Ny sökning
HO0126

Ridkonst och hästhantering - ridhäst III

Stora delar av kursen ägnar studenten åt färdighetsträning. Idressyr rider studenten med mål motsvarande kraven för MsvB-MsvA-nivå gällande hästens lösgjordhet och form, samt programridning på MsvB–nivå. I hoppning rider studenten hinder av olika utseende och karaktär upp till 130-nivå samt banhoppning motsvarande 120-nivå enligt

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Andra kursvärderingar för HO0126

Läsåret 2022/2023

Ridkonst och hästhantering - ridhäst III (HO0126-10192)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Ridkonst och hästhantering - ridhäst III (HO0126-10179)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Ridkonst och hästhantering - ridhäst III (HO0126-10180)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Ridkonst och hästhantering - ridhäst III (HO0126-10133)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Ridkonst och hästhantering - ridhäst III (HO0126-10259)

2019-09-02 - 2020-06-07

Kursplan

HO0126 Ridkonst och hästhantering - ridhäst III, 10,0 Hp

Equestrian riding and horse management - riding horse III

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
RKHH 1 2,5 0302
RKHH 2 2,5 0303
RKHH 3 5,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp hippologi varav 15 hp Ridkonst och hästhantering-ridhäst II och 15 hp Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet.Alternativt Hippologexamen ridlärare/stallchef, 120 hpFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att, på en fördjupad nivå och med en stor grad av självständighet, ge färdighet i och förståelse för att rida, hantera och sköta hästar i ridskoleverksamhet. Kursen syftar även till att, på en fördjupad nivå, utveckla förmåga till problematisering, analys och syntes kring häst, ryttare och hästhållning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- rida utbildad häst på fördjupad nivå i disciplinerna dressyr och hoppning med ändamålsenlig befäst sits, inverkan och balans som främjar hästens långsiktiga hållbarhet samt integrera ridlära i praktisk ridning med inriktning på ridskoleverksamhet,

- analysera och utvärdera sin egen prestation med stöd av grundläggande idrottspsykologiska och fysiologiska teorier,

- hantera, rida och sköta hästar med inriktning på ridskoleverksamhet på ett ändamålsenligt sätt ur med ett såväl etiskt, djurskydds- och säkerhetsmässigt perspektiv som ett hållbarhetsperspektiv,

- planera, genomföra och utvärdera del av tävlingsarrangemang i dressyr eller hoppning enligt gällande Svenska Ridsportförbundets (SvRF) tävlingsreglemente (TR),

- diskutera och kommunicera biologiska, etiska och djurskyddsmässiga frågeställningar i relation till hästens träning, arbete, utveckling och skötsel med inriktning på ridskoleverksamhet,

- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och självständigt arbeta mot uppsatta mål med hästar, utrustning, stall och kringområden med hänsyn taget till hållbarhet, säkerhet, god arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Stora delar av kursen ägnar studenten åt färdighetsträning. I dressyr rider studenten med mål motsvarande kraven för SvRF:s tävlingsklasser Medelsvår B (MsvB) – Medelsvår A (MsvA)-nivå gällande hästens lösgjordhet och form, samt programridning på MsvB–nivå. I hoppning rider studenten hinder av olika utseende och karaktär upp till SvRF:s tävlingsklass 130-nivå samt banhoppning motsvarande 120-nivå enligt SvRF:s "anvisningar för stilhoppning". Studenten tränar att undervisa individuellt och i grupp samt individuellt i grupp. Ridlära studeras med fokus på ridskoleövningar samt att diskutera lösningar av uppkomna problem i relation till undervisningssituationen. Studenten tränar att relatera hästens arbete och skötsel i ett integrerat biologiskt perspektiv med inriktning på ridskoleverksamhet. Som ett obligatoriskt moment deltar studenten aktivt i och dokumenterar förberedelser, genomförande och efterarbete i samband med tävling enligt SvRF:s tävlingsreglemente (TR) för dressyr eller hoppning på en ansvarsnivå motsvarande huvudfunktionär. Med stor grad av självständighet sköter och vårdar studenten dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning med ett problematiserande förhållningssätt till olika skötselrutiner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov och inlämningsuppgifter. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0085

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

***LÄSÅR ***2022-2023

***ÅRSKURS ***TRE

***INRIKTNING/INRIKTNINGAR ***Ridlärare

***KURS ***Ridkonst och hästhantering 3

***KURSKOD ***HO0126

OBLIGATORISK LITTERATUR

Dietze, S v. (2008) *Balans till häst – ryttarens sits *(Utdrag enligt lärares anvisningar) Stockholm: Natur och kultur, ISBN 9789127115965.

Klimke, I & R. (2006) *The new basic training of the young horse. *North Pomfret, Vt: Trafalgar Square Pub, ISBN 1570763453.

Kyrklund , K & Lemkow, J. (2008) *Dressyr med Kyra – rid med ett system, logik och konsekvens. *Västerås: ICA, ISBN 9789153429289.

German National Equestrian Federation (2020) *Ridhandboken 1 – grundutbildning för ryttare och häst. *Sisu Idrottsböcker, Art nr 17059.

Miesner, S. (2003) *Ridhandboken 2 – vidareutbildning för ryttare och häst. *Kolbäck: Svenska ridsportförbundet, ISBN 9163144727.

German National Equestrian Federation (2017) The principles of riding, Kenilworth Press Ltd 9781910016121.

Robert, M. (2005) The secret methods of a great champion. Artésis., ISBN 2952060223.

******SvRFs Utbildningspaket: **

 • *Ridinstruktion *
 • *Plan för ridutbildning *
 • *Ridning-lektionshandledning *
 • *Ryttarmärken bestämmelser *
 • *Säker med häst *
 • *Säkerhetsregler vid hästhantering samt definition av begreppet god hästhållning *
 • *Anvisningar för ridlektion *
 • Anvisningar för Ryttartest & Dressyrryttartest

REFERENSLITTERATUR

Andersson, I. & Lindberg, C. (2007) Unghästar – från fölstadiet upp till fem år, hantering, inridning och träningsfysiologi. Västerås: ICA, ISBN 9789153428497.

Svenska ridsportförbundet. Tävlingsreglemente (TR). Hemsida online (2014-06-18) Tillgänglig: http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/, ISBN saknas.

Markne, P., (2014). Hästens grundarbete Massolit förlag, ISBN 9789187785672.

Gillian Higgins (2020) Ridningens anatomi Tukan förlag 978917985262.

Fredricson, J. & Andersson, I. (2006) *Utbildning av den unga hästen *Västerås: ICA, ISBN 9153425774.

Wolframm, I. (2015) Perfect mind: perfect ride. Sport psychology for successful riding. Shrewsbury: Kenilworth Press. ISBN 978-1-910016-04-6.

TIPS

Axelsson S., Axelsson L., Engström K., Österlund E., (2013) *Flyingemodellen från föl till final. *Västerås: Sportförlaget i Europa, ISBN 978-91-87589-02-7.

Tibblin, B. (1995) Ta tyglarna. Stockholm: Natur och kultur i samarbete med SvRF, ISBN 912705389X.

Tibblin, B. (2006) Ridlära – ridhästens grundutbildning och vidareutbildning i dressyr. Stockholm: Natur och kultur, ISBN 9127356116.

Wanless, M. (1987) *Ride with your mind: The natural rider: a right-brain approach to riding. *New York: Summit Books, ISBN 0671507664.


Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0126 Anmälningskod: SLU-10191 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 20%