Ny sökning
HO0124

Didaktik för ridlärare

Studenten studerar didaktik med fokus på ridundervisning. Student på ridhästinriktningen undervisar upp till en utbildningsnivå i dressyr MsvB och i hoppning 120. Student på islandshästinriktningen undervisar upp till en utbildningsnivå i nationell klass. Studenten tränar, under handledning och självständigt, att undervisa individuellt och i grupp samt individuellt i grupp. Studenten formulerar individuella tillsammans med varje för elev i en grupp och diskuterar, med sin handledare, lösningar på uppkomna situationer. Studenten tränar fortlöpande att utvärdera och analysera sin egen undervisnings insats och anpassa sin undervisning till detta. Studenterna tar fram en kapacitetsprofil för sin egen färdighet i ridning och motsvarande för sina elever. Studenten tränar sin personliga färdighet i ridning på hästar av olika utbildningsståndpunkt enligt upprättade utvecklingsplaner. Studenten tränar att analysera och värdera ridlära. Studenten deltar i förberedelser, genomförande och efterarbete i samband med arrangemang på ridskola eller annan ridverksamhet (inriktning islandshäst). I kursen ingår också övning i muntlig och skriftlig presentation. Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning.

Information från kursledaren

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Andra kursvärderingar för HO0124

Läsåret 2022/2023

Didaktik för ridlärare (HO0124-10189)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Didaktik för ridlärare (HO0124-10187)

2022-08-29 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Didaktik för ridlärare (HO0124-10177)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Didaktik för ridlärare (HO0124-10178)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Didaktik för ridlärare (HO0124-10204)

2021-08-30 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Didaktik för ridlärare (HO0124-10132)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Didaktik för ridlärare (HO0124-10131)

2020-08-31 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Didaktik för ridlärare (HO0124-10274)

2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Didaktik för ridlärare (HO0124-10258)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan

HO0124 Didaktik för ridlärare, 10,0 Hp

Didactics for riding instructors

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Didaktik 1 2,5 0202
Didaktik 2 2,5 0203
Didaktik 3 2,0 0204
Didaktiv 4 3,0 0205

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90 hp inom hippologi varav 15 hp Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet,

samt

för inriktning ridhäst: 15 hp Ridkonst och hästhantering- ridhäst II, alternativt Hippologexamen ridlärare, 120 hp.

eller

för inriktning islandshäst: 15 hp Ridkonst och hästhantering - islandshäst II



Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om och färdighet i didaktik med fokus på tillämpning i hästnära verksamhet.



Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- undervisa elever i ridning individuellt och i grupp samt individuellt i grupp,

- diskutera undervisning i ridning med hänsyn till elevers olika ålder och utbildningsnivå,

- utbilda och inspirera elever till utveckling med hänsyn till individuella mål i ridkonst,

- upprätta utvecklingsplaner för ekipage på kort och lång sikt med hänsyn tagen till ryttarnas potential och hästens förmåga och hållbarhet,

- anpassa sin undervisning till individens och gruppens utveckling och målbild samt kunna utvärdera sin egen undervisningsinsats,

- rida utbildad skolhäst i en undervisningssituation på fördjupad nivå enligt individuellt uppställda mål samt kunna reflektera över sitt eget lärande i relation till de uppställda målen,

- planera och genomföra ett arrangemang eller informationstillfälle,

- leda stallets arbete och delta i arbetet mot uppsatta mål med hästar, utrustning, stall och kringområden med hänsyn taget till hållbarhet, säkerhet, god arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Studenten studerar didaktik med fokus på ridundervisning. Student på ridhästinriktningen undervisar upp till en utbildningsnivå motsvarande Svenska Ridsportförbundets tävlingsklasser; i dressyr Medelsvår B (MsvB) och i hoppning 120. Student på islandshästinriktningen undervisar upp till en utbildningsnivå i nationell klass. Studenten tränar, under handledning, med ökad grad av självständighet, att undervisa individuellt och i grupp samt individuellt i grupp. Studenten formulerar individuella utvecklingsplaner tillsammans med elev i en grupp och diskuterar, med sin handledare, lösningar på uppkomna situationer. Studenten tränar fortlöpande att utvärdera och analysera sin egen undervisningsinsats och anpassa sin undervisning till detta. Studenten får träna samt utvärdera olika elevaktiverande metoder i ridundervisning. Studenterna tar fram en kapacitetsprofil för sin egen färdighet i ridning och motsvarande för sina elever. Studenten tränar sin personliga färdighet i ridning på hästar av olika utbildningsståndpunkt enligt upprättade utvecklingsplaner. Studenten tränar att analysera och värdera ridlära. Studenten deltar i förberedelser, genomförande och efterarbete i samband med arrangemang på ridskola eller annan ridverksamhet (inriktning islandshäst). I kursen övar studenten på muntlig och skriftlig presentation. Studenten deltar i daglig skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggning och leder vid vissa tillfällen denna verksamhet i stallet.

