Ny sökning
HO0123

Travsport och hästhantering III

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0123-10230 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0123

Läsåret 2022/2023

Travsport och hästhantering III (HO0123-10329)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2020/2021

Travsport och hästhantering III (HO0123-10130)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Travsport och hästhantering III (HO0123-10269)

2019-09-02 - 2020-06-07

Kursplan

HO0123 Travsport och hästhantering III, 15,0 Hp

Harness racing and horse management III

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Travsport 3A 5,0 0202
Travsport 3B 10,0 0203

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp inom hippologi varav 15 hp Travsport och hästhantering II, 5 hp Företagsekonomi för hästverksamhet I och 10 hp Travhästens friskvård och rehabilitering I.



Alternativt hippologexamen-travsport, 120 hp



Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att, på en fördjupad nivå, ge färdighet i och förståelse för att, med en stor grad av självständighet, kunna hantera, träna och sköta travhästar och i olika åldrar. Kursen syftar även till att utveckla förmåga till problematisering, analys och syntes kring frågor rörande hästhantering och hästhållning.



Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- planera, genomföra och analysera träning av travhästar inför start samt redogöra för den unga hästens utbildningsgång fram till tävling,

- planera samt ge förslag till träningsprogram, skötsel och utfodring för en grupp travhästar,

- utrusta samt motivera åtgärder för och utföra balansering av travhäst,

- diskutera hur uppfödning, träning, utfodring och skötsel av travhästar ur ett etologiskt perspektiv kan påverka dess framtida hållbarhet och prestationer,

- redogöra för svensk travsport och göra internationella jämförelser,

- utarbeta förslag till eget företagande inom professionell travverksamhet inkluderande marknadsföring, kundvård och kommunikation med beaktande av ledarroll och arbetsgivarroll,

- redogöra för regler kring medicinering och behandlingsansvar inom travsporten samt diskutera etik och djurvälfärd inom travsport,

- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och självständigt arbeta mot uppsatta mål med hästar, utrustning, stall och kringområden med hänsyn taget till hållbarhet, säkerhet, god arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Studenten lägger upp och redogör för hur ett träningsprogram innehållande skötsel, skoning, utfodring och träning av en besättning travhästar genomförs. Träningsprogrammet genomförs med utbildningsanläggningens hästar och tillsammans med andra studerande och resultaten analyseras ur ett etologiskt perspektiv tillsammans med lärare och yrkesverksamma inom travsporten. I grupper diskuterar studenter med olika kompetenser inom branschen hur uppfödning, utfodring och träning kan inverka på hållbarhet. Via föreläsningar och studier av svensk och andra länders travsport får studenterna jämföra och redogöra för travsporten ur ett internationellt perspektiv. I projektform utarbetar studenten förslag till affärsplan för ett professionellt företagande med ekonomisk långsiktighet. Resultatet redovisas för och diskuteras med representanter för svensk travsport. Förslaget skall omfatta en redogörelse av en egen ledarfilosofi med tillhörande personalrekrytering och personalutveckling samt former för kundrekrytering och kundvård.

Studenten tränar, under handledning, former för och beredskap inför olika typer av mediakontakter. Studenterna diskuterar etiska frågeställningar och djurvälfärd inom travsport, förutsättningar, utveckling och trender ur ett hållbarhetsperspektiv. Med stor grad av självständighet sköter och vårdar studenten dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning med ett problematiserande förhållningssätt till olika skötselrutiner. Vissa övningar inom träningsprogrammet är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete och inlämningsuppgifter. Godkända praktiska prov. Godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0103, HO0093

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0123 Anmälningskod: SLU-10230 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%