Ny sökning
HO0131

Hästens biologi I

HO0131 Hästens biologi I, 20,0 Hp

Biology of the horse I

Kursplan fastställd

2021-11-16

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2
Matematik 2a eller 2b eller 2c

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om hästen som biologisk varelse och dess krav på närmiljö och skötsel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra översiktligt för den friska hästens anatomi och fysiologi,
- redogöra för hästens naturliga beteende och behov kopplat till evolutionära principer samt diskutera hur detta påverkar den domesticerade hästen,
- redogöra för grunderna i hästens genetik, avel och reproduktion samt beskriva principerna för hästavelsprogram,
-beskriva hästens närmiljö och dess effekter på hästen samt hästhållningens effekt på omgivningen med särskilt fokus på hållbarhetsperspektiv,
- beskriva hästens näringsbehov, redogöra för relevanta fodermedel och näringsämnen, samt utforma utfodringsstrategier,
- översiktligt redogöra för hästens vanligaste sjukdomar och skador samt diskutera åtgärder som förebygger sjukdomar och skador,
- tillämpa sina teoretiska kunskaper inom det hippologiska området och arbeta under handledning med hästar, utrustning samt stall med kringområden med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, djurskydd, smittskydd, hygien, etik samt hållbar hästhållning.

Innehåll

Kursen behandlar hästens evolution, domesticering, anatomi, fysiologi, avel, reproduktion, beteende, miljö, utfodring och vård genom föreläsningar och övningar. Studenterna studerar såväl teoretiskt som praktiskt hästens när- och utemiljö, fodermedlens kvalitet och användbarhet samt foderstatsberäkning och detta sätts i relation till hästens biologiska förutsättningar och skötsel samt parametrar ur ett hållbarhetsperspektiv. Interaktionen mellan häst och miljö belyses. Kursen behandlar förebyggande hälsovård, förhindrande av smittspridning och viss sjukdomslära samt akut omhändertagande. Hästens benställningar, hovformer och grundläggande hovvård studeras såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen innehåller regelverk som reglerar hästhållning, avel och sport samt etiska aspekter på hästhållning och hästens handhavande. Förutom föreläsningar ges undervisningen i form av dissektion av djurmaterial, demonstrationer, övningar, projektarbeten och studiebesök. I kursen ingår obligatoriska övningar, seminarier och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov, projektarbeten och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0105
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippologprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0131 Anmälningskod: SLU-20103 Plats: Flyinge Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 45%