Ny sökning
HO0121

Verksamhetsförlagd utbildning II

Information från kursledaren

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0121-30180 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0121

Läsåret 2022/2023

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-20108)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-20109)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-20094)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-20097)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-30117)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-20059)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-20060)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-30248)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-20143)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Verksamhetsförlagd utbildning II (HO0121-20146)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

HO0121 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15,0 Hp

Applied hippological practices II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90 hp hippologi varav 15 hp Verksamhetsförlagd utbildning I,

samt

5 hp Sporthästens friskvård eller 10 hp Travhästens friskvård och uppträning .Alternativt hippologexamen 120 hpFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att ge insikt i förutsättningarna för professionell verksamhet inom hästnäringen samt till att möjliggöra träning av förvärvade kunskaper och realiserande av utvecklingsarbete i en autentisk miljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- planera och genomföra relevanta aktiviteter, självständigt och i samarbete med andra, utifrån en verksamhets behov och förutsättningar med ett affärsmässigt förhållningssätt,

- kommunicera, ta initiativ, vara flexibel, på ett pedagogiskt sätt utöva ledarskap och ta ansvar i en professionell miljö,

- diskutera arbetsmiljö och arbetsvillkor i ett enskilt företag eller organisation i ett svenskt och ett internationellt perspektiv,

- diskutera djurhållning och djurskydd med ett internationellt perspektiv samt, med ett hälsoperspektiv, analysera hur hästen som biologisk varelse påverkas i en verksamhet,

- diskutera miljö- och etikfrågor i ett företag eller organisation ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv,

- genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att dokumentera, utvärdera, analysera och ge förslag till förbättringar i en verksamhet med utgångspunkt i gällande regelverk,

- arbeta med hästar och människor på en fördjupad nivå inom inriktningen för det kursblock/den inriktning studenten följer.

Innehåll

Studenten omsätter och vidareutvecklar sina kunskaper från utbildningen i en extern professionell verksamhet inom hästnäringen. Under huvuddelen av kurstiden deltar studenten i det dagliga arbetet och under övrig tid dokumenterar, utvärderar, analyserar, utreder och redovisar studenten sina erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Studenten studerar verksamhetens rutiner med särskilt fokus på arbetsplanering och arbetsledning för verksamhetens personal samt, i förekommande fall, anläggningens skötsel. Studenten planerar och genomför ett utvecklingsarbete i den aktuella verksamheten. Studenten gör även ett temaarbete med fokus på ett ämne inom sin studieinriktning. Gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och utvecklingsarbete, och godkänd examination av temaarbete. Godkänt deltagande i obligatoriska moment. Examinator inhämtar underlag med omdömen från ansvarig extern handledare.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen innehåller en period av introduktion och uppföljning på ordinarie studieort.

Studenten handleds på VFU-platsen av särskilt utsedd och utbildad handledare. Studenten har även en akademisk handledare från utbildningen som en resurs för förberedelser, frågor, diskussion, uppföljning och redovisning.Fortlöpande bedömning av den praktiska färdigheten görs i verksamheten. Examinator inhämtar underlag med omdömen från ansvarig extern handledare.Kursen förläggs, förutom introduktion och uppföljning/avslut, hos externt företag eller organisation. Företaget eller organisationen kan ha sin verksamhet såväl inom som utanför Sverige. Placering och fördelning av platser för VFU sker i möjligaste mån efter respektive students eget önskemål. Detta med reservationen för att platsen skall ha förutsättningar och verksamhetsområden som motsvarar inriktningen på det kursblock/den inriktning respektive student följer, vilket i sig medger att kursmålen kan uppfyllas. Kursens temaarbete skall ha tydligt ämnesinnehåll motsvarande inriktningen på det kursblock/den inriktning studenten följer. Detta enligt följande:Ridhästinriktning:

• Kursblock "Ridlärare/ridpedagogik" - didaktik i verksamhet med ridning undervisning/ träning.

• Kursblock "Hästutbildning" - hästhållning och anläggningAvbruten praktik

En student kan bli underkänd och får då avbryta den praktiska utbildningen med levande djur om det finns en påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada djur, annan person, sig själv eller värdefull egendom om hen fortsätter att delta i den praktiska utbildningen. En individuell åtgärdsplan ska bestämmas för studenten och delges denne skriftligen. Planen ska upprättas av kursansvarig institution i samråd med studievägledare och berörd student. I denna plan, som beslutas av programstudierektor, ska anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och när kontrollen av att dessa brister åtgärdats kan äga rum. Av planen ska också framgå hur kontrollen ska gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den praktiska undervisningen med levande djur förrän programstudierektor har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0101

Betygskriterier

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0121 Anmälningskod: SLU-30180 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%