Ny sökning
HO0131

Hästens biologi I

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om hästen som biologisk varelse och dess krav på närmiljö och skötsel.

Kursplan

HO0131 Hästens biologi I, 20,0 Hp

Biology of the horse I

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Anatomi och fysiologi 4,0 0102
Hästens beteende 2,0 0103
Hästens närmiljö 2,5 0104
Hästens ämnesoms. näringsbehov 3,5 0105
Sjukdomar och skador 3,5 0106
Avel och reproduktion 2,5 0107
HAV 2,0 0108

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2

Matematik 2a eller 2b eller 2c

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om hästen som biologisk varelse och dess krav på närmiljö och skötsel.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra översiktligt för den friska hästens anatomi och fysiologi,

- redogöra för hästens naturliga beteende och behov kopplat till evolutionära principer samt diskutera hur detta påverkar den domesticerade hästen,

- redogöra för grunderna i hästens genetik, avel och reproduktion samt beskriva principerna för hästavelsprogram,

-beskriva hästens närmiljö och dess effekter på hästen samt hästhållningens effekt på omgivningen med särskilt fokus på hållbarhetsperspektiv,

- beskriva hästens näringsbehov, redogöra för relevanta fodermedel och näringsämnen, samt utforma utfodringsstrategier,

- översiktligt redogöra för hästens vanligaste sjukdomar och skador samt diskutera åtgärder som förebygger sjukdomar och skador,

- tillämpa sina teoretiska kunskaper inom det hippologiska området och arbeta under handledning med hästar, utrustning samt stall med kringområden med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, djurskydd, smittskydd, hygien, etik samt hållbar hästhållning.

Innehåll

Kursen behandlar hästens evolution, domesticering, anatomi, fysiologi, avel, reproduktion, beteende, miljö, utfodring och vård genom föreläsningar och övningar. Studenterna studerar såväl teoretiskt som praktiskt hästens när- och utemiljö, fodermedlens kvalitet och användbarhet samt foderstatsberäkning och detta sätts i relation till hästens biologiska förutsättningar och skötsel samt parametrar ur ett hållbarhetsperspektiv. Interaktionen mellan häst och miljö belyses. Kursen behandlar förebyggande hälsovård, förhindrande av smittspridning och viss sjukdomslära samt akut omhändertagande. Hästens benställningar, hovformer och grundläggande hovvård studeras såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen innehåller regelverk som reglerar hästhållning, avel och sport samt etiska aspekter på hästhållning och hästens handhavande. Förutom föreläsningar ges undervisningen i form av dissektion av djurmaterial, demonstrationer, övningar, projektarbeten och studiebesök. I kursen ingår obligatoriska övningar, seminarier och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska prov, projektarbeten och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0105

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

**Definitioner:
*****Obligatorisk litteratur *- **kurslitteratur som alla studenter förväntas ta del av (benämns inom SLU även "gemensam litteratur").
***Referenslitteratur ***- frivillig litteratur för vidare fördjupning (benämns inom SLU även "breddnings- och fördjupningslitteratur").
***Tips ***– frivillig litteratur av skiftande slag som kan vara bra att ha tillgång till som informationskälla.

*Obligatorisk litteratur ***

Cymbaluk, N.F. & Christison, I.G. (1990). Environmental Effects on Thermoregulation and Nutrition of Horses. Veterinary Clinics of North America, vol 6, ss. 352-272. Tillgänglig i kursrummet i Canvas

Davis Z. (2017). Equine Science. 3 ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons ISBN:9781118741184. Finns tillgänglig som e-bok via SLU biblioteket.

Raymond, G.J. (2013) Equine Applied and Clinical Nutrition Health, Welfare and Performance, Saunders Elsevier. E‐book, available on SLU library webpage. Use search words ”Equine applied and clinical nutrition” and choose one of the options with a full-text, download as pdf. In this publication, the following chapter is used in the course: Chapter 17 Feedstuffs for horses, J. E. Lindberg, pages 319‐331.

