Ny sökning
HO0118

Travsport och hästhantering II

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0118-10229 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0118

Läsåret 2020/2021

Travsport och hästhantering II (HO0118-10124)

2020-08-31 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Travsport och hästhantering II (HO0118-10267)

2019-09-02 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Travsport och hästhantering II (HO0118-10194)

2018-09-03 - 2019-03-25

Kursplan

HO0118 Travsport och hästhantering II, 15,0 Hp

Harness racing and horse management II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Travsport 2A 5,0 0302
Travsport 2B 5,0 0303
Travsport 2C 5,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande 20 hp och Travsport och hästhantering, 25 hp

Mål

Kursen syftar till att, på en fördjupad nivå och med större grad av självständighet, ge färdighet i och förståelse för att hantera, träna och sköta travhästar i olika åldrar. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om skötsel av travhästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- redogöra för den friska hästens anatomiska, fysiologiska och biomekaniska utveckling under olika typer av arbete och identifiera faktorer som påverkar hästens hållbarhet och prestation,- genomföra inkörning och uppträning av ett- och tvååriga travhästar och redogöra för den unga hästens utbildningsgång fram till första tävlingsstart,- träna travhästar i ändamålsenlig form, tempo och balans samt analysera den egna färdigheten i träning av travhäst,- värdera, tillämpa och utvärdera olika träningsmetoder för travhäst, planera och utrusta hästar för tävling samt analysera tränings- och tävlingsresultaten,- redogöra för olika typer av hovbeslag inklusive barfotagång, och dessas effekt på hov och prestation samt redogöra för principer för balansering,- redogöra för hur utfodring, stallmiljö och skötsel kan påverka travhästar vid träning och tävling,- redogöra för Svensk Travsports regelverk samt andra regler gällande hästverksamhet,- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och, med en ökad grad av självständighet, arbeta med hästar, utrustning, stall och kringområden med ett hållbarhetsperspektiv och med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Studenten planerar och genomför träning av travhäst med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Effekter av olika träningsupplägg vid tävlingar diskuteras med tränare utifrån ett vetenskapligt synsätt och beprövad erfarenhet. Studenten tillämpar sina kunskaper om hästen som biologisk varelse i olika praktiska situationer så som kontinuerlig uppföljning av tillväxt och hull hos unga travhästar där studenten räknar på och föreslår foderstater.Studenten studerar den unga hästens utbildning och deltar vid inkörning och uppträning av unghäst. Studenten redogör för och diskuterar olika vetenskapliga studier inom träningsfysiologi, biomekanik och utfodring. I föreläsningsform studerar studenten anatomi, fysiologi och biomekanik vilket sammanfattas som de biologiska grunderna för träning och prestation. Studenten övar de vanligaste metoderna för utvärdering av träning som mätning av hjärtfrekvens och blodlaktat samt redogör för vetenskapliga metoder för utvärdering inom ämnet träningsfysiologi.Under kursen genomförs studier i projektform av olika typer av hovbeslag inklusive barfotagång, och dessas effekt på hov och prestation. Studenten redogör för hur balansering av travhäst med hovbeslag utförs. Under kursen sköter studenten travhästar i träning och vid tävling med beaktande av den högpresterande hästens behov och välbefinnande.I ett projektarbete tränar och sköter studenterna hästar med en bestämd målsättning och med tillhörande dokumentation kring träning, foder och hovvård. I kursen tillämpar studenten sina hippologiska kunskaper genom diskussioner med andra studenter och lärare inom olika yrkeskategorier. I kursen ingår daglig skötsel och vård av hästar, utrustning och tillhörande anläggning. Studenten relaterar till svensk travsports värdegrund med fördjupade diskussioner om etik och djurskydd ur ett etologiskt perspektiv. Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning med ett problematiserande förhållningssätt till olika skötselrutiner. Kursen innehåller obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete och inlämningsuppgifter.- Godkänd tentamen och praktiska prov.- Godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Studenten är ansvarig för skötseln av tilldelad skolhäst.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0088

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0118 Anmälningskod: SLU-10229 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%