Ny sökning
HO0120

Travhästens friskvård och uppträning II

ÖVERSIKTSPLAN FÖR KURS I

HIPPOLOGPROGRAMMET

DEL A

Kursens kod

HO0120

Kursens namn

Hästens friskvård och uppträning 2

Antal hp

5

Läsår

2021

Ges inom inriktning/-arna

Trav

Beskriv hur högskolemässighet beaktas i kursen.

Kursen ger möjlighet till fördjupning, reflektion och egen färdighetsträning baserad på vetenskap

och tillgänglig beprövad erfarenhet.

Beskriv hur kursens litteratur relaterar till kursens olika områden.

Tidigare kursers litteratur samt vetenskapliga artiklar och vedertagna protokoll m.m. används.

Holistisk kurs sent i programmet som täcker över flera ämnesområden.

Beskriv hur internationalisering beaktas i kursen.

I kursen jämförs med hur sporthästar selekteras, tränas och vårdas i några andra större hästområden

som Frankrike och Nordamerika. Olika förutsättningar för arbete och etik diskuteras i ett internationellt

perspektiv.

Beskriv hur generella kompetenser beaktas i kursen.

Studenterna tränas fortlöpande i att analysera konkreta situationer som kan uppkomma i yrkeslivet

samt att formulera dem både muntligt och skriftligt. Även etiska frågeställningar och attityder diskuteras

under kursens gång. Detta göra studenten utvecklar sitt språkkunnande, kommunikativa förmåga samt

förhållningssätt till kvalitetssäkrad, faktabaserad kunskap

Beskriv hur ”hållbar utveckling” beaktas i kursen.

Kursen belyser både individ- och besättningsperspektivet där ekonomiska aspekter ställs mot det

gemensamma ansvaret att minska användning av antibiotika och anthelmintika samt andra kemikalier

för en ökad hälsomässig och ekologisk välfärd. Aspekten om hur den emotionellt och ekonomiskt

stora investering en tävlingshäst är ställs mot kortsiktig ekonomisk vinning och djuretik.

Beskriv hur kursen relaterar till andra kurser i programmet inom årskurs och inriktning.

Kursen bygger på HBH samt Friskvård 1 där studenterna övar vidare i rollen som rådgivare,

men nu med ett ännu mera individuellt och holistiskt perspektiv. Färdighetsträning inom hälsokontroll

och palpation är viktiga moment även i övriga hästrelaterade kurser och övas med progression över

läsåren. Förmågan att se och bedöma allt mera subtila förändringar på såväl hästar som i stallmiljön

övas i denna, men även inom HAV och andra kurser parallellt.

Beskriv hur kursen relaterar till andra kurser i programmet mellan årskurser.

Se ovan.

Beskriv hur kursen bidrar till studenternas anställningsbarhet.

Hästens friskvård är ett område som näringen efterfrågat och identifieras som en allt viktigare

kompetens. Inom flera av den färdiga Hippologens yrkesroller finns skadeprofylax och rehabilitering

kopplat till flera tjänster och uppdrag. Detta oavsett om man väljer att jobba som egen företagare,

tjänsteman, lärare eller i andra roller i samverkan med andra etablerade yrkesgrupper som

veterinär, agronom och hovslagare.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR KURS I

HIPPOLOGPROGRAMMET

DEL B

Anläggning

Wången

Inriktning

Trav

Kurstillfälle

ååmmdd- ååmmdd

20200324-20200606

Vid ev. blockindelning

ååmmdd- ååmmdd

Ej aktuellt

Examinator

Miia Rihimäki

Stf Examinator

Kursledare

Ulf Hedenström

Genomförande

Cirka antal

schemalagda

timmar

Varav obligatoriskt

Moment

Föreläsningar

20

Övningar och övningsuppgifter

20

Handledning

5

Handledd verksamhetsförlagd utbildning

5

Studiebesök

10

Projektarbete

0

Självständigt arbete med hästar, utrustning och anläggning

10

Enl. särskilda styrdokument.

Examination och utvärdering

5

Beskriv vilka delar som ingår i kursen och ange även

examinerande lärare samt övriga medverkande lärare.

Del 1

Anatomi,palpation,

hälsokontroll,träning

Examinerande lärare

UH

Lärare i övrigt

Stallansvariga, Hovslagarlärare och

hovslagarelever

Gästföreläsare

-

Innehåll

Anatomiska studier av levande häst

alt. dissektion. Mål att genom

ökade teoretiska kunskaper och

färdigheter kunna vara en resurs

som länk mellan hästsportens

olika professionella aktörer.

Palpation,rörelsemekanik,träning.

Del 2

Evidensbaserad diagnostik

och behandling

Examinerande lärare

UH

Lärare i övrigt

MR

Gästföreläsare

Anna Bergh?

Innehåll

Föreläsningar, fall och diskussioner

kring vad som kan räknas till

traditionella, experimentella,

etablerade, komplementära

och alternativa metoder.

Del3

Hippoanalysen

Examinerande lärare

UH,MC

Lärare i övrigt

Joanna Sätter

Gästföreläsare

Innehåll

Föreläsningar, övningar och

självständigt arbete med analys,

rådgivning samt sjukdoms- och

skadeprofylax i olika

verksamheter knutna till Wången

och den lokala hästsporten.

