Ny sökning
HO0122

Företagsekonomi för hästverksamhet II

Studenten studerar ämnesområden såsom organisationsteori, ledarskap, ekonomistyrning och marknadsföring. Det centrala i kursen är upprättandet av en affärsplan och marknadsplan där studenten bland annat redogör för och motiverar innehållet i en marknadsföringsplan. I kursen ingår en fördjupad del om rättsområden för hästföretagande. Studenten använder verktyg för att analysera ekonomin idag och i framtiden för ett litet hästföretag samt föreslå åtgärder som förbättrar den ekonomiska situationen.

Information från kursledaren

Välkomna till kursstart på Knytpunkten, Strömsholm torsdagen 8 september klockan 08:30.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för HO0122

Läsåret 2022/2023

Företagsekonomi för hästverksamhet II (HO0122-10185)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Företagsekonomi för hästverksamhet II (HO0122-10176)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Företagsekonomi för hästverksamhet II (HO0122-10203)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi för hästverksamhet II (HO0122-10128)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi för hästverksamhet II (HO0122-10129)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi för hästverksamhet II (HO0122-10260)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi för hästverksamhet II (HO0122-10268)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

HO0122 Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10,0 Hp

Business administration in the horse sector II

Ämnen

Hippologi Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 10,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp inom hippologi varav 5 hp Företagsekonomi I.Alternativt Hippologexamen 120 hp.Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om planering, marknadsföring och drift av ett företag i hästnäringen med inslag av entreprenörskap.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- upprätta en affärsplan för ett tänkt småföretag inom hästnäringen, och kritiskt granska densamma,

- redogöra för begrepp och modeller inom organisation och ledarskap ur ett företagsekonomiskt perspektiv,

- beskriva entreprenörsmässigt förhållningssätt och dess tillämpning i ett hästföretag,

- tillämpa ekonomistyrning och marknadsföring i ett modellföretag inom hästnäringen,

- översiktligt redogöra för grunderna inom affärsjuridik och de lagar som är relevanta för småföretagande,

- beskriva svenskt hästföretagande ur perspektivet hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen är utformad som ett projekt med yrkesförberedande övningar kopplade till affärsverksamhet inom hästnäringen. I kursens olika avsnitt kommer studenten att arbeta med momenten i "starta-eget-processen". Studenten övar förståelse för, och till viss del tillämpning av, de steg som finns i företagsprocessen; allt från skapande av kreativa företagsidéer till modeller för affärsplaner. Studenten upprättar en affärsplan för att bygga upp sin kunskap om vad som ligger till grund för att starta och driva eget företag/egen affärsverksamhet kopplat till hästverksamhet. Studenten studerar tillämpning inom redovisning, ekonomistyrning, organisationsteori, marknadsföring och affärsjuridik med tillämpning inom hästnäringen. Studenten tar även del av grunderna inom entreprenörskap. Projektarbetet som görs i grupparbetesform är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Medansvariga:

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0096

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi Företagsekonomi
Kurskod: HO0122 Anmälningskod: SLU-10186 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 65%