Ny sökning
HO0130

Hippologisk baskurs

I föreläsningsform ges en överblick ges av hästens historia, raser och användningsområden samt hästens betydelse i ett samhällsperspektiv. Hästsektorns organisationer och aktörer presenteras genom föreläsningar bl a av organisationernas representanter. En introduktion ges till bibliotekets resurser och informationssökning, vetenskaplighet och studieteknik i form av föreläsningar, demonstrationer och grupparbeten. Genom föreläsningar och övningar introduceras studenten till kvalitativa och kvantitativa analysmetoder samt biologisk variation och statistik såsom normalvariation, sannolikhet, medelvärde och signifikanstester. Genom studiebesök och övningar får studenten kontakt med andra discipliner inom hästsporten. Studenterna tränar att säkert och korrekt hantera hästar. Demokratiska arbetsformer och mötestekniker beskrivs och tränas. Sammankoppling av hippologiska frågeställningar övas genom projektarbete omfattande ett eller flera ämnesområden

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för HO0130

Läsåret 2022/2023

Hippologisk baskurs (HO0130-10173)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan

HO0130 Hippologisk baskurs, 7,5 Hp

Basic course in equine science

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2

Matematik 2a eller 2b eller 2c

Samhällskunskap 1b eller 1a1

Mål

Syftet med kursen är att ge introduktion till högskolestudier, till vetenskapligt förhållningssätt och metodik, samt till huvudområdet hippologi.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- översiktligt beskriva vetenskapsteoretisk grund samt översiktligt förklara principer för kvalitativ och kvantitativ metodik,

- söka, läsa och tolka vetenskapliga artiklar samt tillämpa vetenskapligt såväl som populärvetenskapligt skrivsätt,

- beskriva hästens betydelse i samhället samt de etiska värderingar som styr människans användande av hästen,

- redogöra för de globala hållbarhetsmålen i relation till hästsektorn,

- beskriva arbetsmiljöfaktorer som påverkar yrkeslivet inom hästnäringen, tillämpa kunskaper om arbetssätt och ergonomi samt uppvisa säker hästhantering.

Innehåll

Studenterna ges introduktion till studieteknik och högskolestudier. Studenten introduceras till bibliotekets resurser och tränar sin fördighet i att söka, samla och kritiskt tolka vetenskapliga texter. Genom diskussioner och övningar tränar studenten sin förståelse för hur en vetenskaplig studies försökdesign påverkar studiens resultat och slutsats. Studenten genomför ett skriftligt arbete och tränar därmed att tillämpa vetenskapligt skrivande på en grundläggande nivå och använda sig av korrekt och formellt språkbruk samt referenshantering. Genom studiebesök och/eller föreläsningar får studenten kontakt med andra betydande discipliner inom hästsporten och den svenska hästnäringens organisationer . En överblick ges över hästens historia och hästens betydelse i ett samhällsperspektiv. Studenterna tränar i enlighet med uppsatt policy på säkra och ergonomiska stallrutiner. Studenten tränar även på att hantera hästar på ett korrekt sätt, att analysera uppkomna situationer ur ett arbetsmiljöperspektiv och att identifiera åtgärder för en hållbar hästhållning. Vissa övningar och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, övnings- och inlämningsuppgifter. Godkänt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I kursen avsätts hälften av tiden till träning i vetenskapsteoretisk studieteknik och hälften av tiden till hästsport och tillämpad träning av säker hästhantering utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Med beaktande av hästarnas välfärd åligger det studenterna att ansvara för skötseln av i utbildningen ingående hästar. Även skötsel av dessa hästars utrustning, stall och närmiljö åligger studenten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0104

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Obligatorisk

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151045

Ortiz Bergström, J. (2020) Trygga hästjobb. 2 uppl. Stockholm: Prevent. ISBN 9789173652698

Patel, R. Davidsson, B (2019) Forskningsmetodikens grunder. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144126050

Miljöhusesyn (u.å.) www.miljohusesyn.nu [2022-06-16]

Morgan, K. m.fl., (2022) Skrivguide till vetenskapligt skrivsätt - ramar och riktlinjer (Kompendium på Canvas)

AFS 2008:17. *Arbete med djur. *Arbetsmiljöverket. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/ [2022-06-16]

SFS 1977:1166. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Arbetsmiljöverket https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/ [2022-06-16]

SJV (2016). Hästhållning i Sverige. (Rapport 2018:12). Jönköping: Statens Jordbruksverk Tillgänglig: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1812.html [2022-06-16]

SLU. (u.å.). Skriva och referera. Tillgänglig: https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/ [2022-06-16]

SvRF (u.å.) Hästhållning med kvalitet. Tillgänglig: h-sth-llning_med_kvalitet_svrf.pdf (ridsport.se) 2022-06-16]

Hållbar häst (2020) Hästen och hållbar utveckling. Tillgänglig: Hästen som planetskötare – https://sustainablehorse.se [2022-06-16]

UNDP (u.å.) Globala målen. https://www.globalamalen.se/ [2022-06-16]

Referens

Stukát, S (1993) Statistikens grunder, Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144373218

Johansson, U. & Bergström J. (2006). Ryttare är idrottare: en bok om fysträning för ryttare. Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 9185138525

Sundin, A. (2009) Idrottarnas kostbok. Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 9789185433759

Hippologprogrammets studiehandbok (Kompendium på Canvas)

Hästsverige (u.å.). http://www.hastsverige.se [2022-06-16]

Policy hästhållning och hantering HRA (Kompendium på Canvas)

Svensk Galopp (SG). (u.å.). http://www.svenskgalopp.se [2022-06-16]

Svensk Travsport (ST). (u.å.). http://www.travsport.se [2022-06-16]

Svenska Islandshästförbundet (SIF). (u.å.). http://www.icelandichorse.se/ [2021-06-17]

Svenska Ridsportförbundet (SvRF) (u.å.). http://www.ridsport.se [2021-06-17]

Svenska skrivregler (2017). Fjärde upplagan. Språkrådet och Liber. (tillgänglig elektroniskt via SLU biblioteket)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0130 Anmälningskod: SLU-10172 Plats: Flyinge Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 50%