Granlid, O. (2005). Instruktion för hantering av hästar i samband med hovvård samt åtgärd av tappsko Opublicerat kompendium. Flyinge Kungsgård: Flyinge AB. [ISBN saknas] (Tillgänglig i kursrummet i Canvas)

Hästsverige (u.å.). Hemsida.* *www.hastsverige.se

Jansson m fl. (2011). *Utfodringsrekommendationer för häst. *Institutionen för husdjurens utfodring och vård. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/utfodringsrekommendationer-forhast_2013_rapport_289.pdf

Magnusson, L.E. (2007). Hovvård: hovar, hovbeslag och hovsjukdomar. Liber. ISBN: 91-47-07650- X; 978-9147-07650-5.

McGreevy, P. (2012). *Equine behavior: a guide for veterinarians and equine scientists. *2. ed. Edinburgh: W.B. Saunders. ISBN: 9780702043376.

Müller, C. (2014). *Foderhygien och fodersäkerhet på hästanläggningar. *Opublicerat kompendium. Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig i kursrummet i Canvas

Oldenbroek, K., van der Waaij, L. (2015)*. **Textbook Animal Breeding and Genetics for BSc students. *Centre for Genetic Resources The Netherlands and Animal Breeding and Genomics Centre, 2015. Groen Kennisnet: https://wiki.groenkennisnet.nl/display/TAB/.

Skrivguide till vetenskapligt skrivsätt-ramar och riktlinjer (2022) Kompendium. (Tillgänglig i kursrummet i Canvas vid kursstart)

Ventorp, M. & Michanek, P. (2001). *Att bygga häststall: en idéhandbok. *2 uppl.* *Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi. Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet. ISBN: 91-576-6130-8.

Referenslitteratur

Ashdown, R. R. & Done, S.H. (2012). *Color Atlas of Veterinary Anatomy, volume 2, The horse. *2 ed. Edinburgh: Elsevier. ISBN: 978-0-7020-5229-3.

Back, W. & Clayton, H.M. (2013). *Equine locomotion. *2 ed. London: W. B. Saunders. ISBN: 9780702029509.

Bailey, E. F. & Brooks, S. A. (2013) Horse genetics. 2nd ed. United Kingdom: CABI. ISBN : 1-78064-329-2, ISBN : 9781780643298. Finns tillgänglig som e-bok via SLU biblioteket.

Björck, G. (red.) (2004). Hästens konvalescens. Liber. ISBN: 978-91-47-07338-2.

Clayton, H.M. (1991). Conditioning sport horses. Saskatoon: Sport horse publications. ISBN: 0-9695720-0-X.

Colles, C. & Ware, R. (2010). The principles of farriery. London: J.A. Allen. ISBN: 9780851319735(hbk.);0851319734(hbk.).

Curtis, S. (2006). Corrective farriery: a textbook of remedial horseshoeing vol. 2. Newmarket: R&W Publications. ISBN: 1899772138.

Dalin, A-M. & Malmgren, L. (1995). Compendium in Equine Reproduction. Opublicerat kompendium. Institutionen för kliniska vetenskaper. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

E-hoof. (2019). E-hoof.com.* *http://www.e-hoof.com/en

Frape, D. (2010 pappersform 2013 e-book). Equine nutrition and feeding. 4 ed. Chichester: WileyBlackwell. ISBN: 9781405195461.

Furugren, B. (2020). Hästens färger: genetik och historik. 3rd ed. Lund: Argos/Palmkrons Förlag. ISBN: 9789188785060

Geor, R. J., Coenen, M. & Harris, P. (2013). Equine Applied and Clinical Nutrition. [Elektronisk] Edinburgh: W.B. Saunders. Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books (via SLU VPN) http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702034220 ISBN: 978-0-7020-3422-0.

Hinchcliff, K.W., Geor, R. J. & Kaneps, A. J. (2008). Equine Excercise physiology. Edinburgh: Saunders Elsevier. ISBN: 9780702037245. Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books (via SLU VPN)

Hodgson, D., McGowan C. & McKeever K. (2014). The Athletic Horse. 2 ed Edinburgh: Saunders Elsevier ISBN: 9780721600758 Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books (via SLU VPN) http://www.sciencedirect.com/science/book/9780721600758.

McAuliffe, S. B. (2013). Knottenbelt and Pascoe´s Color atlas of diseases and disorders of the horse. [Elektronisk] 2nd ed. Edinburgh: Saunders Elsevier. ISBN: 9780723436607. Tillgänglig: Elsevier ScienceDirect Books (via SLU VPN)

NRC. (2007). Nutrient requirements of horses. [Elektronisk] 6. ed. Washington DC, USA: National Academy Press. ISBN: 978-0-309-10212-4. Tillgänglig: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11653&page=5

Reece, W. O. (ed.) (2015). *Dukes´physiology of domestic animals. *13. ed. Wiley-Blackwell. ISBN: 978-1-118-50139-9

Ross, M. & Dyson, S. (2010). Diagnosis and management of lameness in the horse. 2 ed. Philadelphia: Saunders. ISBN: 1416060693.