Undervisningsmetodik och ridning ingår som obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter godkänd redovisning av inlämningsuppgifter samt godkända praktiska prov. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0064

Betygskriterier

Litteraturlista

LITTERATURLISTA FÖR KURS INOM HIPPOLOG – KANDIDATPROGRAM

Definitioner:

***Obligatorisk litteratur *- **kurslitteratur som alla studenter förväntas ta del av (benämns inom SLU även "gemensam litteratur").

*Referenslitteratur - frivillig litteratur för vidare fördjupning (benämns inom SLU även "breddnings- och fördjupningslitteratur"). ***

Tips – frivillig litteratur av skiftande slag som kan vara bra att ha tillgång till som informationskälla.

LÄSÅR

2022 - 2023

ÅRSKURS

TRE

INRIKTNING/INRIKTNINGAR

RID, ISLAND


KURS

DIDAKTIK FÖR RIDLÄRARE

KURSKOD

HO0124


OBLIGATORISK LITTERATUR

Auty, I. (2016) The power of coaching: Releasing Surprising Potential in Equestrian Athletes. Kap 1 Kenilworth Press. US. ISBN 978-1-910016-10-7 Tillhandahålls av kursledningen.


Auty, I. (2008) Coaching Skills. Kap. 6 Kenilworth Press. US. ISBN 978-1-905693-08-5 Tillhandahålls av kursledningen.


Hassler-Scoop, J. (2002) Equestrian Education - professional development for instructors. Sid 11-55. Goals Unlimited Press. Tillhandahålls av kursledningen.


Hassler-Scoop, J. (2000) Equestrian Instruction - an integrated approach to teaching and learning. Valda delar. Goals Unlimited Press. Tillhandahålls av kursledningen.


Lundesjö Kvart, S. (2020) Konsten att undervisa ryttare, en studie om ridlärares pedagogiska praktik. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Educational Sciences 18. Uppsala http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-406227


Långström, S & Viklund, U. (2010) *Metoder – Undervisning och framträdande. *Lund: Studentlitteratur


Pihlgren, A. (2010) Sokratiska samtal i undervisningen. Lund: Studentlitteratur.


Waerner, T. (2015) Ridsportens ledarskap – en utmaning. En intervjustudie av nio ledare inom ridsporten. Magisteruppsats i pedagogik. Pedagogiska inst. Umeå Universitet


Wolframm, I. (2014) The Science of Equestrian Sports. Theory, Practice and Performance of the Equestrian Rider. Kap 1 – 3 och 4. Routledge, London. Tillhandahålls av kursledningen.


Zetterqvist Blokhuis, M. & Lundgren, C. (2017) Rider’s Perceptions of Equestrian Communication in Sports Dressage. Society & Animals 25 pp. 573-591. Tillhandahålls av kursledningen.


Lamperd, W., Clarke, D., Wolframm, I. & Williams, J. (2016) What makes an elite equestrian rider? Comparative Exercise Physiology, 12 (3) pp. 105-118

REFERENSLITTERATUR


Armour, K. (ed) (2011). (Walsh, J.) Sport Pedagogy: an introduction for teaching and coaching. Pearson Education Limited, United States. Tillhandahålls av kursledningen.


Blomqvist, C. & Röding, P (2010) Kap 4. *Ledarskap, -personen, reflektionen, samtalet. *Lund: Studentlitteratur


Game, A. (2001) Riding: Embodying the centaur. Body and Society. 7 (1) pp.1 – 12 Tillhandahålls av kursledningen.


Maw, S.J. (2012) What does it mean to teach Riding? A Snapshot of Contemporary Practicies in England and Western Australia. University, Perth, Western Australia. Tillhandahålls av kursledningen.


Potrac, P., Jones, R. & Armour, K. (2002) It’s All About Getting Respect’: The Coaching Behaviors of an Expert English Soccer Coach. In Sport, Education and Society, Vol 7, No. 2, pp 183-202. Tillhandahålls av kursledningen.


Smith, S. J. (2015) Riding in the Skin of the Movement: An Agogic Practice. Phenomenology & Practice, 9(1), 41-54. Tillhandahålls av kursledningen.


Uljens, M. (1997) Didaktik, Kap 1, 2, 3, 6 och 9 Lund: Studentlitteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0124 Anmälningskod: SLU-10188 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 20%