Beskriv hur integrationen mellan praktik och teori

genomförs i kursen.

Genom att utgå ifrån och relatera verkliga fall och

levande hästar både på anläggningen,i regionen

samt inom den svenska travsporten.

Beskriv vilka externa inslag kursen innehåller

(t ex studieresor)

Studieresor lokal för att studera anläggningsfrågor,

smittskydd,djurskydd samt hästvälfärd.

Kursvärderingen är avslutad

HO0120-40040 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0120

Läsåret 2019/2020

Travhästens friskvård och uppträning II (HO0120-40125) 2020-03-25 - 2020-06-07

HO0120 Travhästens friskvård och uppträning II, 5,0 Hp

Health care and exercise of trotters II

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90 hp inom hippologi varav 15 hp Travsport och hästhantering II och 10 hp Travhästens friskvård och uppträning I.

Alternativt hippologexamen-travsport 120 hp.

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att ge den teoretiska och praktiska kunskap inom hästens friskvård och uppträning som behövs för att fungera som rådgivare åt aktiva inom travsportens organisationer på såväl individ-, besättnings- som populationsnivå.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- upprätta, motivera och kommunicera förslag på träningsprogram och skötsel för uppträning av travhästar till tävlingsmässigt skick efter av veterinär fastställd diagnos och avslutad konvalescens/rehabilitering,
- redogöra översiktligt för proceduren vid vissa behandlingar av tränings- och tävlingsrelaterade sjukdomar och skador, samt redogöra för proceduren och assistera vid vissa enklare diagnostiska undersökningar,
- diskutera och kommunicera betydelsen av olika faktorer och fynd som framkommer vid visitering på stillastående häst och häst i rörelse samt i förekommande fall utforma och motivera åtgärdsförslag,
- analysera friskvårdsproblem samt diskutera och motivera förslag till problemlösning på besättnings-och populationsnivå,
- beakta hållbarhet och etik vid problemlösning kopplat till användning av travhästar och sätta detta i både ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

Innehåll

Undervisningen ges i form av föreläsningar, demonstrationer, praktiska och teoretiska övningar, studiebesök samt projektarbeten varav ett projektarbete är obligatoriskt.

Redogöra för rörelseapparatens anatomi samt teoretiskt redogöra för och diskutera betydelsen av de faktorer och moment som ingår i visitering på stillastående häst och vid visuell bedömning av häst i rörelse. I kursen studerar studenten träningsrelaterade skador och sjukdomar hos travhästar samt dess förebyggande i ett besättnings- och/eller populationsperspektiv. Kursen belyser de vanligast förekommande formerna av konvalescens- och rehabiliteringsträning med målsättning att få hästen i fullt tävlingsmässigt skick efter utlåtande av veterinär och avslutad medicinsk behandling och/eller rehabilitering. Studenten tränar att ta en aktiv roll i ovan nämnda process. Kursen innehåller obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete och godkända praktiska prov. Godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen ingår hantering av levande djur och organ. Kursen hanterar verkliga fall inom sporten där höga krav på etik, moral och tystnadsplikt förekommer.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0098


LM1 Upprätta, motivera och kommunicera förslag på träningsprogram och skötsel för uppträning av travhästar till tävlingsmässigt skick efter av veterinär fastställd diagnos och avslutad konv./rehabilitering
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3-Studenten kan ge förslag till träningsprogram och skötsel med målsättning att rehabilitera hästar till tävlingsmässigt skick efter av veterinär fastställd diagnos

4/5-Studenten kan ge detaljerade förslag till träningsprogram och skötsel med målsättning att rehabilitera hästar till tävlingsmässigt skick efter av veterinär fastställd diagnos


LM2 Redogöra översiktligt för proceduren vid vissa behandlingar av tränings- och tävlingsrelaterade sjukdomar och skador, samt redogöra för proceduren och assistera vid
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3- Studenten kan översiktligt redogöra för sjukdomar/skador samt kan assistera vid hästsjukvård

LM3 Diskutera och kommunicera betydelsen av olika faktorer och fynd som framkommer vid visitering på stillastående häst och häst i rörelse samt i förekommande fall utforma och motivera åtgärdsförslag
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3-Studenten kan översiktligt diskutera faktorer och fynd på häst

4/5-Studenten kan utförligt identifiera,diskutera samt kommunicera faktorer och fynd på häst


LM4 Analyserar friskvårdsproblem samt diskuterar och motiverar förslag till problemlösning på besättnings-och individnivå.
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3-Studenten kan på egen hand identifiera, analysera samt kommunicera enklare och uppenbara problemställningar i främmande stall

4/5-Studenten kan på egen hand indentifiera,analysera samt kommunicera subtila och komplexa problemställningar i främmande stall


LM5 Beaktar hållbarhet och etik vid problemlösning kopplat till användning av travhästar och sätta detta i både ett svenskt och ett internationellt perspektiv
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3- Studenten tar hänsyn till hållbarhet,etik samt internationella perspektiv.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0120 Anmälningskod: SLU-40040 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 35%