Sjaastad O., Hove, K. & Sand, O. (2016). Physiology of domestic animals. 3 ed. Scandinavian veterinary press. ISBN 97882- 91743-41-7.

Tips

Bertilsson, U., Elvenes, E & Wrange, C. (2018). Rätt spår: vägen till vinnarcirkeln. Stevali. ISBN: 9789198242447.

Björnhag, G. (red) (1989). Husdjur: ursprung, biologi, avel. Kapitel: Malmfors, B. Avel. ss. 313-392. Stockholm: LT.

Butler, D. & Butler J. (2004). The Principles of Horseshoeing (P3): The Ultimate Textbook of Farrier Science and Craftsmanship for the 21st Century. Doug Butler Enterprises. ISBN 0916992268.

HNS. (2017). *Hästar och uppfödare i Sverige. Nyckeltal för svensk hästuppfödning under åren 2012-2016. *https://hastnaringen.se/app/uploads/2017/10/hastar-och-uppfodare-i-sverige-avelsrapport-2017-mini.pdf [2022-06-22].

Hästsverige (u.å.).* www.hastsverige.se* [2022-06-22].

Lönnell, C. (2016). Träna hästen för framgång och hållbarhet. Stockholm: Massolit förlag. ISBN: 9789176610336.

Malgeryd, J. (2013). Hästgödsel: en naturlig resurs. Jönköping: Jordbruksverket. http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo13_5.pdf. [2022-06-22].

Morgan, K. (2007). Hästars kroppstemperaturer och värmebalans. https://hastsverige.se/content/uploads/2018/06/termisk-komfort-undervisningskomp1.pdf. [2022-06-22].

Planck, C. & Rundgren, M. (2008). Hästens näringsbehov och utfodring. 2 uppl. Stockholm: Natur och kultur/Fakta. ISBN: 9789127356016.

Sandgren, B. (1990). Hästens anatomi: en faktabok från Svenska travsportens centralförbund. Stockholm: Svenska travsportens centralförbund. ISBN: 91-7970-828-5.

Sandgren, B. (1995). Hästens fysiologi: en faktabok från Svenska travsportens centralförbund. Stockholm: Svenska travsportens centralförbund. ISBN: 9789197233613.

Sandgren, B. (2008). Skador hos sporthästar: diagnos, behandling, konvalescens. Stockholm: Svenska travsportens centralförbund. ISBN: 9789197650519.

SVA (u.å.). Hemsida. http://sva.se/ [2022-06-22].

Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel). (u.å.). *Avelsplan för islandshästar. *https://www.sifavel.se/%C3%B6vrigt/reglementen-44240611* *[2022-06-22].

Svensk travsport. (u.å.). Avels- och registreringsreglemente. https://www.travsport.se/avel-och-uppfodning/registrering/avels-och-registreringsreglemente/ [2022-06-22].

Svenska Ridsportförbundet (2018). Ridunderlag – en guide. Strömsholm: Svenska Ridsportförbundet. https://www.ridsport.se/contentassets/7ce8ce7532304f3f8831506c6cee5e82/ridunderlag_guide_2020-sve-lr-uppslag-mb.pdf [2022-06-22].

Svenska Ridsportförbundet (2014). Hästanläggningar – en guide. Strömsholm: Svenska Ridsportförbundet. http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=t4vd20b8&gInitPage=1. [2022-06-22].

SWB (u.å.). SWB Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen.* *http://www.swb.org [2022-06-22].

SWB (2021). Avelsplan för SWB 2021-2026. https://swb.org/wp-content/uploads/2016/11/Avelsplan_2021-2026_publ.pdf. [2022-06-22].

SWB (u.å.). Språngrulla. www.sprangrulla.se [2022-06-22].

SWB (u.å.). Söksida för BLUP-index för SWB. www.blup.se [2022-06-22].

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 50738 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0131 Anmälningskod: SLU-20103 Plats: Flyinge Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 45%