Ny sökning
HO0125

Ridkonst och hästhantering - islandshäst III

Studenten studerar rid- och gångartslära och tillämpar densamma i praktisk ridning med tonvikt på färdighetsträning i tölt- och passridning. Studenten analyserar, i skriftlig och muntlig form, utvecklingen av olika hästars gångartskapacitet och till detta kopplas även analys av ryttaren. Studenten tränar på en fördjupad nivå longering, tömkörning och arbete av häst från marken. Studenten diskuterar och värderar olika utbildningssystem för islandshäst ur ett internationellt perspektiv. Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HO0125

Läsåret 2021/2022

Ridkonst och hästhantering - islandshäst III (HO0125-30196)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Ridkonst och hästhantering - islandshäst III (HO0125-30120)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Ridkonst och hästhantering - islandshäst III (HO0125-30253)

2020-01-20 - 2020-06-07

Kursplan

HO0125 Ridkonst och hästhantering - islandshäst III, 10,0 Hp

Icelandic horse riding and management III

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 10,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp hippologi varav 15 hp Ridsport och hästhantering II och 5 hp Sporthästens friskvård.Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att, på en fördjupad nivå och med en stor grad av självständighet, ge färdighet i och förståelse för att rida, hantera och sköta hästar i verksamhet i islandshästsektorn. Kursen syftar även till att, på en fördjupad nivå, ge förmåga till problematisering, analys och syntes kring häst, ryttare och hästhållning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- analysera och tillämpa principerna för hästens grundutbildning i ridning och med mål att med hästen uppnå en bra kommunikation, korrekt grundform och utveckling av gångarterna i kombination med långsiktig hållbarhet,

- diskutera olika utbildningssystem för islandshäst ur ett internationellt perspektiv och jämföra detta med det nationella systemet,

- analysera och utveckla hästens gångarter, med tonvikt på tölt och pass, utifrån den enskilda hästens förutsättningar,

- rida islandshäst på fördjupad nivå i fem gångarter med ändamålsenlig sits, inverkan och balans som främjar hästens långsiktiga hållbarhet och gångarternas utveckling samt analysera och korrigera grundläggande taktproblem,

- arbeta islandshästar i olika åldrar på fördjupad nivå vid hand, i longering och tömkörning samt analysera effekten av arbetet,

- analysera och värdera ridlära och färdighetsträning utifrån ett gångartsperspektiv samt analysera sin egen sits och inverkan och hur denna påverkar hästens gångarter samt utvärdera sin egen prestation med stöd av grundläggande idrottspsykologiska och fysiologiska teorier,

- redogöra för olika typer av hovbeslag och dessas effekt på hov och prestation samt kunna beskriva principer för balansering på fördjupad nivå,

- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och självständigt arbeta mot uppsatta mål med hästar, utrustning, stall och kringområden med hänsyn taget till hållbarhet, säkerhet, god arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar och övningar. Studenten studerar rid- och gångartslära och tillämpar densamma i praktisk ridning med tonvikt på färdighetsträning i tölt- och passridning. Studenten analyserar, i skriftlig och muntlig form, olika hästars utbildning och gångartskapacitet, till detta kopplas även analys av andra ryttare. Studenten deltar, som ett obligatoriskt moment, i undervisning kring och praktisk tillämpning i balansering på fördjupad nivå och analyserar balanseringens påverkan på gångarterna. Studenten tränar på en fördjupad nivå longering, tömkörning och arbete av häst från marken. Studenten diskuterar och värderar olika utbildningssystem för islandshäst ur ett internationellt perspektiv. Studenten analyserar och utvärderar sin egen prestation med stöd av grundläggande idrottspsykologiska och fysiologiska teorier. Med stor grad av självständighet sköter och vårdar studenten dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning med ett problematiserande förhållningssätt till olika skötselrutiner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända praktiska prov, godkända inlämningsuppgifter, samt godkänd muntlig och skriftlig tentamen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Studenten är ansvarig för skötseln av tilldelad skolhäst.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0099

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0125 Anmälningskod: SLU-30155 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%