Ny sökning
HO0119

Verksamhetsförlagd utbildning I

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HO0119

Läsåret 2021/2022

Verksamhetsförlagd utbildning I (HO0119-40079)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Verksamhetsförlagd utbildning I (HO0119-40092)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Verksamhetsförlagd utbildning I (HO0119-40038)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Verksamhetsförlagd utbildning I (HO0119-40039)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Verksamhetsförlagd utbildning I (HO0119-40123)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Verksamhetsförlagd utbildning I (HO0119-40124)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Verksamhetsförlagd utbildning I (HO0119-40105)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Verksamhetsförlagd utbildning I (HO0119-40107)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

HO0119 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15,0 Hp

Applied hippological practices I

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp hippologi varav kurserna Hästens biologi och handhavande 20 hp, Hippologisk baskurs, 10 hp och Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp samt ett av följande alternativ:

• Ridkonst och hästhantering – ridhäst I, 25 hp

eller

• Ridkonst och hästhantering – islandshäst I, 25 hp

eller

• Travsport och hästhantering I, 25 hp

Mål

Kursen syftar till att ge insikt i förutsättningarna för professionell verksamhet inom hästnäringen samt till att möjliggöra träning av förvärvade kunskaper i en autentisk miljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- planera och genomföra relevanta aktiviteter, självständigt och tillsammans med andra, utifrån en verksamhets behov och förutsättningar,- förklara och omsätta grundläggande pedagogiska färdigheter inom hippologi,- reflektera över djurhållning och djurskydd med ett svenskt perspektiv, samt med ett hälsoperspektiv analysera hur hästen som biologisk varelse påverkas av hantering och hästhållning i en verksamhet,- kommunicera, ta initiativ, vara flexibel och utöva ledarskap i en professionell miljö,- reflektera över, värdera och dokumentera praktiska erfarenheter av professionell verksamhet inom hästnäringen relaterade till, inom utbildningen, tidigare inhämtad kunskap,- diskutera arbetsvillkor, miljö- och etikfrågor i en verksamhet ur svenskt perspektiv med visst fokus på hållbar utveckling.

Innehåll

Studenten omsätter och vidareutvecklar sina kunskaper från utbildningen i en extern professionell verksamhet inom hästnäringen. Under ungefär 80 % av den externt förlagda kurstiden deltar studenten i det dagliga arbetet och under övrig tid dokumenterar, reflekterar och redovisar studenten sina iakttagelser, erfarenheter, kunskaper och färdigheter.Studenten studerar verksamhetens rutiner med särskilt fokus på arbetsplanering och arbetsledning för verksamhetens personal samt ur ett hållbarhetsperspektiv, i förekommande fall, även hästanläggningens skötsel. Studenten uppmuntras att formulera egna mål för lärande och utvärdera måluppfyllelse i samråd med läraren i slutet av kursen.Studenten planerar, genomför och redovisar en mindre aktivitet i den aktuella verksamheten. Gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Fortlöpande bedömning av den praktiska färdigheten görs i verksamheten.- Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbete, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment krävs. Examinator inhämtar underlag med omdömen från ansvarig extern handledare.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen inleds med en introduktion och avslutas med redovisningsperiod på utbildningsorten. Kursen förläggs under övrig tid till externt företag eller organisation. Till stöd under denna externt förlagda period har studenterna en handledare på företaget/organisationen knuten till utbildningen. Studenten har även en akademisk handledare som resurs för förberedelser, frågor, diskussion, uppföljning och redovisning.Placering och fördelning av platser för VFU sker utifrån, genom avtal, uppbokade VFU-platser men kan även ske utifrån studenternas egna önskemål, dock med reservationen att platserna har förutsättningar och verksamhetsområden som gör att kursmålen kan uppfyllas.För inriktning Ridhäst ska verksamhetsområdet vara ridskola.För inriktning Islandshäst ska det huvudsakliga verksamhetsområdet vara ridskoleverksamhet.För inriktning Travhäst ska huvudsakliga verksamhetsområdet vara travskola, professionell travträning eller motsvarande och hästens friskvård.Avbruten praktik

En student kan bli underkänd och får då avbryta den praktiska utbildningen med levande djur om det finns en påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada djur, annan person, sig själv eller värdefull egendom om hen fortsätter att delta i den praktiska utbildningen. En individuell åtgärdsplan ska bestämmas för studenten och delges denne skriftligen. Planen ska upprättas av kursansvarig institution i samråd med studievägledare och berörd student. I denna plan, som beslutas av programstudierektor, ska anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och när kontrollen av att dessa brister åtgärdats kan äga rum. Av planen ska också framgå hur kontrollen ska gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den praktiska undervisningen med levande djur förrän programstudierektor har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0060

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0119 Anmälningskod: SLU-40103 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%