Ny sökning
HO0129

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I

I föreläsningsform ger kursen en introduktion i pedagogikämnet som vetenskap och ger en översikt i pedagogiska modeller och metoder. Studenten studerar begrepp såsom lärstilar, mål, motivation, självkännedom och ledarrollen. Kursen innehåller teori och övningar i grundläggande och kommunikation och återkoppling. Studenten tränar att välja lämplig presentationsteknik utifrån ämne och tänkt målgrupp. I övningsform studerar och tillämpar studenten olika grupprocesser. Kursen innehåller grunder i undervisningsmetodik och studenten övar under handledning att undervisa elever i praktiska och teoretiska moment i hästverksamhet.

Information från kursledaren

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HO0129-20110 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HO0129

Läsåret 2021/2022

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I (HO0129-20111)

2021-11-02 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

HO0129 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I, 5,0 Hp

Pedagogics and leadership in horse business I

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1 + Fysik 1a + Kemi 1 eller Biologi 1 + Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1)

• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

• Godkänt antagningsprov

Mål

Syftet med kursen är att ge grunder i pedagogik och ledarskap med tillämpning i praktisk hästverksamhetEfter avslutad kurs skall studenten kunna

- redogöra för grunderna i kommunikation och beskriva hur lärande sker samt kunna sätta detta i relation till sin egen lärstil,

- muntligt presentera och diskutera en hippologisk frågeställning,

- förklara grupprocesser på en grundläggande nivå, redogöra för hur människor fungerar och utvecklas i grupp samt översiktligt beskriva ledarrollen i förhållande till en grupps dynamik,

- beskriva grunderna i undervisningsmetodik samt under handledning planera och genomföra praktisk och teoretisk undervisning inom verksamhet med häst.

Innehåll

I föreläsningsform ger kursen en introduktion i pedagogikämnet som vetenskap och ger en översikt i pedagogiska modeller och metoder. Genom föreläsningar belyses pedagogiska teorier samt pedagogikens utveckling ur ett historiskt perspektiv inkluderat utbildningshistoria inom hästsektorn. Studenten studerar begrepp såsom kognitiva lärstilar, mål, motivation, självkännedom och ledarrollen och kopplar detta till situationer i hästverksamhet. Kursen innehåller teori och övningar i grundläggande kommunikation. Studenten tränar att välja lämplig presentationsteknik utifrån hippologiämne och tänkt målgrupp i en hästverksamhet. I övningsform studerar studenten olika grupprocesser. Kursen innehåller grunder i undervisningsmetodik och studenten övar under handledning att undervisa elever i praktiska och teoretiska moment i hästverksamhet med beaktande av säkerhets-, hållbarhets-, och djurskyddsaspekter. I kursen ingår obligatoriska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, godkänt praktiskt prov samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrusning, stall och närmiljö åligger studenten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0106

Betygskriterier

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Hippologprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0129 Anmälningskod: SLU-20110 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 10%