Ny sökning
HO0116

Sporthästens friskvård

Information från kursledaren

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0116-10173 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0116

Läsåret 2021/2022

Sporthästens friskvård (HO0116-10198)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Sporthästens friskvård (HO0116-10120)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Sporthästens friskvård (HO0116-10121)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Sporthästens friskvård (HO0116-10257)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Sporthästens friskvård (HO0116-10273)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Sporthästens friskvård (HO0116-20118)

2018-11-06 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Sporthästens friskvård (HO0116-20129)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

HO0116 Sporthästens friskvård, 5,0 Hp

Health care of the sport horse

Ämnen

Hippologi Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp hippologi varav kursen Hästens biologi och handhavande, 20 hp samt en av kurserna Ridkonst och hästhantering – Ridhäst 1, 25 hp eller Ridkonst och hästhantering – Islandshäst I, 25 hp

Mål

Syftet med kursen är att ge den teoretiska och praktiska kunskap inom hästens friskvård som behövs för att genomföra individ- och besättningsspecifika frisk- och hälsovårdsprogram för sporthästar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- utforma en översiktlig plan för smittskydd samt ha kännedom om strategier och rutiner som bidrar till en ansvarsfull användning av antibiotika, anthelmintika och kemikalier,- översiktligt beskriva hästens immunförsvar och hur olika sorters förvärvad immunisering (t.ex. vaccinationer) inverkar på sporthästens hälsostatus, tävlingsmöjligheter och prestationsförmåga,- utforma utfodringsstrategier och diskutera uppstallningsformer samt stallrutiner som kan användas för att förebygga sjukdom och skador,- redogöra för rörelseapparatens anatomi samt diskutera betydelsen av olika faktorer och fynd som framkommer vid visitering på stillastående häst och häst i rörelse,- beskriva hur faktorer såsom exteriör, hovvård, underlag, utrustning, rörelsemekanik samt rid- och körkonst inverkar på varandra och hur dessa kan optimeras i ett, för hästen, skadeförebyggande samt uppbyggande syfte,- diskutera etik, hästvälfärd, hållbarhet och användning av sporthästar före, under och efter deras tävlingskarriär.

Innehåll

• Undervisning sker i form av föreläsningar, självstudier, demonstrationer samt praktiska och teoretiska övningar.• Studenten studerar sporthästen ur ett hälsoperspektiv. Frisk- och hälsovårdsprogram för sporthästar och betydelsen av sjukdoms- och skadeprofylax i ett svenskt och i ett internationellt perspektiv är centralt kursinnehåll. Studenten tränar inför en framtida yrkesroll som rådgivare och samordnare av friskvård i en professionell sporthästverksamhet. Kursen innehåller obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och godkända praktiska prov.- Godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen ingår hantering av levande djur och organ. Kursen hanterar verkliga fall inom sporten där höga krav på etik- moral och tystnadsplikt förekommer.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi Biologi
Kurskod: HO0116 Anmälningskod: SLU-10173 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 15%