Ny sökning
HO0135

Hästens biologi II

HO0135 Hästens biologi II, 10,0 Hp

Biology of the horse II

Kursplan fastställd

2021-11-16

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp hippologi, varav
- 18 hp hästens biologi
- 5 hp vetenskapligt skrivsätt

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i hästens biologi och grundläggande kunskaper om förutsättningar för hållbar träning och användning av hästar i arbete.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-redogöra för arbetsfysiologins grunder kopplat till hästens prestation och hållbarhet
- diskutera hur träning, anatomiska och fysiologiska förutsättningar samt yttre faktorer påverkar hästens biomekanik, hälsa och hållbarhet,
- utforma och diskutera rutiner inom hästhållning som kan användas för att förebygga sjukdom och skador samt främja naturligt beteende,
- diskutera etik, hästvälfärd och hållbar användning av arbetande hästar före, under och efter deras karriär,
- skriva och muntligt presentera en uppsats inom hästens biologi enligt riktlinjer för vetenskapligt skrivsätt samt ge konstruktiv kritik på andras uppsatser och presentationer,
- diskutera och kommunicera biologiska frågeställningar med fördjupade ämneskunskaper.

Innehåll

Kursen behandlar områden som den arbetande hästens arbetsfysiologi, biomekanik, inhysning, djurskydd och utfodring. Genom hela kursen är hållbarhet, prestation, hälsa och hästvälfärd nyckelord. Studenterna studerar såväl teoretiskt som praktiskt hur den arbetande hästens biologiska förutsättningar, träning, utfodring samt omgivande faktorer kan optimeras för att verka skadeförebyggande och uppbyggande. Inom området hästens biologi och handhavande tränar studenten att söka litteratur, kritiskt granska källor och under handledning författa, försvara och diskutera en uppsats. Studenten fördjupar sin förståelse för hur forskningsmetodik och försöksupplägg kan påverka en studies resultat. Med utgångspunkt i sin uppsats tränar studenterna på att diskutera och kommunicera fördjupade biologiska frågeställningar.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och handledning av uppsatser. Vissa övningar och gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av uppsats och opponering av annans uppsats, godkända praktiska prov och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0115, HO0116, HO0117
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippologprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0135 Anmälningskod: SLU-10178 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 35%