Ny sökning
HO0115

Seminariekurs i hippologi

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för HO0115

Läsåret 2021/2022

Seminariekurs i hippologi (HO0115-10200) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Seminariekurs i hippologi (HO0115-10116) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Seminariekurs i hippologi (HO0115-10117) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Seminariekurs i hippologi (HO0115-10256) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Seminariekurs i hippologi (HO0115-10265) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Seminariekurs i hippologi (HO0115-20117) 2018-11-06 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Seminariekurs i hippologi (HO0115-20121) 2018-11-06 - 2019-03-25

HO0115 Seminariekurs i hippologi, 5,0 Hp

Seminar course in Equine Science

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

35 hp hippologi varav Hästens biologi och handhavande, 20 hp, Hippologisk baskurs, 10 hp och Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp

Mål

Kursen syftar till att träna färdigheter i vetenskapligt skrivande, muntlig presentation och diskussion samt ge fördjupade kunskaper inom hippologi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- söka, och på en grundläggande nivå, tolka och kritiskt granska vetenskapliga publikationer,
- skriva en uppsats inom hippologi enligt riktlinjer för vetenskapligt skrivsätt,
- presentera uppsatsen muntligt samt ge konstruktiv kritik på andras uppsatser och presentationer,
- diskutera och kommunicera hippologiska frågeställningar utifrån fördjupade ämneskunskaper.

Innehåll

Inom valt område av hippologin tränar studenten att söka litteratur, kritiskt granska källor och under handledning författa, försvara och diskutera en mindre omfattande uppsats. Studenten tränar sin förmåga att sätta nya kunskaper i relation till tidigare kunskaper, göra en syntes och dra slutsatser. Studenten tränar, med naturvetenskapliga artiklar som underlag, förståelse för hur forskningsmetodik och försöksupplägg kan påverka en studies resultat. Ämneskunskaperna inom hippologi breddas genom aktiv närvaro vid seminariepresentationer. Seminariepresentationer är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd examination av uppsats.
- Godkänd muntlig presentation och opponering.
- Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0084

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0115 Anmälningskod: SLU-10171 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 15%