Ny sökning
HO0127

Ridkonst och hästutbildning - ridhäst I

Stora delar av kursen ägnar studenten åt personlig färdighetsträning. I dressyr rider studenten med mål motsvarande kraven för MsvB-nivå gällande hästens lösgjordhet och form, samt programridning på MsvC–nivå. I hoppning rider studenten hinder av olika utseende och karaktär upp till 130-nivå samt banhoppning motsvarande 120-nivå enligt

Andra kursvärderingar för HO0127

Läsåret 2021/2022

Ridkonst och hästutbildning - ridhäst I (HO0127-10187) 2021-08-30 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Ridkonst och hästutbildning - ridhäst I (HO0127-10189) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Ridkonst och hästutbildning - ridhäst I (HO0127-10134) 2020-08-31 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Ridkonst och hästutbildning - ridhäst I (HO0127-10261) 2019-09-02 - 2020-02-19

HO0127 Ridkonst och hästutbildning - ridhäst I, 10,0 Hp

Equestrian riding and training of the riding horse I

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
RKHU 1 5,00 1002
RKHU 2 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90 hp inom hippologi varav 15 hp Ridkonst och hästhantering - ridhäst II och 15 hp Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet.

Alternativt Hippologexamen ridlärare/stallchef 120 hp

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om och färdighet i ridning och utbildning av ridhästar med fokus på den unga hästens specifika utbildningsstadium. Kursen syftar även till att ge förmåga till problematisering, analys och syntes kring häst, ryttare och hästhållning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för principerna för den unga ridhästens inlärning, utveckling, grundutbildning och konditionsträning,
- rida utbildad häst på fördjupad nivå i disciplinerna dressyr och hoppning och på grundläggande nivå i terrängritt, allt med ändamålsenlig befäst sits, inverkan och balans som främjar hästens långsiktiga hållbarhet och som integrerar ridlära i praktisk ridning,
- redogöra för individanpassad tränings- och tävlingsplanering med inriktning mot årgångschampionat,
- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och med stor grad av självständighet arbeta mot uppsatta mål med hästar, utrustning, stall och kringområden med hänsyn taget till hållbarhet, säkerhet, god arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Stora delar av kursen ägnar studenten åt personlig färdighetsträning. I dressyr rider studenten med mål motsvarande kraven för Svenska Ridsportförbundets (SvRF) tävlingsklass i dressyr Medelsvår B (MsvB) -nivå gällande hästens lösgjordhet och form, samt programridning på MsvC–nivå. Studenten rider hinder av olika utseende och karaktär upp till Ridsportförbundets (SvRF) tävlingsklass i hoppning 130-nivå samt banhoppning motsvarande 120-nivå enligt SvRF:s "anvisningar för stilhoppning" med utbildade äldre hästar. Studenten hanterar och rider yngre hästar i en ålder av fyra till sju år med utgångspunkt från hästarnas individuella utbildningsnivå. Studenterna grundutbildar unghästar i dressyr, hoppning, galopp- och konditionsträning samt terränghoppning. I teori och praktik studeras unghästens inlärning och utveckling med inriktning på den enskilda hästens fysiska och mentala förutsättningar. Kursen omfattar också studier i ridlära och träningsmetodik. Studenterna analyserar, dokumenterar och värderar olika träningsmetoder/övningar i förhållande till målsättningen för varje enskilt ekipage. Studenten tränar att leda stallarbete och, med stor grad av självständighet, sköta hästar, utrustning och tillhörande anläggning. Projektarbete genomförs inom ridkonst och hästutbildning. I kursen förekommer obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov, godkänt projektarbete och godkända inlämningsuppgifter. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Studenten är ansvarig för skötseln av tilldelad skolhäst.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0063
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0127 Anmälningskod: SLU-10194 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 35%