Dressyrryttartest.
 2. Regler och TR Författare: Svenska ridsportsförbundet [Regler och TR] (https://www.ridsport.se/tavling/ReglerochTR) Kommentar: Obligatorisk litteratur.
 3. Dressyr med Kyra. Författare: Kyrklund, K. ISBN: 9789153439448 Kommentar: Obligatorisk litteratur. ICA bokförlag (2013).
 4. Balans till häst - ryttarens sits Författare: Dietze, von, S ISBN: 9789127115965 Kommentar: Obligatorisk litteratur. Stockholm: Natur och Kultur (2008)
 5. The Secrets and Method of a Champion Författare: Robert, M. ISBN: 2-95 20602-2-3 Kommentar: Obligatorisk litteratur. Arthésis communication, Frankrike (2005).
 6. The new basic training of the young horse Författare: Klimke, I & R. ISBN: 1570763453 Kommentar: Referenslitteratur. Square North Pomfret, Vt: Trafalgar Pub (2006).
 7. Utbildning av den unga hästen Författare: Fredricson, J. & Andersson, I. ISBN: 9789153425779 Kommentar: Referenslitteratur. ICA bokförlag (2006).
 8. Dressyr med Lussan Författare: Nathorst, L. Kommentar: Referenslitteratur. Natur och kultur (2001).
 9. Bertalan de Némethys hopplära Författare: de Némethy, B. Kommentar: Referenslitteratur. ICA-förlaget (1990).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0113 Anmälningskod: SLU-10168 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%